Зинаида ГиппиусМне повстречался дьяволенок (Дьяволенок)

Зинаида Гиппиус [gippius]

Мне повстречался дьяволенок,
Худой и щуплый — как комар.
Он телом был совсем ребенок,
4 Лицом же дик: остер и стар.

Шел дождь... Дрожит, темнеет тело,
Намокла всклоченная шерсть...
И я подумал: эко дело!
8 Ведь тоже мерзнет. Тоже персть.

Твердят: любовь, любовь! Не знаю.
Не слышно что-то. Не видал.
Вот жалость... Жалость понимаю.
12 И дьяволенка я поймал.

Пойдем, детеныш! Хочешь греться?
Не бойся, шерстку не ерошь.
Что тут на улице тереться?
16 Дам детке сахару... Пойдешь?

А он вдруг эдак сочно, зычно,
Мужским, ласкающим баском
(Признаться — даже неприлично
20 И жутко было это в нем) —

Пророкотал: «Что сахар? Глупо.
Я, сладкий, сахару не ем.
Давай телятинки да супа...
24 Уж я пойду к тебе — совсем».

Он разозлил меня бахвальством...
А я хотел еще помочь!
Да ну тебя с твоим нахальством!
28 И не спеша пошел я прочь.

Но он заморщился и тонко
Захрюкал... Смотрит, как больной...
Опять мне жаль... И дьяволенка
32 Тащу, трудясь, к себе домой.

Смотрю при лампе: дохлый, гадкий,
Не то дитя, не то старик.
И все твердит: «Я сладкий, сладкий...»
36 Оставил я его. Привык.

И даже как-то с дьяволенком
Совсем сжился я наконец.
Он в полдень прыгает козленком,
40 Под вечер — темен, как мертвец.

То ходит гоголем-мужчиной,
То вьется бабой вкруг меня,
А если дождик — пахнет псиной
44 И шерстку лижет у огня.

Я прежде всем себя тревожил:
Хотел того, мечтал о том...
А с ним мой дом... не то, что ожил,
48 Но затянулся, как пушком.

Безрадостно-благополучно,
И нежно-сонно, и темно...
Мне с дьяволенком сладко-скучно...
52 Дитя, старик, — не все ль равно?

Такой смешной он, мягкий, хлипкий,
Как разлагающийся гриб.
Такой он цепкий, сладкий, липкий,
56 Все липнул, липнул — и прилип.

И оба стали мы — едины.
Уж я не с ним — я в нем, я в нем!
Я сам в ненастье пахну псиной
60 И шерсть лижу перед огнем...

Другие анализы стихотворений Зинаиды Гиппиус

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все оно совсем пойти сладкий дитя липнуть лизать дьяволенок жалость

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 769

Количество символов без пробелов

1 454

Количество слов

291

Количество уникальных слов

175

Количество значимых слов

91

Количество стоп-слов

127

Количество строк

60

Количество строф

15

Водность

68,7 %

Классическая тошнота

2,24

Академическая тошнота

7,6 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

дьяволенок

5

1,72 %

все

4

1,37 %

оно

4

1,37 %

пойти

4

1,37 %

сладкий

4

1,37 %

совсем

3

1,03 %

дитя

2

0,69 %

жалость

2

0,69 %

лизать

2

0,69 %

липнуть

2

0,69 %

любовь

2

0,69 %

огонь

2

0,69 %

пахнуть

2

0,69 %

псина

2

0,69 %

сахара

2

0,69 %

старик

2

0,69 %

твердить

2

0,69 %

тело

2

0,69 %

шерстка

2

0,69 %

шерсть

2

0,69 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Mne povstrechalsya dyavolenok

Zinaida Gippius

Dyavolenok

Mne povstrechalsya dyavolenok,
Khudoy i shchuply — kak komar.
On telom byl sovsem rebenok,
Litsom zhe dik: oster i star.

Shel dozhd... Drozhit, temneyet telo,
Namokla vsklochennaya sherst...
I ya podumal: eko delo!
Ved tozhe merznet. Tozhe perst.

Tverdyat: lyubov, lyubov! Ne znayu.
Ne slyshno chto-to. Ne vidal.
Vot zhalost... Zhalost ponimayu.
I dyavolenka ya poymal.

Poydem, detenysh! Khochesh gretsya?
Ne boysya, sherstku ne yerosh.
Chto tut na ulitse teretsya?
Dam detke sakharu... Poydesh?

A on vdrug edak sochno, zychno,
Muzhskim, laskayushchim baskom
(Priznatsya — dazhe neprilichno
I zhutko bylo eto v nem) —

Prorokotal: «Chto sakhar? Glupo.
Ya, sladky, sakharu ne yem.
Davay telyatinki da supa...
Uzh ya poydu k tebe — sovsem».

On razozlil menya bakhvalstvom...
A ya khotel yeshche pomoch!
Da nu tebya s tvoim nakhalstvom!
I ne spesha poshel ya proch.

No on zamorshchilsya i tonko
Zakhryukal... Smotrit, kak bolnoy...
Opyat mne zhal... I dyavolenka
Tashchu, trudyas, k sebe domoy.

