Иосиф БродскийМы хотим играть на лугу в пятнашки (Песня невинности, она же — опыта)

Иосиф Бродский [brodsky]

Мы хотим играть на лугу в пятнашки,
не ходить в пальто, но в одной рубашке.
Если вдруг на дворе будет дождь и слякоть,
4 мы, готовя уроки, хотим не плакать.

Мы учебник прочтем, вопреки заглавью.
То, что нам приснится, и станет явью.
Мы полюбим всех, и в ответ — они нас.
8 Это самое лучшее: плюс на минус.

Мы в супруги возьмем себе дев с глазами
дикой лани; а если мы девы сами,
то мы юношей стройных возьмем в супруги,
12 и не будем чаять души в друг друге.

Потому что у куклы лицо в улыбке,
мы, смеясь, свои совершим ошибки.
И тогда живущие на покое
16 мудрецы нам скажут, что жизнь такое.

Наши мысли длинней будут с каждым годом.
Мы любую болезнь победим иодом.
Наши окна завешены будут тюлем,
20 а не забраны черной решеткой тюрем.

Мы с приятной работы вернемся рано.
Мы глаза не спустим в кино с экрана.
Мы тяжелые брошки приколем к платьям.
24 Если кто без денег, то мы заплатим.

Мы построим судно с винтом и паром,
целиком из железа и с полным баром.
Мы взойдем на борт и получим визу,
28 и увидим Акрополь и Мону Лизу.

Потому что число континентов в мире
с временами года, числом четыре,
перемножив и баки залив горючим,
32 двадцать мест поехать куда получим.

Соловей будет петь нам в зеленой чаще.
Мы не будем думать о смерти чаще,
чем ворона в виду огородных пугал.
36 Согрешивши, мы сами и станем в угол.

Нашу старость мы встретим в глубоком кресле,
в окружении внуков и внучек. Если
их не будет, дадут посмотреть соседи
40 в телевизоре гибель шпионской сети.

Как нас учат книги, друзья, эпоха:
завтра не может быть также плохо,
как вчера, и слово сие писати
44 в tempi следует нам passati.

Потому что душа существует в теле,
жизнь будет лучше, чем мы хотели.
Мы пирог свой зажарим на чистом сале,
48 ибо так вкуснее: нам так сказали.

Другие анализы стихотворений Иосифа Бродского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

душа число взять частый получить супруга

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 723

Количество символов без пробелов

1 406

Количество слов

305

Количество уникальных слов

187

Количество значимых слов

60

Количество стоп-слов

156

Количество строк

48

Количество строф

12

Водность

80,3 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

3,3 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

взять

2

0,66 %

душа

2

0,66 %

получить

2

0,66 %

супруга

2

0,66 %

частый

2

0,66 %

число

2

0,66 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

My khotim igrat na lugu v pyatnashki

Iosif Brodsky

Pesnya nevinnosti, ona zhe — opyta

My khotim igrat na lugu v pyatnashki,
ne khodit v palto, no v odnoy rubashke.
Yesli vdrug na dvore budet dozhd i slyakot,
my, gotovya uroki, khotim ne plakat.

My uchebnik prochtem, vopreki zaglavyu.
To, chto nam prisnitsya, i stanet yavyu.
My polyubim vsekh, i v otvet — oni nas.
Eto samoye luchsheye: plyus na minus.

My v suprugi vozmem sebe dev s glazami
dikoy lani; a yesli my devy sami,
to my yunoshey stroynykh vozmem v suprugi,
i ne budem chayat dushi v drug druge.

Potomu chto u kukly litso v ulybke,
my, smeyas, svoi sovershim oshibki.
I togda zhivushchiye na pokoye
mudretsy nam skazhut, chto zhizn takoye.

Nashi mysli dlinney budut s kazhdym godom.
My lyubuyu bolezn pobedim iodom.
Nashi okna zavesheny budut tyulem,
a ne zabrany chernoy reshetkoy tyurem.

My s priatnoy raboty vernemsya rano.
My glaza ne spustim v kino s ekrana.
My tyazhelye broshki prikolem k platyam.
Yesli kto bez deneg, to my zaplatim.

My postroim sudno s vintom i parom,
tselikom iz zheleza i s polnym barom.
My vzoydem na bort i poluchim vizu,
i uvidim Akropol i Monu Lizu.

