Константин БатюшковНапрасно покидал страну моих отцов (Разлука)

Константин Батюшков [batyushkov]

Напрасно покидал страну моих отцов,
Друзей души, блестящие искусства
И в шуме грозных битв, под тению шатров
4 Старался усыпить встревоженные чувства.
Ах! небо чуждое не лечит сердца ран!
Напрасно я скитался
Из края в край, и грозный океан
8 За мной роптал и волновался;
Напрасно от брегов пленительных Невы
Отторженный судьбою,
Я снова посещал развалины Москвы,
12 Москвы, где я дышал свободою прямою!
Напрасно я спешил от северных степей,
Холодным солнцем освещенных,
В страну, где Тирас бьет излучистой струей,
16 Сверкая между гор, Церерой позлащенных,
И древние поит народов племена.
Напрасно: всюду мысль преследует одна
О милой, сердцу незабвенной,
20 Которой имя мне священно,
Которой взор один лазоревых очей
Все — неба на земле блаженства отверзает,
И слово, звук один, прелестный звук речей,
24 Меня мертвит и оживляет.

Другие анализы стихотворений Константина Батюшкова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

страна сердце напрасно один небо москва звук край грозный

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

815

Количество символов без пробелов

692

Количество слов

122

Количество уникальных слов

93

Количество значимых слов

50

Количество стоп-слов

30

Количество строк

24

Количество строф

1

Водность

59,0 %

Классическая тошнота

2,24

Академическая тошнота

8,6 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

напрасно

5

4,10 %

один

3

2,46 %

грозный

2

1,64 %

звук

2

1,64 %

край

2

1,64 %

москва

2

1,64 %

небо

2

1,64 %

сердце

2

1,64 %

страна

2

1,64 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Naprasno pokidal stranu moikh ottsov

Konstantin Batyushkov

Razluka

Naprasno pokidal stranu moikh ottsov,
Druzey dushi, blestyashchiye iskusstva
I v shume groznykh bitv, pod teniyu shatrov
Staralsya usypit vstrevozhennye chuvstva.
Akh! nebo chuzhdoye ne lechit serdtsa ran!
Naprasno ya skitalsya
Iz kraya v kray, i grozny okean
Za mnoy roptal i volnovalsya;
Naprasno ot bregov plenitelnykh Nevy
Ottorzhenny sudboyu,
Ya snova poseshchal razvaliny Moskvy,
Moskvy, gde ya dyshal svobodoyu pryamoyu!
Naprasno ya speshil ot severnykh stepey,
Kholodnym solntsem osveshchennykh,
V stranu, gde Tiras byet izluchistoy struyey,
Sverkaya mezhdu gor, Tsereroy pozlashchennykh,
I drevniye poit narodov plemena.
Naprasno: vsyudu mysl presleduyet odna
O miloy, serdtsu nezabvennoy,
Kotoroy imya mne svyashchenno,
Kotoroy vzor odin lazorevykh ochey
Vse — neba na zemle blazhenstva otverzayet,
I slovo, zvuk odin, prelestny zvuk rechey,
Menya mertvit i ozhivlyayet.

Yfghfcyj gjrblfk cnhfye vjb[ jnwjd

Rjycnfynby ,fn/irjd

Hfpkerf

Yfghfcyj gjrblfk cnhfye vjb[ jnwjd,
Lheptq leib, ,ktcnzobt bcreccndf
B d ievt uhjpys[ ,bnd, gjl ntyb/ ifnhjd
Cnfhfkcz ecsgbnm dcnhtdj;tyyst xedcndf/
F[! yt,j xe;ljt yt ktxbn cthlwf hfy!
Yfghfcyj z crbnfkcz
Bp rhfz d rhfq, b uhjpysq jrtfy
Pf vyjq hjgnfk b djkyjdfkcz;
Yfghfcyj jn ,htujd gktybntkmys[ Ytds
Jnnjh;tyysq celm,j/,
Z cyjdf gjctofk hfpdfkbys Vjcrds,
Vjcrds, ult z lsifk cdj,jlj/ ghzvj/!
Yfghfcyj z cgtibk jn ctdthys[ cntgtq,
[jkjlysv cjkywtv jcdtotyys[,
D cnhfye, ult Nbhfc ,mtn bpkexbcnjq cnhetq,
Cdthrfz vt;le ujh, Wththjq gjpkfotyys[,
B lhtdybt gjbn yfhjljd gktvtyf/
Yfghfcyj: dc/le vsckm ghtcktletn jlyf
J vbkjq, cthlwe ytpf,dtyyjq,
Rjnjhjq bvz vyt cdzotyyj,
Rjnjhjq dpjh jlby kfpjhtds[ jxtq
Dct — yt,f yf ptvkt ,kf;tycndf jndthpftn,
B ckjdj, pder jlby, ghtktcnysq pder htxtq,
Vtyz vthndbn b j;bdkztn/