Smotryu pri lampe: dokhly, gadky,
Ne to ditya, ne to starik.
I vse tverdit: «Ya sladky, sladky...»
Ostavil ya yego. Privyk.

I dazhe kak-to s dyavolenkom
Sovsem szhilsya ya nakonets.
On v polden prygayet kozlenkom,
Pod vecher — temen, kak mertvets.

To khodit gogolem-muzhchinoy,
To vyetsya baboy vkrug menya,
A yesli dozhdik — pakhnet psinoy
I sherstku lizhet u ognya.

Ya prezhde vsem sebya trevozhil:
Khotel togo, mechtal o tom...
A s nim moy dom... ne to, chto ozhil,
No zatyanulsya, kak pushkom.

Bezradostno-blagopoluchno,
I nezhno-sonno, i temno...
Mne s dyavolenkom sladko-skuchno...
Ditya, starik, — ne vse l ravno?

Takoy smeshnoy on, myagky, khlipky,
Kak razlagayushchysya grib.
Takoy on tsepky, sladky, lipky,
Vse lipnul, lipnul — i prilip.

I oba stali my — yediny.
Uzh ya ne s nim — ya v nem, ya v nem!
Ya sam v nenastye pakhnu psinoy
I sherst lizhu pered ognem...

Vyt gjdcnhtxfkcz lmzdjktyjr

Pbyfblf Ubggbec

Lmzdjktyjr

Vyt gjdcnhtxfkcz lmzdjktyjr,
[eljq b oegksq — rfr rjvfh/
Jy ntkjv ,sk cjdctv ht,tyjr,
Kbwjv ;t lbr: jcnth b cnfh/

Itk lj;lm/// Lhj;bn, ntvyttn ntkj,
Yfvjrkf dcrkjxtyyfz ithcnm///
B z gjlevfk: 'rj ltkj!
Dtlm nj;t vthpytn/ Nj;t gthcnm/

Ndthlzn: k/,jdm, k/,jdm! Yt pyf//
Yt cksiyj xnj-nj/ Yt dblfk/
Djn ;fkjcnm/// ;fkjcnm gjybvf//
B lmzdjktyrf z gjqvfk/

Gjqltv, ltntysi! [jxtim uhtnmcz?
Yt ,jqcz, ithcnre yt thjim/
Xnj nen yf ekbwt nthtnmcz?
Lfv ltnrt cf[fhe/// Gjqltim?

F jy dlheu 'lfr cjxyj, psxyj,
Ve;crbv, kfcrf/obv ,fcrjv
(Ghbpyfnmcz — lf;t ytghbkbxyj
B ;enrj ,skj 'nj d ytv) —

Ghjhjrjnfk: «Xnj cf[fh? Ukegj/
Z, ckflrbq, cf[fhe yt tv/
Lfdfq ntkznbyrb lf cegf///
E; z gjqle r nt,t — cjdctv»/

Jy hfpjpkbk vtyz ,f[dfkmcndjv///
F z [jntk tot gjvjxm!
Lf ye nt,z c ndjbv yf[fkmcndjv!
B yt cgtif gjitk z ghjxm/

Yj jy pfvjhobkcz b njyrj
Pf[h/rfk/// Cvjnhbn, rfr ,jkmyjq///
Jgznm vyt ;fkm/// B lmzdjktyrf
Nfoe, nhelzcm, r ct,t ljvjq/

Cvjnh/ ghb kfvgt: lj[ksq, uflrbq,
Yt nj lbnz, yt nj cnfhbr/
B dct ndthlbn: «Z ckflrbq, ckflrbq///»
Jcnfdbk z tuj/ Ghbdsr/

B lf;t rfr-nj c lmzdjktyrjv
Cjdctv c;bkcz z yfrjytw/
Jy d gjkltym ghsuftn rjpktyrjv,
Gjl dtxth — ntvty, rfr vthndtw/

Nj [jlbn ujujktv-ve;xbyjq,
Nj dmtncz ,f,jq drheu vtyz,
F tckb lj;lbr — gf[ytn gcbyjq
B ithcnre kb;tn e juyz/

Z ght;lt dctv ct,z nhtdj;bk:
[jntk njuj, vtxnfk j njv///
F c ybv vjq ljv/// yt nj, xnj j;bk,
Yj pfnzyekcz, rfr geirjv/

,tphfljcnyj-,kfujgjkexyj,
B yt;yj-cjyyj, b ntvyj///
Vyt c lmzdjktyrjv ckflrj-crexyj///
Lbnz, cnfhbr, — yt dct km hfdyj?

Nfrjq cvtiyjq jy, vzurbq, [kbgrbq,
Rfr hfpkfuf/obqcz uhb,/
Nfrjq jy wtgrbq, ckflrbq, kbgrbq,
Dct kbgyek, kbgyek — b ghbkbg/

B j,f cnfkb vs — tlbys/
E; z yt c ybv — z d ytv, z d ytv!
Z cfv d ytyfcnmt gf[ye gcbyjq
B ithcnm kb;e gthtl juytv///