Валерий БрюсовМне все равно, друзья ль вы мне, враги ли (Юношам)

Валерий Брюсов [bryusov]

Мне все равно, друзья ль вы мне, враги ли,
И вам я мил иль ненавистен вам,
Но знаю, — вы томились и любили,
4 Вы душу предавали тайным снам;

Живой мечтой вы жаждете свободы,
Вы верите в безумную любовь,
В вас жизнь бушует, как морские воды,
8 В вас, как прибой, стучит по жилам кровь;

Ваш зорок глаз и ваши легки ноги,
И дерзость подвига волнует вас,
Вы не боитесь, — ищете тревоги,
12 Не страшен, — сладок вам опасный час;

И вы за то мне близки и мне милы,
Как стеблю тонкому мила земля:
В вас, в вашей воле черпаю я силы,
16 Любуясь вами, ваш огонь деля.

Вы — мой прообраз. Юности крылатой
Я, в вашем облике, молюсь всегда.
Вы то, что вечно, дорого и свято,
20 Вы — миру жизнь несущая вода!

Хочу лишь одного — быть вам подобным
Теперь и после: легким и живым,
Как волны океанские свободным,
24 Взносящимся в лазурь, как светлый дым.

Как вы, в себя я полон вещей веры,
Как вам, судьба поет и мне: живи!
Хочу всего, без грани и без меры,
28 Опасных битв и роковой любви!

Как перед вами, предо мной — открытый,
В безвестное ведущий, темный путь!
Лечу вперед изогнутой орбитой —
32 В безмерностях пространства потонуть!

Кем буду завтра, нынче я не знаю,
Быть может, два-три слова милых уст
Вновь предо мной врата раскроют к раю,
36 Быть может, вдруг мир станет мертв и пуст.

Таким живу, таким пребуду вечно, —
В моих, быть может, чуждых вам стихах,
Всегда любуясь дерзостью беспечной
40 В неугасимых молодых зрачках!

Другие анализы стихотворений Валерия Брюсова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

ваш знать любовь может всегда вечный легкий живой дерзость любоваться

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 396

Количество символов без пробелов

1 137

Количество слов

241

Количество уникальных слов

150

Количество значимых слов

63

Количество стоп-слов

105

Количество строк

40

Количество строф

10

Водность

73,9 %

Классическая тошнота

2,24

Академическая тошнота

6,5 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

ваш

5

2,07 %

может

3

1,24 %

вечный

2

0,83 %

всегда

2

0,83 %

дерзость

2

0,83 %

живой

2

0,83 %

знать

2

0,83 %

легкий

2

0,83 %

любоваться

2

0,83 %

любовь

2

0,83 %

мила

2

0,83 %

опасный

2

0,83 %

предо

2

0,83 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Mne vse ravno, druzya l vy mne, vragi li

Valery Bryusov

Yunosham

Mne vse ravno, druzya l vy mne, vragi li,
I vam ya mil il nenavisten vam,
No znayu, — vy tomilis i lyubili,
Vy dushu predavali taynym snam;

Zhivoy mechtoy vy zhazhdete svobody,
Vy verite v bezumnuyu lyubov,
V vas zhizn bushuyet, kak morskiye vody,
V vas, kak priboy, stuchit po zhilam krov;

Vash zorok glaz i vashi legki nogi,
I derzost podviga volnuyet vas,
Vy ne boites, — ishchete trevogi,
Ne strashen, — sladok vam opasny chas;

I vy za to mne blizki i mne mily,
Kak steblyu tonkomu mila zemlya:
V vas, v vashey vole cherpayu ya sily,
Lyubuyas vami, vash ogon delya.

Vy — moy proobraz. Yunosti krylatoy
Ya, v vashem oblike, molyus vsegda.
Vy to, chto vechno, dorogo i svyato,
Vy — miru zhizn nesushchaya voda!

