Владимир МаяковскийНародонаселение всей империи (Гимн ученому)

Владимир Маяковский [mayakovsky]

Народонаселение всей империи —
люди, птицы, сороконожки,
ощетинив щетину, выперев перья,
4 с отчаянным любопытством висят на окошке.

И солнце интересуется, и апрель еще,
даже заинтересовало трубочиста черного
удивительное, необыкновенное зрелище —
8 фигура знаменитого ученого.

Смотрят: и ни одного человеческого качества.
Не человек, а двуногое бессилие,
с головой, откусанной начисто
12 трактатом «О бородавках в Бразилии».

Вгрызлись в букву едящие глаза, —
ах, как букву жалко!
Так, должно быть, жевал вымирающий ихтиозавр
16 случайно попавшую в челюсти фиалку.

Искривился позвоночник, как оглоблей ударенный,
но ученому ли думать о пустяковом изъяне?
Он знает отлично написанное у Дарвина,
20 что мы — лишь потомки обезьяньи.

Просочится солнце в крохотную щелку,
как маленькая гноящаяся ранка,
и спрячется на пыльную полку,
24 где громоздится на банке банка.

Сердце девушки, вываренное в иоде.
Окаменелый обломок позапрошлого лета.
И еще на булавке что-то вроде
28 засушенного хвоста небольшой кометы.

Сидит все ночи. Солнце из-за домишки
опять осклабилось на людские безобразия,
и внизу по тротуарам опять приготовишки
32 деятельно ходят в гимназии.

Проходят красноухие, а ему не нудно,
что растет человек глуп и покорен;
ведь зато он может ежесекундно
36 извлекать квадратный корень.

Другие анализы стихотворений Владимира Маяковского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

солнце опять банка буква ученый

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 273

Количество символов без пробелов

1 087

Количество слов

174

Количество уникальных слов

142

Количество значимых слов

70

Количество стоп-слов

56

Количество строк

36

Количество строф

9

Водность

59,8 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

4,2 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

солнце

3

1,72 %

банка

2

1,15 %

буква

2

1,15 %

опять

2

1,15 %

ученый

2

1,15 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Narodonaseleniye vsey imperii

Vladimir Mayakovsky

Gimn uchenomu

Narodonaseleniye vsey imperii —
lyudi, ptitsy, sorokonozhki,
oshchetiniv shchetinu, vyperev perya,
s otchayannym lyubopytstvom visyat na okoshke.

I solntse interesuyetsya, i aprel yeshche,
dazhe zainteresovalo trubochista chernogo
udivitelnoye, neobyknovennoye zrelishche —
figura znamenitogo uchenogo.

Smotryat: i ni odnogo chelovecheskogo kachestva.
Ne chelovek, a dvunogoye bessiliye,
s golovoy, otkusannoy nachisto
traktatom «O borodavkakh v Brazilii».

Vgryzlis v bukvu yedyashchiye glaza, —
akh, kak bukvu zhalko!
Tak, dolzhno byt, zheval vymirayushchy ikhtiozavr
sluchayno popavshuyu v chelyusti fialku.

Iskrivilsya pozvonochnik, kak oglobley udarenny,
no uchenomu li dumat o pustyakovom izyane?
On znayet otlichno napisannoye u Darvina,
chto my — lish potomki obezyanyi.

Prosochitsya solntse v krokhotnuyu shchelku,
kak malenkaya gnoyashchayasya ranka,
i spryachetsya na pylnuyu polku,
gde gromozditsya na banke banka.

Serdtse devushki, vyvarennoye v iode.
Okamenely oblomok pozaproshlogo leta.
I yeshche na bulavke chto-to vrode
zasushennogo khvosta nebolshoy komety.

Sidit vse nochi. Solntse iz-za domishki
opyat osklabilos na lyudskiye bezobrazia,
i vnizu po trotuaram opyat prigotovishki
deyatelno khodyat v gimnazii.

Prokhodyat krasnoukhiye, a yemu ne nudno,
chto rastet chelovek glup i pokoren;
ved zato on mozhet yezhesekundno
izvlekat kvadratny koren.

Yfhjljyfctktybt dctq bvgthbb

Dkflbvbh Vfzrjdcrbq

Ubvy extyjve

Yfhjljyfctktybt dctq bvgthbb —
k/lb, gnbws, cjhjrjyj;rb,
jotnbybd otnbye, dsgthtd gthmz,
c jnxfzyysv k/,jgsncndjv dbczn yf jrjirt/

B cjkywt bynthtcetncz, b fghtkm tot,
lf;t pfbynthtcjdfkj nhe,jxbcnf xthyjuj
elbdbntkmyjt, ytj,sryjdtyyjt phtkbot —
abuehf pyfvtybnjuj extyjuj/

Cvjnhzn: b yb jlyjuj xtkjdtxtcrjuj rfxtcndf/
Yt xtkjdtr, f ldeyjujt ,tccbkbt,
c ujkjdjq, jnrecfyyjq yfxbcnj
nhfrnfnjv «J ,jhjlfdrf[ d ,hfpbkbb»/

Duhspkbcm d ,erde tlzobt ukfpf, —
f[, rfr ,erde ;fkrj!
Nfr, ljk;yj ,snm, ;tdfk dsvbhf/obq b[nbjpfdh
ckexfqyj gjgfdie/ d xtk/cnb abfkre/

Bcrhbdbkcz gjpdjyjxybr, rfr jukj,ktq elfhtyysq,
yj extyjve kb levfnm j gecnzrjdjv bp]zyt?
Jy pyftn jnkbxyj yfgbcfyyjt e Lfhdbyf,
xnj vs — kbim gjnjvrb j,tpmzymb/

Ghjcjxbncz cjkywt d rhj[jnye/ otkre,
rfr vfktymrfz uyjzofzcz hfyrf,
b cghzxtncz yf gskmye/ gjkre,
ult uhjvjplbncz yf ,fyrt ,fyrf/

Cthlwt ltdeirb, dsdfhtyyjt d bjlt/
Jrfvtytksq j,kjvjr gjpfghjikjuj ktnf/
B tot yf ,ekfdrt xnj-nj dhjlt
pfceityyjuj [djcnf yt,jkmijq rjvtns/

Cblbn dct yjxb/ Cjkywt bp-pf ljvbirb
jgznm jcrkf,bkjcm yf k/lcrbt ,tpj,hfpbz,
b dybpe gj nhjnefhfv jgznm ghbujnjdbirb
ltzntkmyj [jlzn d ubvyfpbb/

Ghj[jlzn rhfcyje[bt, f tve yt yelyj,
xnj hfcntn xtkjdtr ukeg b gjrjhty;
dtlm pfnj jy vj;tn t;tctreylyj
bpdktrfnm rdflhfnysq rjhtym/