Николай ГумилевНаплывала тень... Догорал камин (У камина)

Николай Гумилев [gumilev]

Наплывала тень... Догорал камин,
Руки на груди, он стоял один,

Неподвижный взор устремляя вдаль,
4 Горько говоря про свою печаль:

«Я пробрался вглубь неизвестных стран,
Восемьдесят дней шел мой караван;

«Цепи грозных гор, лес, а иногда
8 Странные вдали чьи-то города,

«И не раз из них в тишине ночной
В лагерь долетал непонятный вой.

«Мы рубили лес, мы копали рвы,
12 Вечерами к нам подходили львы.

«Но трусливых душ не было меж нас,
Мы стреляли в них, целясь между глаз.

«Древний я отрыл храм из под песка,
16 Именем моим названа река,

«И в стране озер пять больших племен
Слушались меня, чтили мой закон.

«Но теперь я слаб, как во власти сна,
20 И больна душа, тягостно больна;

«Я узнал, узнал, что такое страх,
Погребенный здесь в четырех стенах;

«Даже блеск ружья, даже плеск волны
24 Эту цепь порвать ныне не вольны...»

И, тая в глазах злое торжество,
Женщина в углу слушала его.

Другие анализы стихотворений Николая Гумилёва

❤ Аффтар жжот 1💔 КГ/АМ

мыть узнать страна душа иза больной леса цепь

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

881

Количество символов без пробелов

722

Количество слов

147

Количество уникальных слов

116

Количество значимых слов

44

Количество стоп-слов

54

Количество строк

26

Количество строф

13

Водность

70,1 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

6,1 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

больной

2

1,36 %

душа

2

1,36 %

иза

2

1,36 %

леса

2

1,36 %

мыть

2

1,36 %

страна

2

1,36 %

узнать

2

1,36 %

цепь

2

1,36 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Naplyvala ten... Dogoral kamin

Nikolay Gumilev

U kamina

Naplyvala ten... Dogoral kamin,
Ruki na grudi, on stoyal odin,

Nepodvizhny vzor ustremlyaya vdal,
Gorko govorya pro svoyu pechal:

«Ya probralsya vglub neizvestnykh stran,
Vosemdesyat dney shel moy karavan;

«Tsepi groznykh gor, les, a inogda
Strannye vdali chyi-to goroda,

«I ne raz iz nikh v tishine nochnoy
V lager doletal neponyatny voy.

«My rubili les, my kopali rvy,
Vecherami k nam podkhodili lvy.

«No truslivykh dush ne bylo mezh nas,
My strelyali v nikh, tselyas mezhdu glaz.

«Drevny ya otryl khram iz pod peska,
Imenem moim nazvana reka,

«I v strane ozer pyat bolshikh plemen
Slushalis menya, chtili moy zakon.

«No teper ya slab, kak vo vlasti sna,
I bolna dusha, tyagostno bolna;

«Ya uznal, uznal, chto takoye strakh,
Pogrebenny zdes v chetyrekh stenakh;

«Dazhe blesk ruzhya, dazhe plesk volny
Etu tsep porvat nyne ne volny...»

I, taya v glazakh zloye torzhestvo,
Zhenshchina v uglu slushala yego.

Yfgksdfkf ntym/// Ljujhfk rfvby

Ybrjkfq Uevbktd

E rfvbyf

Yfgksdfkf ntym/// Ljujhfk rfvby,
Herb yf uhelb, jy cnjzk jlby,

Ytgjldb;ysq dpjh ecnhtvkzz dlfkm,
Ujhmrj ujdjhz ghj cdj/ gtxfkm:

«Z ghj,hfkcz duke,m ytbpdtcnys[ cnhfy,
Djctvmltczn lytq itk vjq rfhfdfy;

«Wtgb uhjpys[ ujh, ktc, f byjulf
Cnhfyyst dlfkb xmb-nj ujhjlf,

«B yt hfp bp yb[ d nbibyt yjxyjq
D kfuthm ljktnfk ytgjyznysq djq/

«Vs he,bkb ktc, vs rjgfkb hds,
Dtxthfvb r yfv gjl[jlbkb kmds/

«Yj nheckbds[ lei yt ,skj vt; yfc,
Vs cnhtkzkb d yb[, wtkzcm vt;le ukfp/

«Lhtdybq z jnhsk [hfv bp gjl gtcrf,
Bvtytv vjbv yfpdfyf htrf,

«B d cnhfyt jpth gznm ,jkmib[ gktvty
Ckeifkbcm vtyz, xnbkb vjq pfrjy/

«Yj ntgthm z ckf,, rfr dj dkfcnb cyf,
B ,jkmyf leif, nzujcnyj ,jkmyf;

«Z epyfk, epyfk, xnj nfrjt cnhf[,
Gjuht,tyysq pltcm d xtnsht[ cntyf[;

«Lf;t ,ktcr he;mz, lf;t gktcr djkys
'ne wtgm gjhdfnm ysyt yt djkmys///»

B, nfz d ukfpf[ pkjt njh;tcndj,
;tyobyf d euke ckeifkf tuj/