Николай ЗаболоцкийМогучий день пришел. Деревья встали прямо (Утренняя песня)

Николай Заболоцкий [zabolotsky]

Могучий день пришел. Деревья встали прямо,
Вздохнули листья. В деревянных жилах
Вода закапала. Квадратное окошко
4 Над светлою землею распахнулось,
И все, кто были в башенке, сошлись
Взглянуть на небо, полное сиянья.
И мы стояли тоже у окна.
8 Была жена в своем весеннем платье.
И мальчик на руках ее сидел,
Весь розовый и голый, и смеялся,
И, полный безмятежной чистоты,
12 Смотрел на небо, где сияло солнце.
А там, внизу, деревья, звери, птицы,
Большие, сильные, мохнатые, живые,
Сошлись в кружок и на больших гитарах,
16 На дудочках, на скрипках, на волынках
Вдруг заиграли утреннюю песню,
Встречая нас. И все кругом запело.
И все кругом запело так, что козлик
20 И тот пошел скакать вокруг амбара.
И понял я в то золотое утро,
Что счастье человечества — бессмертно.

Другие анализы стихотворений Николая Заболоцкого

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все небо кругом полный дерево запеть сослаться

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

757

Количество символов без пробелов

634

Количество слов

122

Количество уникальных слов

92

Количество значимых слов

32

Количество стоп-слов

46

Количество строк

22

Количество строф

1

Водность

73,8 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

7,6 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

все

3

2,46 %

дерево

2

1,64 %

запеть

2

1,64 %

кругом

2

1,64 %

небо

2

1,64 %

полный

2

1,64 %

сослаться

2

1,64 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Moguchy den prishel. Derevya vstali pryamo

Nikolay Zabolotsky

Utrennyaya pesnya

Moguchy den prishel. Derevya vstali pryamo,
Vzdokhnuli listya. V derevyannykh zhilakh
Voda zakapala. Kvadratnoye okoshko
Nad svetloyu zemleyu raspakhnulos,
I vse, kto byli v bashenke, soshlis
Vzglyanut na nebo, polnoye sianya.
I my stoyali tozhe u okna.
Byla zhena v svoyem vesennem platye.
I malchik na rukakh yee sidel,
Ves rozovy i goly, i smeyalsya,
I, polny bezmyatezhnoy chistoty,
Smotrel na nebo, gde sialo solntse.
A tam, vnizu, derevya, zveri, ptitsy,
Bolshiye, silnye, mokhnatye, zhivye,
Soshlis v kruzhok i na bolshikh gitarakh,
Na dudochkakh, na skripkakh, na volynkakh
Vdrug zaigrali utrennyuyu pesnyu,
Vstrechaya nas. I vse krugom zapelo.
I vse krugom zapelo tak, chto kozlik
I tot poshel skakat vokrug ambara.
I ponyal ya v to zolotoye utro,
Chto schastye chelovechestva — bessmertno.

Vjuexbq ltym ghbitk/ Lthtdmz dcnfkb ghzvj

Ybrjkfq Pf,jkjwrbq

Enhtyyzz gtcyz

Vjuexbq ltym ghbitk/ Lthtdmz dcnfkb ghzvj,
Dplj[yekb kbcnmz/ D lthtdzyys[ ;bkf[
Djlf pfrfgfkf/ Rdflhfnyjt jrjirj
Yfl cdtnkj/ ptvkt/ hfcgf[yekjcm,
B dct, rnj ,skb d ,fityrt, cjikbcm
Dpukzyenm yf yt,j, gjkyjt cbzymz/
B vs cnjzkb nj;t e jryf/
,skf ;tyf d cdjtv dtctyytv gkfnmt/
B vfkmxbr yf herf[ tt cbltk,
Dtcm hjpjdsq b ujksq, b cvtzkcz,
B, gjkysq ,tpvznt;yjq xbcnjns,
Cvjnhtk yf yt,j, ult cbzkj cjkywt/
F nfv, dybpe, lthtdmz, pdthb, gnbws,
,jkmibt, cbkmyst, vj[yfnst, ;bdst,
Cjikbcm d rhe;jr b yf ,jkmib[ ubnfhf[,
Yf leljxrf[, yf crhbgrf[, yf djksyrf[
Dlheu pfbuhfkb enhtyy// gtcy/,
Dcnhtxfz yfc/ B dct rheujv pfgtkj/
B dct rheujv pfgtkj nfr, xnj rjpkbr
B njn gjitk crfrfnm djrheu fv,fhf/
B gjyzk z d nj pjkjnjt enhj,
Xnj cxfcnmt xtkjdtxtcndf — ,tccvthnyj/