Александр БлокМы встретились с тобою в храме (Холодный день)

Александр Блок [blok]

Мы встретились с тобою в храме
И жили в радостном саду,
Но вот зловонными дворами
4 Пошли к проклятью и труду.

Мы миновали все ворота
И в каждом видели окне,
Как тяжело лежит работа
8 На каждой согнутой спине.

И вот пошли туда, где будем
Мы жить под низким потолком,
Где прокляли друг друга люди,
12 Убитые своим трудом.

Стараясь не запачкать платья,
Ты шла меж спящих на полу;
Но самый сон их был проклятье,
16 Вон там — в заплеванном углу...

Ты обернулась, заглянула
Доверчиво в мои глаза...
И на щеке моей блеснула,
20 Скатилась пьяная слеза.

Нет! Счастье — праздная забота,
Ведь молодость давно прошла.
Нам скоротает век работа,
24 Мне — молоток, тебе — игла.

Сиди, да шей, смотри в окошко,
Людей повсюду гонит труд,
А те, кому трудней немножко,
28 Те песни длинные поют.

Я близ тебя работать стану,
Авось, ты не припомнишь мне,
Что я увидел дно стакана,
32 Топя отчаянье в вине.

Другие анализы стихотворений Александра Блока

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

послать труд проклятие работа

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

869

Количество символов без пробелов

712

Количество слов

146

Количество уникальных слов

107

Количество значимых слов

29

Количество стоп-слов

69

Количество строк

32

Количество строф

8

Водность

80,1 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

6,0 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

труд

3

2,05 %

послать

2

1,37 %

проклятие

2

1,37 %

работа

2

1,37 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

My vstretilis s toboyu v khrame

Aleksandr Blok

Kholodny den

My vstretilis s toboyu v khrame
I zhili v radostnom sadu,
No vot zlovonnymi dvorami
Poshli k proklyatyu i trudu.

My minovali vse vorota
I v kazhdom videli okne,
Kak tyazhelo lezhit rabota
Na kazhdoy sognutoy spine.

I vot poshli tuda, gde budem
My zhit pod nizkim potolkom,
Gde proklyali drug druga lyudi,
Ubitye svoim trudom.

Starayas ne zapachkat platya,
Ty shla mezh spyashchikh na polu;
No samy son ikh byl proklyatye,
Von tam — v zaplevannom uglu...

Ty obernulas, zaglyanula
Doverchivo v moi glaza...
I na shcheke moyey blesnula,
Skatilas pyanaya sleza.

Net! Schastye — prazdnaya zabota,
Ved molodost davno proshla.
Nam skorotayet vek rabota,
Mne — molotok, tebe — igla.

Sidi, da shey, smotri v okoshko,
Lyudey povsyudu gonit trud,
A te, komu trudney nemnozhko,
Te pesni dlinnye poyut.

Ya bliz tebya rabotat stanu,
Avos, ty ne pripomnish mne,
Chto ya uvidel dno stakana,
Topya otchayanye v vine.

Vs dcnhtnbkbcm c nj,j/ d [hfvt

Fktrcfylh ,kjr

[jkjlysq ltym

Vs dcnhtnbkbcm c nj,j/ d [hfvt
B ;bkb d hfljcnyjv cfle,
Yj djn pkjdjyysvb ldjhfvb
Gjikb r ghjrkznm/ b nhele/

Vs vbyjdfkb dct djhjnf
B d rf;ljv dbltkb jryt,
Rfr nz;tkj kt;bn hf,jnf
Yf rf;ljq cjuyenjq cgbyt/

B djn gjikb nelf, ult ,eltv
Vs ;bnm gjl ybprbv gjnjkrjv,
Ult ghjrkzkb lheu lheuf k/lb,
E,bnst cdjbv nheljv/

Cnfhfzcm yt pfgfxrfnm gkfnmz,
Ns ikf vt; cgzob[ yf gjke;
Yj cfvsq cjy b[ ,sk ghjrkznmt,
Djy nfv — d pfgktdfyyjv euke///

Ns j,thyekfcm, pfukzyekf
Ljdthxbdj d vjb ukfpf///
B yf otrt vjtq ,ktcyekf,
Crfnbkfcm gmzyfz cktpf/

Ytn! Cxfcnmt — ghfplyfz pf,jnf,
Dtlm vjkjljcnm lfdyj ghjikf/
Yfv crjhjnftn dtr hf,jnf,
Vyt — vjkjnjr, nt,t — bukf/

Cblb, lf itq, cvjnhb d jrjirj,
K/ltq gjdc/le ujybn nhel,
F nt, rjve nhelytq ytvyj;rj,
Nt gtcyb lkbyyst gj/n/

Z ,kbp nt,z hf,jnfnm cnfye,
Fdjcm, ns yt ghbgjvybim vyt,
Xnj z edbltk lyj cnfrfyf,
Njgz jnxfzymt d dbyt/