Владимир МаяковскийМне неведомо, в кого я попаду (Помпадур)

Владимир Маяковский [mayakovsky]

Мне неведомо, в кого я попаду,
знаю только — попаду в кого-то...
Выдающийся советский помпадур
4 выезжает отдыхать на воды.

Как шар, положенный в намеченную лузу,
он лысой головой для поворотов — туг
и носит синюю положенную блузу,
8 как министерский раззолоченный сюртук.
Победу масс, позволивших ему
надеть незыблемых мандатов латы,
немедля приписал он своему уму,
12 почел пожизненной наградой за таланты.
Со всякой массою такой порвал давно.
Хоть политический, но капиталец — нажит.
И кажется ему, что навсегда дано
16 ему над всеми «володеть и княжить».
Внизу какие-то проходят, семеня, —
его не развлечешь противною картиной.
Как будто говорит: «Не трогайте меня
20 касанием плотвы густой, но беспартийной».
С его мандатами какой, скажите, риск?
С его знакомствами ему считаться не с кем.
Соседу по столу, напившись в дым и дрызг,
24 орет он: «Гражданин, задернуть занавеску!»
Взбодрен заручками из ЦИКа и из СТО,
помешкавшего награждает оплеухой,
и собеседник сверзился под стол,
28 придерживая окровавленное ухо.
Расселся, хоть на лбу теши дубовый кол, —
чего, мол, буду объясняться зря я?!
Величественно положил мандат на протокол:
32 «Прочесть и расходиться, козыряя!»
Но что случилось? Не берут под козырек?
Сановник под значком топырит грудью платье.
Не пыжьтесь, помпадур! Другой зарок
36 дала великая негнущаяся партия.
Метлою лозунгов звенит железо фраз,
метлою бурь по дуракам подуло.
— Товарищи, подымем ярость масс
40 за партию, за коммунизм, на помпадуров! —

Неизвестно мне, в кого я попаду,
но уверен — попаду в кого-то...
Выдающийся советский помпадур
44 ехал отдыхать на воды.

Другие анализы стихотворений Владимира Маяковского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

оно иза дать воды помпадур попасть мандат масса выдающийся метла

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 570

Количество символов без пробелов

1 333

Количество слов

227

Количество уникальных слов

158

Количество значимых слов

82

Количество стоп-слов

70

Количество строк

44

Количество строф

3

Водность

63,9 %

Классическая тошнота

2,65

Академическая тошнота

7,6 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

оно

7

3,08 %

помпадур

4

1,76 %

попасть

4

1,76 %

мандат

3

1,32 %

масса

3

1,32 %

воды

2

0,88 %

выдающийся

2

0,88 %

дать

2

0,88 %

иза

2

0,88 %

метла

2

0,88 %

отдыхать

2

0,88 %

партия

2

0,88 %

положить

2

0,88 %

советский

2

0,88 %

стол

2

0,88 %

хоть

2

0,88 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Mne nevedomo, v kogo ya popadu

Vladimir Mayakovsky

Pompadur

Mne nevedomo, v kogo ya popadu,
znayu tolko — popadu v kogo-to...
Vydayushchysya sovetsky pompadur
vyezzhayet otdykhat na vody.

Kak shar, polozhenny v namechennuyu luzu,
on lysoy golovoy dlya povorotov — tug
i nosit sinyuyu polozhennuyu bluzu,
kak ministersky razzolochenny syurtuk.
Pobedu mass, pozvolivshikh yemu
nadet nezyblemykh mandatov laty,
nemedlya pripisal on svoyemu umu,
pochel pozhiznennoy nagradoy za talanty.
So vsyakoy massoyu takoy porval davno.
Khot politichesky, no kapitalets — nazhit.
I kazhetsya yemu, chto navsegda dano
yemu nad vsemi «volodet i knyazhit».
Vnizu kakiye-to prokhodyat, semenya, —
yego ne razvlechesh protivnoyu kartinoy.
Kak budto govorit: «Ne trogayte menya
kasaniyem plotvy gustoy, no bespartynoy».
S yego mandatami kakoy, skazhite, risk?
S yego znakomstvami yemu schitatsya ne s kem.
Sosedu po stolu, napivshis v dym i dryzg,
oret on: «Grazhdanin, zadernut zanavesku!»
Vzbodren zaruchkami iz TsIKa i iz STO,
pomeshkavshego nagrazhdayet opleukhoy,
i sobesednik sverzilsya pod stol,
priderzhivaya okrovavlennoye ukho.
Rasselsya, khot na lbu teshi dubovy kol, —
chego, mol, budu obyasnyatsya zrya ya?!
Velichestvenno polozhil mandat na protokol:
«Prochest i raskhoditsya, kozyryaya!»
No chto sluchilos? Ne berut pod kozyrek?
Sanovnik pod znachkom topyrit grudyu platye.
Ne pyzhtes, pompadur! Drugoy zarok
dala velikaya negnushchayasya partia.
Metloyu lozungov zvenit zhelezo fraz,
metloyu bur po durakam podulo.
— Tovarishchi, podymem yarost mass
za partiyu, za kommunizm, na pompadurov! —

