Алексей ТолстойМинула страсть, и пыл ее тревожный

Алексей Толстой [tolstoy]

Минула страсть, и пыл ее тревожный
Уже не мучит сердца моего,
Но разлюбить тебя мне невозможно,
4 Все, что не ты, — так суетно и ложно,
Все, что не ты, — бесцветно и мертво.

Без повода и права негодуя,
Уж не кипит бунтующая кровь,
8 Но с пошлой жизнью слиться не могу я,
Моя любовь, о друг, и не ревнуя,
Осталась та же прежняя любовь.

Так от высот нахмуренной природы,
12 С нависших скал сорвавшийся поток
Из царства туч, грозы и непогоды
В простор степей выносит те же воды
И вдаль течет, спокоен и глубок.

Другие анализы стихотворений Алексея Толстого

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все любовь

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

503

Количество символов без пробелов

409

Количество слов

90

Количество уникальных слов

65

Количество значимых слов

26

Количество стоп-слов

43

Количество строк

15

Количество строф

3

Водность

71,1 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

6,0 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

все

2

2,22 %

любовь

2

2,22 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Minula strast, i pyl yee trevozhny

Aleksey Tolstoy

* * *

Minula strast, i pyl yee trevozhny
Uzhe ne muchit serdtsa moyego,
No razlyubit tebya mne nevozmozhno,
Vse, chto ne ty, — tak suyetno i lozhno,
Vse, chto ne ty, — bestsvetno i mertvo.

Bez povoda i prava negoduya,
Uzh ne kipit buntuyushchaya krov,
No s poshloy zhiznyu slitsya ne mogu ya,
Moya lyubov, o drug, i ne revnuya,
Ostalas ta zhe prezhnyaya lyubov.

Tak ot vysot nakhmurennoy prirody,
S navisshikh skal sorvavshysya potok
Iz tsarstva tuch, grozy i nepogody
V prostor stepey vynosit te zhe vody
I vdal techet, spokoyen i glubok.

Vbyekf cnhfcnm, b gsk tt nhtdj;ysq

Fktrctq Njkcnjq

* * *

Vbyekf cnhfcnm, b gsk tt nhtdj;ysq
E;t yt vexbn cthlwf vjtuj,
Yj hfpk/,bnm nt,z vyt ytdjpvj;yj,
Dct, xnj yt ns, — nfr cetnyj b kj;yj,
Dct, xnj yt ns, — ,tcwdtnyj b vthndj/

,tp gjdjlf b ghfdf ytujlez,
E; yt rbgbn ,eyne/ofz rhjdm,
Yj c gjikjq ;bpym/ ckbnmcz yt vjue z,
Vjz k/,jdm, j lheu, b yt htdyez,
Jcnfkfcm nf ;t ght;yzz k/,jdm/

Nfr jn dscjn yf[vehtyyjq ghbhjls,
C yfdbcib[ crfk cjhdfdibqcz gjnjr
Bp wfhcndf nex, uhjps b ytgjujls
D ghjcnjh cntgtq dsyjcbn nt ;t djls
B dlfkm ntxtn, cgjrjty b uke,jr/