Валерий БрюсовМолодой моряк вселенной (Хвала человеку)

Валерий Брюсов [bryusov]

Молодой моряк вселенной,
Мира древний дровосек,
Неуклонный, неизменный,
4 Будь прославлен, Человек!

По глухим тропам столетий
Ты проходишь с топором,
Целишь луком, ставишь сети,
8 Торжествуешь над врагом!

Камни, ветер, воду, пламя
Ты смирил своей уздой,
Взвил ликующее знамя
12 Прямо в купол голубой.

Вечно властен, вечно молод,
В странах Сумрака и Льда,
Петь заставил вещий молот,
16 Залил блеском города.

Сквозь пустыню и над бездной
Ты провел свои пути,
Чтоб нервущейся, железной
20 Нитью землю оплести.

В древних вольных Океанах,
Где играли лишь киты,
На стальных левиафанах
24 Пробежал державно ты.

Змея, жалившего жадно
С неба выступы дубов,
Изловил ты беспощадно,
28 Неустанный зверолов,

И шипя под хрупким шаром,
И в стекле согнут в дугу,
Он теперь, покорный чарам,
32 Светит хитрому врагу.

Царь несытый и упрямый
Четырех подлунных царств,
Не стыдясь, ты роешь ямы,
36 Множишь тысячи коварств, —

Но, отважный, со стихией
После бьешься с грудью грудь,
Чтоб еще над новой выей
40 Петлю рабства захлестнуть.

Верю, дерзкий! ты поставишь
По Земле ряды ветрил.
Ты своей рукой направишь
44 Бег планеты меж светил, —

И насельники вселенной,
Те, чей путь ты пересек,
Повторят привет священный:
48 Будь прославлен, Человек!

Другие анализы стихотворений Валерия Брюсова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

над враг вечный земля молодой грудь путь вселенная прославить светить

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 199

Количество символов без пробелов

1 008

Количество слов

178

Количество уникальных слов

142

Количество значимых слов

73

Количество стоп-слов

46

Количество строк

48

Количество строф

12

Водность

59,0 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

5,3 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

над

3

1,69 %

вечный

2

1,12 %

враг

2

1,12 %

вселенная

2

1,12 %

грудь

2

1,12 %

земля

2

1,12 %

молодой

2

1,12 %

прославить

2

1,12 %

путь

2

1,12 %

светить

2

1,12 %

чтоб

2

1,12 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Molodoy moryak vselennoy

Valery Bryusov

Khvala cheloveku

Molodoy moryak vselennoy,
Mira drevny drovosek,
Neuklonny, neizmenny,
Bud proslavlen, Chelovek!

Po glukhim tropam stolety
Ty prokhodish s toporom,
Tselish lukom, stavish seti,
Torzhestvuyesh nad vragom!

Kamni, veter, vodu, plamya
Ty smiril svoyey uzdoy,
Vzvil likuyushcheye znamya
Pryamo v kupol goluboy.

Vechno vlasten, vechno molod,
V stranakh Sumraka i Lda,
Pet zastavil veshchy molot,
Zalil bleskom goroda.

Skvoz pustynyu i nad bezdnoy
Ty provel svoi puti,
Chtob nervushcheysya, zheleznoy
Nityu zemlyu oplesti.

V drevnikh volnykh Okeanakh,
Gde igrali lish kity,
Na stalnykh leviafanakh
Probezhal derzhavno ty.

Zmeya, zhalivshego zhadno
S neba vystupy dubov,
Izlovil ty besposhchadno,
Neustanny zverolov,

I shipya pod khrupkim sharom,
I v stekle sognut v dugu,
On teper, pokorny charam,
Svetit khitromu vragu.

Tsar nesyty i upryamy
Chetyrekh podlunnykh tsarstv,
Ne stydyas, ty royesh yamy,
Mnozhish tysyachi kovarstv, —

No, otvazhny, so stikhiyey
Posle byeshsya s grudyu grud,
Chtob yeshche nad novoy vyey
Petlyu rabstva zakhlestnut.

Veryu, derzky! ty postavish
Po Zemle ryady vetril.
Ty svoyey rukoy napravish
Beg planety mezh svetil, —

I naselniki vselennoy,
Te, chey put ty peresek,
Povtoryat privet svyashchenny:
Bud proslavlen, Chelovek!

Vjkjljq vjhzr dctktyyjq

Dfkthbq ,h/cjd

[dfkf xtkjdtre

Vjkjljq vjhzr dctktyyjq,
Vbhf lhtdybq lhjdjctr,
Yterkjyysq, ytbpvtyysq,
,elm ghjckfdkty, Xtkjdtr!

Gj uke[bv nhjgfv cnjktnbq
Ns ghj[jlbim c njgjhjv,
Wtkbim kerjv, cnfdbim ctnb,
Njh;tcndetim yfl dhfujv!

Rfvyb, dtnth, djle, gkfvz
Ns cvbhbk cdjtq epljq,
Dpdbk kbre/ott pyfvz
Ghzvj d regjk ujke,jq/

Dtxyj dkfcnty, dtxyj vjkjl,
D cnhfyf[ Cevhfrf b Kmlf,
Gtnm pfcnfdbk dtobq vjkjn,
Pfkbk ,ktcrjv ujhjlf/

Crdjpm gecnsy/ b yfl ,tplyjq
Ns ghjdtk cdjb genb,
Xnj, ythdeotqcz, ;tktpyjq
Ybnm/ ptvk/ jgktcnb/

D lhtdyb[ djkmys[ Jrtfyf[,
Ult buhfkb kbim rbns,
Yf cnfkmys[ ktdbfafyf[
Ghj,t;fk lth;fdyj ns/

Pvtz, ;fkbdituj ;flyj
C yt,f dscnegs le,jd,
Bpkjdbk ns ,tcgjoflyj,
Ytecnfyysq pdthjkjd,

B ibgz gjl [hegrbv ifhjv,
B d cntrkt cjuyen d leue,
Jy ntgthm, gjrjhysq xfhfv,
Cdtnbn [bnhjve dhfue/

Wfhm ytcsnsq b eghzvsq
Xtnsht[ gjlkeyys[ wfhcnd,
Yt cnslzcm, ns hjtim zvs,
Vyj;bim nsczxb rjdfhcnd, —

Yj, jndf;ysq, cj cnb[btq
Gjckt ,mtimcz c uhelm/ uhelm,
Xnj, tot yfl yjdjq dstq
Gtnk/ hf,cndf pf[ktcnyenm/

Dth/, lthprbq! ns gjcnfdbim
Gj Ptvkt hzls dtnhbk/
Ns cdjtq herjq yfghfdbim
,tu gkfytns vt; cdtnbk, —

B yfctkmybrb dctktyyjq,
Nt, xtq genm ns gthtctr,
Gjdnjhzn ghbdtn cdzotyysq:
,elm ghjckfdkty, Xtkjdtr!