Александр ПушкинНад озером, в глухих дубровах (Русалка)

Александр Пушкин [pushkin]

Над озером, в глухих дубровах,
Спасался некогда монах,
Всегда в занятиях суровых,
4 В посте, молитве и трудах.
Уже лопаткою смиренной
Себе могилу старец рыл —
И лишь о смерти вожделенной
8 Святых угодников молил.

Однажды летом у порогу
Поникшей хижины своей
Анахорет молился богу.
12 Дубравы делались черней;
Туман над озером дымился,
И красный месяц в облаках
Тихонько по небу катился.
16 На воды стал глядеть монах.

Глядит, невольно страха полный;
Не может сам себя понять...
И видит: закипели волны
20 И присмирели вдруг опять...
И вдруг... легка, как тень ночная,
Бела, как ранний снег холмов,
Выходит женщина нагая
24 И молча села у брегов.

Глядит на старого монаха
И чешет влажные власы.
Святой монах дрожит со страха
28 И смотрит на ее красы.
Она манит его рукою,
Кивает быстро головой...
И вдруг — падучею звездою —
32 Под сонной скрылася волной.

Всю ночь не спал старик угрюмый
И не молился целый день —
Перед собой с невольной думой
36 Все видел чудной девы тень.
Дубравы вновь оделись тьмою;
Пошла по облакам луна,
И снова дева над водою
40 Сидит, прелестна и бледна.

Глядит, кивает головою,
Целует издали шутя,
Играет, плещется волною,
44 Хохочет, плачет, как дитя,
Зовет монаха, нежно стонет...
«Монах, монах! Ко мне, ко мне!..»
И вдруг в волнах прозрачных тонет;
48 И все в глубокой тишине.

На третий день отшельник страстный
Близ очарованных брегов
Сидел и девы ждал прекрасной,
52 А тень ложилась средь дубров...
Заря прогнала тьму ночную:
Монаха не нашли нигде,
И только бороду седую
56 Мальчишки видели в воде.

Другие анализы стихотворений Александра Пушкина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все над тень глядеть брег вдруг волна дева мона монах

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 495

Количество символов без пробелов

1 247

Количество слов

238

Количество уникальных слов

163

Количество значимых слов

76

Количество стоп-слов

68

Количество строк

56

Количество строф

7

Водность

68,1 %

Классическая тошнота

2,24

Академическая тошнота

7,6 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

мона

5

2,10 %

вдруг

4

1,68 %

волна

4

1,68 %

глядеть

4

1,68 %

дева

3

1,26 %

монах

3

1,26 %

над

3

1,26 %

тень

3

1,26 %

брег

2

0,84 %

все

2

0,84 %

деть

2

0,84 %

дубрава

2

0,84 %

дуброва

2

0,84 %

кивать

2

0,84 %

молиться

2

0,84 %

невольный

2

0,84 %

ночной

2

0,84 %

облако

2

0,84 %

озеро

2

0,84 %

святая

2

0,84 %

страх

2

0,84 %

тьма

2

0,84 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Nad ozerom, v glukhikh dubrovakh

Aleksandr Pushkin

Rusalka

Nad ozerom, v glukhikh dubrovakh,
Spasalsya nekogda monakh,
Vsegda v zanyatiakh surovykh,
V poste, molitve i trudakh.
Uzhe lopatkoyu smirennoy
Sebe mogilu starets ryl —
I lish o smerti vozhdelennoy
Svyatykh ugodnikov molil.

Odnazhdy letom u porogu
Ponikshey khizhiny svoyey
Anakhoret molilsya bogu.
Dubravy delalis cherney;
Tuman nad ozerom dymilsya,
I krasny mesyats v oblakakh
Tikhonko po nebu katilsya.
Na vody stal glyadet monakh.

Glyadit, nevolno strakha polny;
Ne mozhet sam sebya ponyat...
I vidit: zakipeli volny
I prismireli vdrug opyat...
I vdrug... legka, kak ten nochnaya,
Bela, kak ranny sneg kholmov,
Vykhodit zhenshchina nagaya
I molcha sela u bregov.

Glyadit na starogo monakha
I cheshet vlazhnye vlasy.
Svyatoy monakh drozhit so strakha
I smotrit na yee krasy.
Ona manit yego rukoyu,
Kivayet bystro golovoy...
I vdrug — paducheyu zvezdoyu —
Pod sonnoy skrylasya volnoy.

