Константин БальмонтМоя душа — глухой всебожный храм (Великое ничто)

Константин Бальмонт [balmont]

Моя душа — глухой всебожный храм,
Там дышат тени, смутно нарастая.
Отраднее всего моим мечтам
4 Прекрасные чудовища Китая.
Дракон, владыка солнца и весны,
Единорог, эмблема совершенства,
И феникс, образ царственной жены,
8 Слиянье власти, блеска и блаженства.
Люблю однообразную мечту
В созданиях художников Китая,
Застывшую, как иней, красоту,
12 Как иней снов, что искрится, не тая.
Симметрия — их основной закон,
Они рисуют даль — как восхожденье,
И сладко мне, что страшный их дракон
16 Не адский дух, а символ наслажденья.
А дивная утонченность тонов,
Дробящихся в различии согласном,
Проникновенье в таинство основ,
20 Лазурь в лазури, красное на красном!
А равнодушье к образу людей,
Пристрастье к разновидностям звериным,
Сплетенье в строгий узел всех страстей,
24 Огонь ума, скользящий по картинам!
Но более, чем это все, у них
Люблю пробел лирического зноя.
Люблю постичь сквозь легкий нежный стих
28 Безбрежное отчаянье покоя.

Другие анализы стихотворений Константина Бальмонта

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

любить красный мечта лазурь образ дракон иней китай

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

919

Количество символов без пробелов

783

Количество слов

133

Количество уникальных слов

105

Количество значимых слов

52

Количество стоп-слов

39

Количество строк

28

Количество строф

1

Водность

60,9 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

6,5 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

любить

3

2,26 %

дракон

2

1,50 %

иней

2

1,50 %

китай

2

1,50 %

красный

2

1,50 %

лазурь

2

1,50 %

мечта

2

1,50 %

образ

2

1,50 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Moya dusha — glukhoy vsebozhny khram

Konstantin Balmont

Velikoye nichto

Moya dusha — glukhoy vsebozhny khram,
Tam dyshat teni, smutno narastaya.
Otradneye vsego moim mechtam
Prekrasnye chudovishcha Kitaya.
Drakon, vladyka solntsa i vesny,
Yedinorog, emblema sovershenstva,
I feniks, obraz tsarstvennoy zheny,
Slianye vlasti, bleska i blazhenstva.
Lyublyu odnoobraznuyu mechtu
V sozdaniakh khudozhnikov Kitaya,
Zastyvshuyu, kak iney, krasotu,
Kak iney snov, chto iskritsya, ne taya.
Simmetria — ikh osnovnoy zakon,
Oni risuyut dal — kak voskhozhdenye,
I sladko mne, chto strashny ikh drakon
Ne adsky dukh, a simvol naslazhdenya.
A divnaya utonchennost tonov,
Drobyashchikhsya v razlichii soglasnom,
Proniknovenye v tainstvo osnov,
Lazur v lazuri, krasnoye na krasnom!
A ravnodushye k obrazu lyudey,
Pristrastye k raznovidnostyam zverinym,
Spletenye v strogy uzel vsekh strastey,
Ogon uma, skolzyashchy po kartinam!
No boleye, chem eto vse, u nikh
Lyublyu probel liricheskogo znoya.
Lyublyu postich skvoz legky nezhny stikh
Bezbrezhnoye otchayanye pokoya.

Vjz leif — uke[jq dct,j;ysq [hfv

Rjycnfynby ,fkmvjyn

Dtkbrjt ybxnj

Vjz leif — uke[jq dct,j;ysq [hfv,
Nfv lsifn ntyb, cvenyj yfhfcnfz/
Jnhflytt dctuj vjbv vtxnfv
Ghtrhfcyst xeljdbof Rbnfz/
Lhfrjy, dkflsrf cjkywf b dtcys,
Tlbyjhju, 'v,ktvf cjdthitycndf,
B atybrc, j,hfp wfhcndtyyjq ;tys,
Ckbzymt dkfcnb, ,ktcrf b ,kf;tycndf/
K/,k/ jlyjj,hfpye/ vtxne
D cjplfybz[ [elj;ybrjd Rbnfz,
Pfcnsdie/, rfr bytq, rhfcjne,
Rfr bytq cyjd, xnj bcrhbncz, yt nfz/
Cbvvtnhbz — b[ jcyjdyjq pfrjy,
Jyb hbce/n lfkm — rfr djc[j;ltymt,
B ckflrj vyt, xnj cnhfiysq b[ lhfrjy
Yt flcrbq le[, f cbvdjk yfckf;ltymz/
F lbdyfz enjyxtyyjcnm njyjd,
Lhj,zob[cz d hfpkbxbb cjukfcyjv,
Ghjybryjdtymt d nfbycndj jcyjd,
Kfpehm d kfpehb, rhfcyjt yf rhfcyjv!
F hfdyjleimt r j,hfpe k/ltq,
Ghbcnhfcnmt r hfpyjdblyjcnzv pdthbysv,
Cgktntymt d cnhjubq eptk dct[ cnhfcntq,
Jujym evf, crjkmpzobq gj rfhnbyfv!
Yj ,jktt, xtv 'nj dct, e yb[
K/,k/ ghj,tk kbhbxtcrjuj pyjz/
K/,k/ gjcnbxm crdjpm kturbq yt;ysq cnb[
,tp,ht;yjt jnxfzymt gjrjz/