Николай ГумилевНа таинственном озере Чад (Озеро Чад)

Николай Гумилев [gumilev]

На таинственном озере Чад
Посреди вековых баобабов
Вырезные фелуки стремят
4 На заре величавых арабов.
По лесистым его берегам
И в горах, у зеленых подножий,
Поклоняются страшным богам
8 Девы-жрицы с эбеновой кожей.

Я была женой могучего вождя,
Дочерью властительного Чада,
Я одна во время зимнего дождя
12 Совершала таинство обряда.
Говорили — на сто миль вокруг
Женщин не было меня светлее,
Я браслетов не снимала с рук.
16 И янтарь всегда висел на шее.

Белый воин был так строен,
Губы красны, взор спокоен,
Он был истинным вождем;
20 И открылась в сердце дверца,
А когда нам шепчет сердце,
Мы не боремся, не ждем.
Он сказал мне, что едва ли
24 И во Франции видали
Обольстительней меня,
И как только день растает,
Для двоих он оседлает
28 Берберийского коня.

Муж мой гнался с верным луком,
Пробегал лесные чащи,
Перепрыгивал овраги,
32 Плыл по сумрачным озерам
И достался смертным мукам;
Видел только день палящий
Труп свирепого бродяги,
36 Труп покрытого позором.

А на быстром и сильном верблюде,
Утопая в ласкающей груде
Шкур звериных и шелковых тканей,
40 Уносилась я птицей на север,
Я ломала мой редкостный веер,
Упиваясь восторгом заране.
Раздвигала я гибкие складки
44 У моей разноцветной палатки
И, смеясь, наклонялась в оконце,
Я смотрела, как прыгает солнце
В голубых глазах европейца.

48 А теперь, как мертвая смоковница,
У которой листья облетели,
Я ненужно-скучная любовница,
Словно вещь, я брошена в Марселе.
52 Чтоб питаться жалкими отбросами,
Чтобы жить, вечернею порою
Я пляшу пред пьяными матросами,
И они, Смеясь, владеют мною.
56 Робкий ум мой обессилен бедами,
Взор мой с каждым часом угасает...
Умереть? Но там, в полях неведомых,
Там мой муж, он ждет и не прощает.

Другие анализы стихотворений Николая Гумилёва

❤ Аффтар жжот 1💔 КГ/АМ

мыть сердце взор вождь деть ждать муж смеяться труп чад

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 655

Количество символов без пробелов

1 388

Количество слов

261

Количество уникальных слов

190

Количество значимых слов

84

Количество стоп-слов

94

Количество строк

59

Количество строф

6

Водность

67,8 %

Классическая тошнота

2,24

Академическая тошнота

4,7 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

мыть

5

1,92 %

взор

2

0,77 %

вождь

2

0,77 %

деть

2

0,77 %

ждать

2

0,77 %

муж

2

0,77 %

сердце

2

0,77 %

смеяться

2

0,77 %

труп

2

0,77 %

чад

2

0,77 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Na tainstvennom ozere Chad

Nikolay Gumilev

Ozero Chad

Na tainstvennom ozere Chad
Posredi vekovykh baobabov
Vyreznye feluki stremyat
Na zare velichavykh arabov.
Po lesistym yego beregam
I v gorakh, u zelenykh podnozhy,
Poklonyayutsya strashnym bogam
Devy-zhritsy s ebenovoy kozhey.

Ya byla zhenoy moguchego vozhdya,
Docheryu vlastitelnogo Chada,
Ya odna vo vremya zimnego dozhdya
Sovershala tainstvo obryada.
Govorili — na sto mil vokrug
Zhenshchin ne bylo menya svetleye,
Ya brasletov ne snimala s ruk.
I yantar vsegda visel na sheye.

Bely voin byl tak stroyen,
Guby krasny, vzor spokoyen,
On byl istinnym vozhdem;
I otkrylas v serdtse dvertsa,
A kogda nam shepchet serdtse,
My ne boremsya, ne zhdem.
On skazal mne, chto yedva li
I vo Frantsii vidali
Obolstitelney menya,
I kak tolko den rastayet,
Dlya dvoikh on osedlayet
Berberyskogo konya.

Muzh moy gnalsya s vernym lukom,
Probegal lesnye chashchi,
Pereprygival ovragi,
Plyl po sumrachnym ozeram
I dostalsya smertnym mukam;
Videl tolko den palyashchy
Trup svirepogo brodyagi,
Trup pokrytogo pozorom.

