Сергей ЕсенинМы теперь уходим понемногу

Сергей Есенин [yesenin]

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
4 Бренные пожитки собирать.

Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
8 Я не в силах скрыть моей тоски.

Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
12 Загляделись в розовую водь.

Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
16 Счастлив тем, что я дышал и жил.

Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве
И зверье, как братьев наших меньших,
20 Никогда не бил по голове.

Знаю я, что не цветут там чащи,
Не звенит лебяжьей шеей рожь.
Оттого пред сонмом уходящих
24 Я всегда испытываю дрожь.

Знаю я, что в той стране не будет
Этих нив, златящихся во мгле.
Оттого и дороги мне люди,
28 Что живут со мною на земле.

Другие анализы стихотворений Сергея Есенина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

знать оттого страна много тьма земля уходить счастливый чаща сонм

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

843

Количество символов без пробелов

685

Количество слов

152

Количество уникальных слов

100

Количество значимых слов

36

Количество стоп-слов

66

Количество строк

28

Количество строф

7

Водность

76,3 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

8,2 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

земля

3

1,97 %

уходить

3

1,97 %

знать

2

1,32 %

много

2

1,32 %

оттого

2

1,32 %

сонм

2

1,32 %

страна

2

1,32 %

счастливый

2

1,32 %

тьма

2

1,32 %

чаща

2

1,32 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

My teper ukhodim ponemnogu

Sergey Yesenin

* * *

My teper ukhodim ponemnogu
V tu stranu, gde tish i blagodat.
Mozhet byt, i skoro mne v dorogu
Brennye pozhitki sobirat.

Milye berezovye chashchi!
Ty, zemlya! I vy, ravnin peski!
Pered etim sonmom ukhodyashchikh
Ya ne v silakh skryt moyey toski.

Slishkom ya lyubil na etom svete
Vse, chto dushu oblekayet v plot.
Mir osinam, chto, raskinuv vetvi,
Zaglyadelis v rozovuyu vod.

Mnogo dum ya v tishine produmal,
Mnogo pesen pro sebya slozhil,
I na etoy na zemle ugryumoy
Schastliv tem, chto ya dyshal i zhil.

Schastliv tem, chto tseloval ya zhenshchin,
Myal tsvety, valyalsya na trave
I zverye, kak bratyev nashikh menshikh,
Nikogda ne bil po golove.

Znayu ya, chto ne tsvetut tam chashchi,
Ne zvenit lebyazhyey sheyey rozh.
Ottogo pred sonmom ukhodyashchikh
Ya vsegda ispytyvayu drozh.

Znayu ya, chto v toy strane ne budet
Etikh niv, zlatyashchikhsya vo mgle.
Ottogo i dorogi mne lyudi,
Chto zhivut so mnoyu na zemle.

Vs ntgthm e[jlbv gjytvyjue

Cthutq Tctyby

* * *

Vs ntgthm e[jlbv gjytvyjue
D ne cnhfye, ult nbim b ,kfujlfnm/
Vj;tn ,snm, b crjhj vyt d ljhjue
,htyyst gj;bnrb cj,bhfnm/

Vbkst ,thtpjdst xfob!
Ns, ptvkz! B ds, hfdyby gtcrb!
Gthtl 'nbv cjyvjv e[jlzob[
Z yt d cbkf[ crhsnm vjtq njcrb/

Ckbirjv z k/,bk yf 'njv cdtnt
Dct, xnj leie j,ktrftn d gkjnm/
Vbh jcbyfv, xnj, hfcrbyed dtndb,
Pfukzltkbcm d hjpjde/ djlm/

Vyjuj lev z d nbibyt ghjlevfk,
Vyjuj gtcty ghj ct,z ckj;bk,
B yf 'njq yf ptvkt euh/vjq
Cxfcnkbd ntv, xnj z lsifk b ;bk/

Cxfcnkbd ntv, xnj wtkjdfk z ;tyoby,
Vzk wdtns, dfkzkcz yf nhfdt
B pdthmt, rfr ,hfnmtd yfib[ vtymib[,
Ybrjulf yt ,bk gj ujkjdt/

Pyf/ z, xnj yt wdtnen nfv xfob,
Yt pdtybn kt,z;mtq ittq hj;m/
Jnnjuj ghtl cjyvjv e[jlzob[
Z dctulf bcgsnsdf/ lhj;m/

Pyf/ z, xnj d njq cnhfyt yt ,eltn
'nb[ ybd, pkfnzob[cz dj vukt/
Jnnjuj b ljhjub vyt k/lb,
Xnj ;bden cj vyj/ yf ptvkt/