Николай НекрасовНа сцене я для всех загадка (Актриса)

Николай Некрасов [nekrasov]

На сцене я для всех загадка:
Иначе действую, хожу,
Смотрю так весело, так сладко,
4 Что хоть кого обворожу.
Но посмотрите за кулисы,
Там изменяюсь я тотчас —
Театр, актеры и актрисы
8 Не то на деле, что для глаз!

Что вас в театре занимает,
Что вас из кресел и из лож
Так веселит, так поражает —
12 Все подражание, все ложь!
У нас поддельные картины,
Умны мы — от чужих речей,
Природа наша — из холстины,
16 А солнце наше — из свечей.

Рассчитаны движенья наши.
Суфлер — вот наше волшебство,
И сами мы, кумиры ваши, —
20 Актеры, больше ничего!
За нами можно волочиться
В честь нашей славе и красе,
Мы даже любим тем гордиться —
24 Мы те же женщины, как все.
Поклонников у каждой вволю,
На сцену явится едва!
И на мою, признаться, долю
28 Их также есть десятка два!

Они болтливы все, любезны,
И даже остры на полдня,
Притом они мне и полезны:
32 Они так хвалят все меня!
В честь мне дрожат в театре стены
От их здоровых, крепких рук,
А я за то порой со сцены
36 Им глазки делаю — всем вдруг!

Другие анализы стихотворений Николая Некрасова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все иза сцена честь театр актер

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

967

Количество символов без пробелов

783

Количество слов

172

Количество уникальных слов

113

Количество значимых слов

41

Количество стоп-слов

83

Количество строк

36

Количество строф

4

Водность

76,2 %

Классическая тошнота

2,45

Академическая тошнота

9,9 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

все

6

3,49 %

иза

4

2,33 %

сцена

3

1,74 %

театр

3

1,74 %

актер

2

1,16 %

честь

2

1,16 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Na stsene ya dlya vsekh zagadka

Nikolay Nekrasov

Aktrisa

Na stsene ya dlya vsekh zagadka:
Inache deystvuyu, khozhu,
Smotryu tak veselo, tak sladko,
Chto khot kogo obvorozhu.
No posmotrite za kulisy,
Tam izmenyayus ya totchas —
Teatr, aktery i aktrisy
Ne to na dele, chto dlya glaz!

Chto vas v teatre zanimayet,
Chto vas iz kresel i iz lozh
Tak veselit, tak porazhayet —
Vse podrazhaniye, vse lozh!
U nas poddelnye kartiny,
Umny my — ot chuzhikh rechey,
Priroda nasha — iz kholstiny,
A solntse nashe — iz svechey.

Rasschitany dvizhenya nashi.
Sufler — vot nashe volshebstvo,
I sami my, kumiry vashi, —
Aktery, bolshe nichego!
Za nami mozhno volochitsya
V chest nashey slave i krase,
My dazhe lyubim tem gorditsya —
My te zhe zhenshchiny, kak vse.
Poklonnikov u kazhdoy vvolyu,
Na stsenu yavitsya yedva!
I na moyu, priznatsya, dolyu
Ikh takzhe yest desyatka dva!

Oni boltlivy vse, lyubezny,
I dazhe ostry na poldnya,
Pritom oni mne i polezny:
Oni tak khvalyat vse menya!
V chest mne drozhat v teatre steny
Ot ikh zdorovykh, krepkikh ruk,
A ya za to poroy so stseny
Im glazki delayu — vsem vdrug!

Yf cwtyt z lkz dct[ pfuflrf

Ybrjkfq Ytrhfcjd

Frnhbcf

Yf cwtyt z lkz dct[ pfuflrf:
Byfxt ltqcnde/, [j;e,
Cvjnh/ nfr dtctkj, nfr ckflrj,
Xnj [jnm rjuj j,djhj;e/
Yj gjcvjnhbnt pf rekbcs,
Nfv bpvtyz/cm z njnxfc —
Ntfnh, frnths b frnhbcs
Yt nj yf ltkt, xnj lkz ukfp!

Xnj dfc d ntfnht pfybvftn,
Xnj dfc bp rhtctk b bp kj;
Nfr dtctkbn, nfr gjhf;ftn —
Dct gjlhf;fybt, dct kj;m!
E yfc gjlltkmyst rfhnbys,
Evys vs — jn xe;b[ htxtq,
Ghbhjlf yfif — bp [jkcnbys,
F cjkywt yfit — bp cdtxtq/

Hfccxbnfys ldb;tymz yfib/
Ceakth — djn yfit djkit,cndj,
B cfvb vs, revbhs dfib, —
Frnths, ,jkmit ybxtuj!
Pf yfvb vj;yj djkjxbnmcz
D xtcnm yfitq ckfdt b rhfct,
Vs lf;t k/,bv ntv ujhlbnmcz —
Vs nt ;t ;tyobys, rfr dct/
Gjrkjyybrjd e rf;ljq ddjk/,
Yf cwtye zdbncz tldf!
B yf vj/, ghbpyfnmcz, ljk/
B[ nfr;t tcnm ltcznrf ldf!

Jyb ,jknkbds dct, k/,tpys,
B lf;t jcnhs yf gjklyz,
Ghbnjv jyb vyt b gjktpys:
Jyb nfr [dfkzn dct vtyz!
D xtcnm vyt lhj;fn d ntfnht cntys
Jn b[ pljhjds[, rhtgrb[ her,
F z pf nj gjhjq cj cwtys
Bv ukfprb ltkf/ — dctv dlheu!