A na bystrom i silnom verblyude,
Utopaya v laskayushchey grude
Shkur zverinykh i shelkovykh tkaney,
Unosilas ya ptitsey na sever,
Ya lomala moy redkostny veyer,
Upivayas vostorgom zarane.
Razdvigala ya gibkiye skladki
U moyey raznotsvetnoy palatki
I, smeyas, naklonyalas v okontse,
Ya smotrela, kak prygayet solntse
V golubykh glazakh yevropeytsa.

A teper, kak mertvaya smokovnitsa,
U kotoroy listya obleteli,
Ya nenuzhno-skuchnaya lyubovnitsa,
Slovno veshch, ya broshena v Marsele.
Chtob pitatsya zhalkimi otbrosami,
Chtoby zhit, vecherneyu poroyu
Ya plyashu pred pyanymi matrosami,
I oni, Smeyas, vladeyut mnoyu.
Robky um moy obessilen bedami,
Vzor moy s kazhdym chasom ugasayet...
Umeret? No tam, v polyakh nevedomykh,
Tam moy muzh, on zhdet i ne proshchayet.

Yf nfbycndtyyjv jptht Xfl

Ybrjkfq Uevbktd

Jpthj Xfl

Yf nfbycndtyyjv jptht Xfl
Gjchtlb dtrjds[ ,fj,f,jd
Dshtpyst atkerb cnhtvzn
Yf pfht dtkbxfds[ fhf,jd/
Gj ktcbcnsv tuj ,thtufv
B d ujhf[, e ptktys[ gjlyj;bq,
Gjrkjyz/ncz cnhfiysv ,jufv
Ltds-;hbws c ',tyjdjq rj;tq/

Z ,skf ;tyjq vjuextuj dj;lz,
Ljxthm/ dkfcnbntkmyjuj Xflf,
Z jlyf dj dhtvz pbvytuj lj;lz
Cjdthifkf nfbycndj j,hzlf/
Ujdjhbkb — yf cnj vbkm djrheu
;tyoby yt ,skj vtyz cdtnktt,
Z ,hfcktnjd yt cybvfkf c her/
B zynfhm dctulf dbctk yf itt/

,tksq djby ,sk nfr cnhjty,
Ue,s rhfcys, dpjh cgjrjty,
Jy ,sk bcnbyysv dj;ltv;
B jnrhskfcm d cthlwt ldthwf,
F rjulf yfv itgxtn cthlwt,
Vs yt ,jhtvcz, yt ;ltv/
Jy crfpfk vyt, xnj tldf kb
B dj Ahfywbb dblfkb
J,jkmcnbntkmytq vtyz,
B rfr njkmrj ltym hfcnftn,
Lkz ldjb[ jy jctlkftn
,th,thbqcrjuj rjyz/

Ve; vjq uyfkcz c dthysv kerjv,
Ghj,tufk ktcyst xfob,
Gthtghsubdfk jdhfub,
Gksk gj cevhfxysv jpthfv
B ljcnfkcz cvthnysv verfv;
Dbltk njkmrj ltym gfkzobq
Nheg cdbhtgjuj ,hjlzub,
Nheg gjrhsnjuj gjpjhjv/

F yf ,scnhjv b cbkmyjv dth,k/lt,
Enjgfz d kfcrf/otq uhelt
Ireh pdthbys[ b itkrjds[ nrfytq,
Eyjcbkfcm z gnbwtq yf ctdth,
Z kjvfkf vjq htlrjcnysq dtth,
Egbdfzcm djcnjhujv pfhfyt/
Hfpldbufkf z ub,rbt crkflrb
E vjtq hfpyjwdtnyjq gfkfnrb
B, cvtzcm, yfrkjyzkfcm d jrjywt,
Z cvjnhtkf, rfr ghsuftn cjkywt
D ujke,s[ ukfpf[ tdhjgtqwf/

F ntgthm, rfr vthndfz cvjrjdybwf,
E rjnjhjq kbcnmz j,ktntkb,
Z ytye;yj-crexyfz k/,jdybwf,
Ckjdyj dtom, z ,hjityf d Vfhctkt/
Xnj, gbnfnmcz ;fkrbvb jn,hjcfvb,
Xnj,s ;bnm, dtxthyt/ gjhj/
Z gkzie ghtl gmzysvb vfnhjcfvb,
B jyb, Cvtzcm, dkflt/n vyj//
Hj,rbq ev vjq j,tccbkty ,tlfvb,
Dpjh vjq c rf;lsv xfcjv eufcftn///
Evthtnm? Yj nfv, d gjkz[ ytdtljvs[,
Nfv vjq ve;, jy ;ltn b yt ghjoftn/