Vsyu noch ne spal starik ugryumy
I ne molilsya tsely den —
Pered soboy s nevolnoy dumoy
Vse videl chudnoy devy ten.
Dubravy vnov odelis tmoyu;
Poshla po oblakam luna,
I snova deva nad vodoyu
Sidit, prelestna i bledna.

Glyadit, kivayet golovoyu,
Tseluyet izdali shutya,
Igrayet, pleshchetsya volnoyu,
Khokhochet, plachet, kak ditya,
Zovet monakha, nezhno stonet...
«Monakh, monakh! Ko mne, ko mne!..»
I vdrug v volnakh prozrachnykh tonet;
I vse v glubokoy tishine.

Na trety den otshelnik strastny
Bliz ocharovannykh bregov
Sidel i devy zhdal prekrasnoy,
A ten lozhilas sred dubrov...
Zarya prognala tmu nochnuyu:
Monakha ne nashli nigde,
I tolko borodu seduyu
Malchishki videli v vode.

Yfl jpthjv, d uke[b[ le,hjdf[

Fktrcfylh Geirby

Hecfkrf

Yfl jpthjv, d uke[b[ le,hjdf[,
Cgfcfkcz ytrjulf vjyf[,
Dctulf d pfyznbz[ cehjds[,
D gjcnt, vjkbndt b nhelf[/
E;t kjgfnrj/ cvbhtyyjq
Ct,t vjubke cnfhtw hsk —
B kbim j cvthnb dj;ltktyyjq
Cdzns[ eujlybrjd vjkbk/

Jlyf;ls ktnjv e gjhjue
Gjybritq [b;bys cdjtq
Fyf[jhtn vjkbkcz ,jue/
Le,hfds ltkfkbcm xthytq;
Nevfy yfl jpthjv lsvbkcz,
B rhfcysq vtczw d j,kfrf[
Nb[jymrj gj yt,e rfnbkcz/
Yf djls cnfk ukzltnm vjyf[/

Ukzlbn, ytdjkmyj cnhf[f gjkysq;
Yt vj;tn cfv ct,z gjyznm///
B dblbn: pfrbgtkb djkys
B ghbcvbhtkb dlheu jgznm///
B dlheu/// kturf, rfr ntym yjxyfz,
,tkf, rfr hfyybq cytu [jkvjd,
Ds[jlbn ;tyobyf yfufz
B vjkxf ctkf e ,htujd/

Ukzlbn yf cnfhjuj vjyf[f
B xtitn dkf;yst dkfcs/
Cdznjq vjyf[ lhj;bn cj cnhf[f
B cvjnhbn yf tt rhfcs/
Jyf vfybn tuj herj/,
Rbdftn ,scnhj ujkjdjq///
B dlheu — gflext/ pdtplj/ —
Gjl cjyyjq crhskfcz djkyjq/

Dc/ yjxm yt cgfk cnfhbr euh/vsq
B yt vjkbkcz wtksq ltym —
Gthtl cj,jq c ytdjkmyjq levjq
Dct dbltk xelyjq ltds ntym/
Le,hfds dyjdm jltkbcm nmvj/;
Gjikf gj j,kfrfv keyf,
B cyjdf ltdf yfl djlj/
Cblbn, ghtktcnyf b ,ktlyf/

Ukzlbn, rbdftn ujkjdj/,
Wtketn bplfkb ienz,
Buhftn, gktotncz djkyj/,
[j[jxtn, gkfxtn, rfr lbnz,
Pjdtn vjyf[f, yt;yj cnjytn///
«Vjyf[, vjyf[! Rj vyt, rj vyt!//»
B dlheu d djkyf[ ghjphfxys[ njytn;
B dct d uke,jrjq nbibyt/

Yf nhtnbq ltym jnitkmybr cnhfcnysq
,kbp jxfhjdfyys[ ,htujd
Cbltk b ltds ;lfk ghtrhfcyjq,
F ntym kj;bkfcm chtlm le,hjd///
Pfhz ghjuyfkf nmve yjxye/:
Vjyf[f yt yfikb ybult,
B njkmrj ,jhjle ctle/
Vfkmxbirb dbltkb d djlt/