Зинаида ГиппиусМне мило отвлеченное (Надпись на книге)

Зинаида Гиппиус [gippius]

Мне мило отвлеченное:
Им жизнь я создаю...
Я все уединенное,
4 Неявное люблю.

Я — раб моих таинственнхых,
Необычайных снов...
Но для речей единственных
8 Не знаю здешних слов...

Другие анализы стихотворений Зинаиды Гиппиус

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

175

Количество символов без пробелов

147

Количество слов

26

Количество уникальных слов

23

Количество значимых слов

9

Количество стоп-слов

10

Количество строк

8

Количество строф

2

Водность

65,4 %

Классическая тошнота

1,00

Академическая тошнота

0,0 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Семантическое ядро отсутствует.

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Mne milo otvlechennoye

Zinaida Gippius

Nadpis na knige

Mne milo otvlechennoye:
Im zhizn ya sozdayu...
Ya vse uyedinennoye,
Neyavnoye lyublyu.

Ya — rab moikh tainstvennkhykh,
Neobychaynykh snov...
No dlya rechey yedinstvennykh
Ne znayu zdeshnikh slov...

Vyt vbkj jndktxtyyjt

Pbyfblf Ubggbec

Yflgbcm yf rybut

Vyt vbkj jndktxtyyjt:
Bv ;bpym z cjplf////
Z dct etlbytyyjt,
Ytzdyjt k/,k//

Z — hf, vjb[ nfbycndtyy[s[,
Ytj,sxfqys[ cyjd///
Yj lkz htxtq tlbycndtyys[
Yt pyf/ pltiyb[ ckjd///