Potomu chto chislo kontinentov v mire
s vremenami goda, chislom chetyre,
peremnozhiv i baki zaliv goryuchim,
dvadtsat mest poyekhat kuda poluchim.

Solovey budet pet nam v zelenoy chashche.
My ne budem dumat o smerti chashche,
chem vorona v vidu ogorodnykh pugal.
Sogreshivshi, my sami i stanem v ugol.

Nashu starost my vstretim v glubokom kresle,
v okruzhenii vnukov i vnuchek. Yesli
ikh ne budet, dadut posmotret sosedi
v televizore gibel shpionskoy seti.

Kak nas uchat knigi, druzya, epokha:
zavtra ne mozhet byt takzhe plokho,
kak vchera, i slovo siye pisati
v tempi sleduyet nam passati.

Potomu chto dusha sushchestvuyet v tele,
zhizn budet luchshe, chem my khoteli.
My pirog svoy zazharim na chistom sale,
ibo tak vkusneye: nam tak skazali.

Vs [jnbv buhfnm yf keue d gznyfirb

Bjcba ,hjlcrbq

Gtcyz ytdbyyjcnb, jyf ;t — jgsnf

Vs [jnbv buhfnm yf keue d gznyfirb,
yt [jlbnm d gfkmnj, yj d jlyjq he,firt/
Tckb dlheu yf ldjht ,eltn lj;lm b ckzrjnm,
vs, ujnjdz ehjrb, [jnbv yt gkfrfnm/

Vs ext,ybr ghjxntv, djghtrb pfukfdm//
Nj, xnj yfv ghbcybncz, b cnfytn zdm//
Vs gjk/,bv dct[, b d jndtn — jyb yfc/
'nj cfvjt kexitt: gk/c yf vbyec/

Vs d cegheub djpmvtv ct,t ltd c ukfpfvb
lbrjq kfyb; f tckb vs ltds cfvb,
nj vs /yjitq cnhjqys[ djpmvtv d cegheub,
b yt ,eltv xfznm leib d lheu lheut/

Gjnjve xnj e rerks kbwj d eks,rt,
vs, cvtzcm, cdjb cjdthibv jib,rb/
B njulf ;bdeobt yf gjrjt
velhtws yfv crf;en, xnj ;bpym nfrjt/

Yfib vsckb lkbyytq ,elen c rf;lsv ujljv/
Vs k/,e/ ,jktpym gj,tlbv bjljv/
Yfib jryf pfdtitys ,elen n/ktv,
f yt pf,hfys xthyjq htitnrjq n/htv/

Vs c ghbznyjq hf,jns dthytvcz hfyj/
Vs ukfpf yt cgecnbv d rbyj c 'rhfyf/
Vs nz;tkst ,hjirb ghbrjktv r gkfnmzv/
Tckb rnj ,tp ltytu, nj vs pfgkfnbv/

Vs gjcnhjbv celyj c dbynjv b gfhjv,
wtkbrjv bp ;tktpf b c gjkysv ,fhjv/
Vs dpjqltv yf ,jhn b gjkexbv dbpe,
b edblbv Frhjgjkm b Vjye Kbpe/

Gjnjve xnj xbckj rjynbytynjd d vbht
c dhtvtyfvb ujlf, xbckjv xtnsht,
gthtvyj;bd b ,frb pfkbd ujh/xbv,
ldflwfnm vtcn gjt[fnm relf gjkexbv/

Cjkjdtq ,eltn gtnm yfv d ptktyjq xfot/
Vs yt ,eltv levfnm j cvthnb xfot,
xtv djhjyf d dble jujhjlys[ geufk/
Cjuhtibdib, vs cfvb b cnfytv d eujk/

Yfie cnfhjcnm vs dcnhtnbv d uke,jrjv rhtckt,
d jrhe;tybb dyerjd b dyextr/ Tckb
b[ yt ,eltn, lflen gjcvjnhtnm cjctlb
d ntktdbpjht ub,tkm igbjycrjq ctnb/

Rfr yfc exfn rybub, lhepmz, 'gj[f:
pfdnhf yt vj;tn ,snm nfr;t gkj[j,
rfr dxthf, b ckjdj cbt gbcfnb
d tempi cktletn yfv passati/

Gjnjve xnj leif ceotcndetn d ntkt,
;bpym ,eltn kexit, xtv vs [jntkb/
Vs gbhju cdjq pf;fhbv yf xbcnjv cfkt,
b,j nfr drecytt: yfv nfr crfpfkb/