Николай ГумилевНад городом плывет ночная тишь (Душа и тело)

Николай Гумилев [gumilev]

Над городом плывет ночная тишь
И каждый шорох делается глуше,
А ты, душа, ты все-таки молчишь,
4 Помилуй, Боже, мраморные души.

И отвечала мне душа моя,
Как будто арфы дальние пропели:
— Зачем открыла я для бытия
8 Глаза в презренном человечьем теле?

— Безумная, я бросила мой дом,
К иному устремясь великолепью.
И шар земной мне сделался ядром,
12 К какому каторжник прикован цепью.

— Ах, я возненавидела любовь,
Болезнь, которой все у вас подвластны,
Которая туманит вновь и вновь
16 Мир мне чужой, но стройный и прекрасный.

— И если что еще меня роднит
С былым, мерцающим в планетном хоре,
То это горе, мой надежный щит,
20 Холодное презрительное горе. —

Другие анализы стихотворений Николая Гумилёва

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

мыть душа гор вновь

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

649

Количество символов без пробелов

537

Количество слов

103

Количество уникальных слов

83

Количество значимых слов

33

Количество стоп-слов

39

Количество строк

20

Количество строф

5

Водность

68,0 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

7,2 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

душа

3

2,91 %

вновь

2

1,94 %

гор

2

1,94 %

мыть

2

1,94 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Nad gorodom plyvet nochnaya tish

Nikolay Gumilev

Dusha i telo

Nad gorodom plyvet nochnaya tish
I kazhdy shorokh delayetsya glushe,
A ty, dusha, ty vse-taki molchish,
Pomiluy, Bozhe, mramornye dushi.

I otvechala mne dusha moya,
Kak budto arfy dalniye propeli:
— Zachem otkryla ya dlya bytia
Glaza v prezrennom chelovechyem tele?

— Bezumnaya, ya brosila moy dom,
K inomu ustremyas velikolepyu.
I shar zemnoy mne sdelalsya yadrom,
K kakomu katorzhnik prikovan tsepyu.

— Akh, ya voznenavidela lyubov,
Bolezn, kotoroy vse u vas podvlastny,
Kotoraya tumanit vnov i vnov
Mir mne chuzhoy, no stroyny i prekrasny.

— I yesli chto yeshche menya rodnit
S bylym, mertsayushchim v planetnom khore,
To eto gore, moy nadezhny shchit,
Kholodnoye prezritelnoye gore. —

Yfl ujhjljv gksdtn yjxyfz nbim

Ybrjkfq Uevbktd

Leif b ntkj

Yfl ujhjljv gksdtn yjxyfz nbim
B rf;lsq ijhj[ ltkftncz ukeit,
F ns, leif, ns dct-nfrb vjkxbim,
Gjvbkeq, ,j;t, vhfvjhyst leib/

B jndtxfkf vyt leif vjz,
Rfr ,elnj fhas lfkmybt ghjgtkb:
— Pfxtv jnrhskf z lkz ,snbz
Ukfpf d ghtphtyyjv xtkjdtxmtv ntkt?

— ,tpevyfz, z ,hjcbkf vjq ljv,
R byjve ecnhtvzcm dtkbrjktgm//
B ifh ptvyjq vyt cltkfkcz zlhjv,
R rfrjve rfnjh;ybr ghbrjdfy wtgm//

— F[, z djpytyfdbltkf k/,jdm,
,jktpym, rjnjhjq dct e dfc gjldkfcnys,
Rjnjhfz nevfybn dyjdm b dyjdm
Vbh vyt xe;jq, yj cnhjqysq b ghtrhfcysq/

— B tckb xnj tot vtyz hjlybn
C ,sksv, vthwf/obv d gkfytnyjv [jht,
Nj 'nj ujht, vjq yflt;ysq obn,
[jkjlyjt ghtphbntkmyjt ujht/ —