Владимир МаяковскийМокрая, будто ее облизали (Эй!)

Владимир Маяковский [mayakovsky]

Мокрая, будто ее облизали,
толпа.
Прокисший воздух плесенью веет.
4 Эй!
Россия,
нельзя ли
чего поновее?

8 Блажен, кто хоть раз смог,
хотя бы закрыв глаза,
забыть вас,
ненужных, как насморк,
12 и трезвых,
как нарзан.

Вы все такие скучные, точно
во всей вселенной нету Капри.
16 А Капри есть.
От сияний цветочных
весь остров, как женщина в розовом капоре.

Помчим поезда к берегам, а берег
20 забудем, качая тела в пароходах.
Наоткрываем десятки Америк.
В неведомых полюсах вынежим отдых.

Смотри какой ты ловкий,
24 а я —
вон у меня рука груба как.
Быть может, в турнирах,
быть может, в боях
28 я был бы самый искусный рубака.

Как весело, сделав удачный удар,
смотреть, растопырил ноги как.
И вот врага, где предки,
32 туда
отправила шпаги логика.

А после в огне раззолоченных зал,
забыв привычку спанья,
36 всю ночь напролет провести,
глаза
уткнув в желтоглазый коньяк.

И, наконец, ощетинясь, как еж,
40 с похмельем придя поутру,
неверной любимой грозить, что убьешь
и в море выбросишь труп.

Сорвем ерунду пиджаков и манжет,
44 крахмальные груди раскрасим под панцырь,
загнем рукоять на столовом ноже,
и будем все хоть на день, да испанцы.

Чтоб все, забыв свой северный ум,
48 любились, дрались, волновались.
Эй!
Человек,
землю саму
52 зови на вальс!

Возьми и небо заново вышей,
новые звезды придумай и выставь,
чтоб, исступленно царапая крыши,
56 в небо карабкались души артистов.

Другие анализы стихотворений Владимира Маяковского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все чтоб забыть может хоть небо берег капри

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 350

Количество символов без пробелов

1 125

Количество слов

214

Количество уникальных слов

166

Количество значимых слов

66

Количество стоп-слов

78

Количество строк

56

Количество строф

11

Водность

69,2 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

5,1 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

забыть

4

1,87 %

все

3

1,40 %

берег

2

0,93 %

капри

2

0,93 %

может

2

0,93 %

небо

2

0,93 %

хоть

2

0,93 %

чтоб

2

0,93 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Mokraya, budto yee oblizali

Vladimir Mayakovsky

Ey!

Mokraya, budto yee oblizali,
tolpa.
Prokisshy vozdukh plesenyu veyet.
Ey!
Rossia,
nelzya li
chego ponoveye?

Blazhen, kto khot raz smog,
khotya by zakryv glaza,
zabyt vas,
nenuzhnykh, kak nasmork,
i trezvykh,
kak narzan.

Vy vse takiye skuchnye, tochno
vo vsey vselennoy netu Kapri.
A Kapri yest.
Ot siany tsvetochnykh
ves ostrov, kak zhenshchina v rozovom kapore.

Pomchim poyezda k beregam, a bereg
zabudem, kachaya tela v parokhodakh.
Naotkryvayem desyatki Amerik.
V nevedomykh polyusakh vynezhim otdykh.

Smotri kakoy ty lovky,
a ya —
von u menya ruka gruba kak.
Byt mozhet, v turnirakh,
byt mozhet, v boyakh
ya byl by samy iskusny rubaka.

Kak veselo, sdelav udachny udar,
smotret, rastopyril nogi kak.
I vot vraga, gde predki,
tuda
otpravila shpagi logika.

A posle v ogne razzolochennykh zal,
zabyv privychku spanya,
vsyu noch naprolet provesti,
glaza
utknuv v zheltoglazy konyak.

I, nakonets, oshchetinyas, kak yezh,
s pokhmelyem pridya poutru,
nevernoy lyubimoy grozit, chto ubyesh
i v more vybrosish trup.

Sorvem yerundu pidzhakov i manzhet,
krakhmalnye grudi raskrasim pod pantsyr,
zagnem rukoyat na stolovom nozhe,
i budem vse khot na den, da ispantsy.

Chtob vse, zabyv svoy severny um,
lyubilis, dralis, volnovalis.
Ey!
Chelovek,
zemlyu samu
zovi na vals!

Vozmi i nebo zanovo vyshey,
novye zvezdy pridumay i vystav,
chtob, isstuplenno tsarapaya kryshi,
v nebo karabkalis dushi artistov.

Vjrhfz, ,elnj tt j,kbpfkb

Dkflbvbh Vfzrjdcrbq

'q!

Vjrhfz, ,elnj tt j,kbpfkb,
njkgf/
Ghjrbcibq djple[ gktctym/ dttn/
'q!
Hjccbz,
ytkmpz kb
xtuj gjyjdtt?

,kf;ty, rnj [jnm hfp cvju,
[jnz ,s pfrhsd ukfpf,
pf,snm dfc,
ytye;ys[, rfr yfcvjhr,
b nhtpds[,
rfr yfhpfy/

Ds dct nfrbt crexyst, njxyj
dj dctq dctktyyjq ytne Rfghb/
F Rfghb tcnm/
Jn cbzybq wdtnjxys[
dtcm jcnhjd, rfr ;tyobyf d hjpjdjv rfgjht/

Gjvxbv gjtplf r ,thtufv, f ,thtu
pf,eltv, rfxfz ntkf d gfhj[jlf[/
Yfjnrhsdftv ltcznrb Fvthbr/
D ytdtljvs[ gjk/cf[ dsyt;bv jnls[/

Cvjnhb rfrjq ns kjdrbq,
f z —
djy e vtyz herf uhe,f rfr/
,snm vj;tn, d nehybhf[,
,snm vj;tn, d ,jz[
z ,sk ,s cfvsq bcrecysq he,frf/

Rfr dtctkj, cltkfd elfxysq elfh,
cvjnhtnm, hfcnjgshbk yjub rfr/
B djn dhfuf, ult ghtlrb,
nelf
jnghfdbkf igfub kjubrf/

F gjckt d juyt hfppjkjxtyys[ pfk,
pf,sd ghbdsxre cgfymz,
dc/ yjxm yfghjktn ghjdtcnb,
ukfpf
enryed d ;tknjukfpsq rjymzr/

B, yfrjytw, jotnbyzcm, rfr t;,
c gj[vtkmtv ghblz gjenhe,
ytdthyjq k/,bvjq uhjpbnm, xnj e,mtim
b d vjht ds,hjcbim nheg/

Cjhdtv theyle gbl;frjd b vfy;tn,
rhf[vfkmyst uhelb hfcrhfcbv gjl gfywshm,
pfuytv herjznm yf cnjkjdjv yj;t,
b ,eltv dct [jnm yf ltym, lf bcgfyws/

Xnj, dct, pf,sd cdjq ctdthysq ev,
k/,bkbcm, lhfkbcm, djkyjdfkbcm/
'q!
Xtkjdtr,
ptvk/ cfve
pjdb yf dfkmc!

Djpmvb b yt,j pfyjdj dsitq,
yjdst pdtpls ghblevfq b dscnfdm,
xnj,, bccnegktyyj wfhfgfz rhsib,
d yt,j rfhf,rfkbcm leib fhnbcnjd/