Дмитрий МережковскийМы любим и любви не ценим (Любовь-вражда)

Дмитрий Мережковский [merezhkovsky]

Мы любим и любви не ценим,
И жаждем оба новизны,
Но мы друг другу не изменим,
4 Мгновенной прихотью полны.

Порой, стремясь к свободе прежней,
Мы думаем, что цепь порвем,
Но каждый раз все безнадежней
8 Мы наше рабство сознаем.

И не хотим конца предвидеть,
И не умеем вместе жить, —
Ни всей душой возненавидеть,
12 Ни беспредельно полюбить.

О, эти вечные упреки!
О, эта хитрая вражда!
Тоскуя — оба одиноки,
16 Враждуя — близки навсегда.

В борьбе с тобой изнемогая
И все ж мучительно любя,
Я только чувствую, родная,
20 Что жизни нет, где нет тебя.

С каким коварством и обманом
Всю жизнь друг с другом спор ведем,
И каждый хочет быть тираном,
24 Никто не хочет быть рабом.

Меж тем, забыться не давая,
Она растет всегда, везде,
Как смерть, могучая, слепая
28 Любовь, подобная вражде.

Когда другой сойдет в могилу,
Тогда поймет один из нас
Любви безжалостную силу —
32 В тот страшный час, последний час!

Другие анализы стихотворений Дмитрия Мережковского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все любить час любовь оба вражда

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

885

Количество символов без пробелов

728

Количество слов

146

Количество уникальных слов

105

Количество значимых слов

34

Количество стоп-слов

69

Количество строк

32

Количество строф

8

Водность

76,7 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

7,0 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

любовь

3

2,05 %

вражда

2

1,37 %

все

2

1,37 %

любить

2

1,37 %

оба

2

1,37 %

час

2

1,37 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

My lyubim i lyubvi ne tsenim

Dmitry Merezhkovsky

Lyubov-vrazhda

My lyubim i lyubvi ne tsenim,
I zhazhdem oba novizny,
No my drug drugu ne izmenim,
Mgnovennoy prikhotyu polny.

Poroy, stremyas k svobode prezhney,
My dumayem, chto tsep porvem,
No kazhdy raz vse beznadezhney
My nashe rabstvo soznayem.

I ne khotim kontsa predvidet,
I ne umeyem vmeste zhit, —
Ni vsey dushoy voznenavidet,
Ni bespredelno polyubit.

O, eti vechnye upreki!
O, eta khitraya vrazhda!
Toskuya — oba odinoki,
Vrazhduya — blizki navsegda.

V borbe s toboy iznemogaya
I vse zh muchitelno lyubya,
Ya tolko chuvstvuyu, rodnaya,
Chto zhizni net, gde net tebya.

S kakim kovarstvom i obmanom
Vsyu zhizn drug s drugom spor vedem,
I kazhdy khochet byt tiranom,
Nikto ne khochet byt rabom.

Mezh tem, zabytsya ne davaya,
Ona rastet vsegda, vezde,
Kak smert, moguchaya, slepaya
Lyubov, podobnaya vrazhde.

Kogda drugoy soydet v mogilu,
Togda poymet odin iz nas
Lyubvi bezzhalostnuyu silu —
V tot strashny chas, posledny chas!

Vs k/,bv b k/,db yt wtybv

Lvbnhbq Vtht;rjdcrbq

K/,jdm-dhf;lf

Vs k/,bv b k/,db yt wtybv,
B ;f;ltv j,f yjdbpys,
Yj vs lheu lheue yt bpvtybv,
Vuyjdtyyjq ghb[jnm/ gjkys/

Gjhjq, cnhtvzcm r cdj,jlt ght;ytq,
Vs levftv, xnj wtgm gjhdtv,
Yj rf;lsq hfp dct ,tpyflt;ytq
Vs yfit hf,cndj cjpyftv/

B yt [jnbv rjywf ghtldbltnm,
B yt evttv dvtcnt ;bnm, —
Yb dctq leijq djpytyfdbltnm,
Yb ,tcghtltkmyj gjk/,bnm/

J, 'nb dtxyst eghtrb!
J, 'nf [bnhfz dhf;lf!
Njcrez — j,f jlbyjrb,
Dhf;lez — ,kbprb yfdctulf/

D ,jhm,t c nj,jq bpytvjufz
B dct ; vexbntkmyj k/,z,
Z njkmrj xedcnde/, hjlyfz,
Xnj ;bpyb ytn, ult ytn nt,z/

C rfrbv rjdfhcndjv b j,vfyjv
Dc/ ;bpym lheu c lheujv cgjh dtltv,
B rf;lsq [jxtn ,snm nbhfyjv,
Ybrnj yt [jxtn ,snm hf,jv/

Vt; ntv, pf,snmcz yt lfdfz,
Jyf hfcntn dctulf, dtplt,
Rfr cvthnm, vjuexfz, cktgfz
K/,jdm, gjlj,yfz dhf;lt/

Rjulf lheujq cjqltn d vjubke,
Njulf gjqvtn jlby bp yfc
K/,db ,tp;fkjcnye/ cbke —
D njn cnhfiysq xfc, gjcktlybq xfc!