Иннокентий АнненскийМне всегда открывается та же (Тоска припоминания)

Иннокентий Анненский [annensky]

Мне всегда открывается та же
Залитая чернилом страница.
Я уйду от людей, но куда же,
4 От ночей мне куда схорониться?

Все живые так стали далеки,
Все небытное стало так внятно,
И слились позабытые строки
8 До зари в мутно-черные пятна.

Весь я там в невозможном отсвете,
Где миражные буквы маячут...
Я люблю, когда в доме есть дети
12 И когда по ночам они плачут.

Другие анализы стихотворений Иннокентия Анненского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все ночь куда

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

358

Количество символов без пробелов

294

Количество слов

62

Количество уникальных слов

48

Количество значимых слов

18

Количество стоп-слов

29

Количество строк

12

Количество строф

3

Водность

71,0 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

10,5 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

все

2

3,23 %

куда

2

3,23 %

ночь

2

3,23 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Mne vsegda otkryvayetsya ta zhe

Innokenty Annensky

Toska pripominania

Mne vsegda otkryvayetsya ta zhe
Zalitaya chernilom stranitsa.
Ya uydu ot lyudey, no kuda zhe,
Ot nochey mne kuda skhoronitsya?

Vse zhivye tak stali daleki,
Vse nebytnoye stalo tak vnyatno,
I slilis pozabytye stroki
Do zari v mutno-chernye pyatna.

Ves ya tam v nevozmozhnom otsvete,
Gde mirazhnye bukvy mayachut...
Ya lyublyu, kogda v dome yest deti
I kogda po nocham oni plachut.

Vyt dctulf jnrhsdftncz nf ;t

Byyjrtynbq Fyytycrbq

Njcrf ghbgjvbyfybz

Vyt dctulf jnrhsdftncz nf ;t
Pfkbnfz xthybkjv cnhfybwf/
Z eqle jn k/ltq, yj relf ;t,
Jn yjxtq vyt relf c[jhjybnmcz?

Dct ;bdst nfr cnfkb lfktrb,
Dct yt,snyjt cnfkj nfr dyznyj,
B ckbkbcm gjpf,snst cnhjrb
Lj pfhb d venyj-xthyst gznyf/

Dtcm z nfv d ytdjpvj;yjv jncdtnt,
Ult vbhf;yst ,erds vfzxen///
Z k/,k/, rjulf d ljvt tcnm ltnb
B rjulf gj yjxfv jyb gkfxen/