Александр ТвардовскийМы на свете мало жили

Александр Твардовский [tvardovsky]

Мы на свете мало жили,
Показалось нам тогда,
Что на свете мы чужие,
4 Расстаемся навсегда.

Ты вернулась за вещами,
Ты спешила уходить.
И решила на прощанье
8 Только печку затопить.

Занялась огнем береста,
И защелкали дрова.
И сказала ты мне просто
12 Настоящие слова.

Знаем мы теперь с тобою,
Как любовь свою беречь.
Чуть увидим что такое —
16 Так сейчас же топим печь.

Другие анализы стихотворений Александра Твардовского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

свет

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

363

Количество символов без пробелов

299

Количество слов

60

Количество уникальных слов

48

Количество значимых слов

8

Количество стоп-слов

32

Количество строк

16

Количество строф

4

Водность

86,7 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

7,1 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

свет

2

3,33 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

My na svete malo zhili

Aleksandr Tvardovsky

* * *

My na svete malo zhili,
Pokazalos nam togda,
Chto na svete my chuzhiye,
Rasstayemsya navsegda.

Ty vernulas za veshchami,
Ty speshila ukhodit.
I reshila na proshchanye
Tolko pechku zatopit.

Zanyalas ognem beresta,
I zashchelkali drova.
I skazala ty mne prosto
Nastoyashchiye slova.

Znayem my teper s toboyu,
Kak lyubov svoyu berech.
Chut uvidim chto takoye —
Tak seychas zhe topim pech.

Vs yf cdtnt vfkj ;bkb

Fktrcfylh Ndfhljdcrbq

* * *

Vs yf cdtnt vfkj ;bkb,
Gjrfpfkjcm yfv njulf,
Xnj yf cdtnt vs xe;bt,
Hfccnftvcz yfdctulf/

Ns dthyekfcm pf dtofvb,
Ns cgtibkf e[jlbnm/
B htibkf yf ghjofymt
Njkmrj gtxre pfnjgbnm/

Pfyzkfcm juytv ,thtcnf,
B pfotkrfkb lhjdf/
B crfpfkf ns vyt ghjcnj
Yfcnjzobt ckjdf/

Pyftv vs ntgthm c nj,j/,
Rfr k/,jdm cdj/ ,thtxm/
Xenm edblbv xnj nfrjt —
Nfr ctqxfc ;t njgbv gtxm/