Neizvestno mne, v kogo ya popadu,
no uveren — popadu v kogo-to...
Vydayushchysya sovetsky pompadur
yekhal otdykhat na vody.

Vyt ytdtljvj, d rjuj z gjgfle

Dkflbvbh Vfzrjdcrbq

Gjvgfleh

Vyt ytdtljvj, d rjuj z gjgfle,
pyf/ njkmrj — gjgfle d rjuj-nj///
Dslf/obqcz cjdtncrbq gjvgfleh
dstp;ftn jnls[fnm yf djls/

Rfr ifh, gjkj;tyysq d yfvtxtyye/ kepe,
jy kscjq ujkjdjq lkz gjdjhjnjd — neu
b yjcbn cby// gjkj;tyye/ ,kepe,
rfr vbybcnthcrbq hfppjkjxtyysq c/hner/
Gj,tle vfcc, gjpdjkbdib[ tve
yfltnm ytps,ktvs[ vfylfnjd kfns,
ytvtlkz ghbgbcfk jy cdjtve eve,
gjxtk gj;bpytyyjq yfuhfljq pf nfkfyns/
Cj dczrjq vfccj/ nfrjq gjhdfk lfdyj/
[jnm gjkbnbxtcrbq, yj rfgbnfktw — yf;bn/
B rf;tncz tve, xnj yfdctulf lfyj
tve yfl dctvb «djkjltnm b ryz;bnm»/
Dybpe rfrbt-nj ghj[jlzn, ctvtyz, —
tuj yt hfpdktxtim ghjnbdyj/ rfhnbyjq/
Rfr ,elnj ujdjhbn: «Yt nhjufqnt vtyz
rfcfybtv gkjnds uecnjq, yj ,tcgfhnbqyjq»/
C tuj vfylfnfvb rfrjq, crf;bnt, hbcr?
C tuj pyfrjvcndfvb tve cxbnfnmcz yt c rtv/
Cjctle gj cnjke, yfgbdibcm d lsv b lhspu,
jhtn jy: «Uhf;lfyby, pflthyenm pfyfdtcre!»
Dp,jlhty pfhexrfvb bp WBRf b bp CNJ,
gjvtirfdituj yfuhf;lftn jgkte[jq,
b cj,tctlybr cdthpbkcz gjl cnjk,
ghblth;bdfz jrhjdfdktyyjt e[j/
Hfcctkcz, [jnm yf k,e ntib le,jdsq rjk, —
xtuj, vjk, ,ele j,]zcyznmcz phz z?!
Dtkbxtcndtyyj gjkj;bk vfylfn yf ghjnjrjk:
«Ghjxtcnm b hfc[jlbnmcz, rjpshzz!»
Yj xnj ckexbkjcm? Yt ,then gjl rjpshtr?
Cfyjdybr gjl pyfxrjv njgshbn uhelm/ gkfnmt/
Yt gs;mntcm, gjvgfleh! Lheujq pfhjr
lfkf dtkbrfz ytuyeofzcz gfhnbz/
Vtnkj/ kjpeyujd pdtybn ;tktpj ahfp,
vtnkj/ ,ehm gj lehfrfv gjlekj/
— Njdfhbob, gjlsvtv zhjcnm vfcc
pf gfhnb/, pf rjvveybpv, yf gjvgflehjd! —

Ytbpdtcnyj vyt, d rjuj z gjgfle,
yj edthty — gjgfle d rjuj-nj///
Dslf/obqcz cjdtncrbq gjvgfleh
t[fk jnls[fnm yf djls/