Khochu lish odnogo — byt vam podobnym
Teper i posle: legkim i zhivym,
Kak volny okeanskiye svobodnym,
Vznosyashchimsya v lazur, kak svetly dym.

Kak vy, v sebya ya polon veshchey very,
Kak vam, sudba poyet i mne: zhivi!
Khochu vsego, bez grani i bez mery,
Opasnykh bitv i rokovoy lyubvi!

Kak pered vami, predo mnoy — otkryty,
V bezvestnoye vedushchy, temny put!
Lechu vpered izognutoy orbitoy —
V bezmernostyakh prostranstva potonut!

Kem budu zavtra, nynche ya ne znayu,
Byt mozhet, dva-tri slova milykh ust
Vnov predo mnoy vrata raskroyut k rayu,
Byt mozhet, vdrug mir stanet mertv i pust.

Takim zhivu, takim prebudu vechno, —
V moikh, byt mozhet, chuzhdykh vam stikhakh,
Vsegda lyubuyas derzostyu bespechnoy
V neugasimykh molodykh zrachkakh!

Vyt dct hfdyj, lhepmz km ds vyt, dhfub kb

Dfkthbq ,h/cjd

/yjifv

Vyt dct hfdyj, lhepmz km ds vyt, dhfub kb,
B dfv z vbk bkm ytyfdbcnty dfv,
Yj pyf/, — ds njvbkbcm b k/,bkb,
Ds leie ghtlfdfkb nfqysv cyfv;

;bdjq vtxnjq ds ;f;ltnt cdj,jls,
Ds dthbnt d ,tpevye/ k/,jdm,
D dfc ;bpym ,eietn, rfr vjhcrbt djls,
D dfc, rfr ghb,jq, cnexbn gj ;bkfv rhjdm;

Dfi pjhjr ukfp b dfib kturb yjub,
B lthpjcnm gjldbuf djkyetn dfc,
Ds yt ,jbntcm, — botnt nhtdjub,
Yt cnhfity, — ckfljr dfv jgfcysq xfc;

B ds pf nj vyt ,kbprb b vyt vbks,
Rfr cnt,k/ njyrjve vbkf ptvkz:
D dfc, d dfitq djkt xthgf/ z cbks,
K/,ezcm dfvb, dfi jujym ltkz/

Ds — vjq ghjj,hfp/ /yjcnb rhskfnjq
Z, d dfitv j,kbrt, vjk/cm dctulf/
Ds nj, xnj dtxyj, ljhjuj b cdznj,
Ds — vbhe ;bpym ytceofz djlf!

[jxe kbim jlyjuj — ,snm dfv gjlj,ysv
Ntgthm b gjckt: kturbv b ;bdsv,
Rfr djkys jrtfycrbt cdj,jlysv,
Dpyjczobvcz d kfpehm, rfr cdtnksq lsv/

Rfr ds, d ct,z z gjkjy dtotq dths,
Rfr dfv, celm,f gjtn b vyt: ;bdb!
[jxe dctuj, ,tp uhfyb b ,tp vths,
Jgfcys[ ,bnd b hjrjdjq k/,db!

Rfr gthtl dfvb, ghtlj vyjq — jnrhsnsq,
D ,tpdtcnyjt dtleobq, ntvysq genm!
Ktxe dgthtl bpjuyenjq jh,bnjq —
D ,tpvthyjcnz[ ghjcnhfycndf gjnjyenm!

Rtv ,ele pfdnhf, ysyxt z yt pyf/,
,snm vj;tn, ldf-nhb ckjdf vbks[ ecn
Dyjdm ghtlj vyjq dhfnf hfcrhj/n r hf/,
,snm vj;tn, dlheu vbh cnfytn vthnd b gecn/

Nfrbv ;bde, nfrbv ght,ele dtxyj, —
D vjb[, ,snm vj;tn, xe;ls[ dfv cnb[f[,
Dctulf k/,ezcm lthpjcnm/ ,tcgtxyjq
D yteufcbvs[ vjkjls[ phfxrf[!