Василий ЖуковскийМилый сон, души пленитель (Лалла рук)

Василий Жуковский [zhukovsky]

Милый сон, души пленитель,
Гость прекрасный с вышины,
Благодарный посетитель
4 Поднебесной стороны,
Я тобою насладился
На минуту, но вполне:
Добрым вестником явился
8 Здесь небесного ты мне.

Мнил я быть в обетованной
Той земле, где вечный мир;
Мнил я зреть благоуханный
12 Безмятежный Кашемир;
Видел я: торжествовали
Праздник розы и весны
И пришелицу встречали
16 Из далекой стороны.

И блистая, и пленяя —
Словно ангел неземной —
Непорочность молодая
20 Появилась предо мной;
Светлый завес покрывала
Оттенял ее черты,
И застенчево склоняла
24 Взор умильный с высоты.

Все — и робкая стыдливость
Под сиянием венца,
И младенческая живость,
28 И величие лица,
И в чертах глубокость чувства
С безмятежной тишиной —
Все в ней было без искусства
32 Неописанной красой.

Я смотрел — а призрак мимо
(Увлекая душу в след)
Пролетал невозвратимо;
36 Я за ним — его уж нет!
Посетил, как упованье;
Жизнь минуту озарил;
И оставил лишь преданье,
40 Что когда-то в жизни был.

Ах! не с вами обитает
Гений чистый красоты;
Лишь порой он навещает
44 Нас с небесной высоты;
Он поспешен, как мечтанье,
Как воздушный утра сон;
Но в святом воспоминанье
48 Неразлучен с сердцем он.

Он лишь в чистые мгновенья
Бытия бывает к нам,
И приносит откровенья,
52 Благотворные сердцам;
Чтоб о небе сердце знало
В темной области земной,
Нам туда сквозь покрывало
56 Он дает взглянуть порой;

И во всем, что здесь прекрасно,
Что наш мир животворит,
Убедительно и ясно
60 Он с душою говорит;
А когда нас покидает,
В дар любви у нас в виду
В нашем небе зажигает
64 Он прощальную звезду.

Другие анализы стихотворений Василия Жуковского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все сердце душа мир лишь минута высота мнить безмятежный небесный

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 507

Количество символов без пробелов

1 255

Количество слов

239

Количество уникальных слов

160

Количество значимых слов

70

Количество стоп-слов

98

Количество строк

64

Количество строф

8

Водность

70,7 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

6,5 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

все

3

1,26 %

душа

3

1,26 %

лишь

3

1,26 %

сердце

3

1,26 %

безмятежный

2

0,84 %

высота

2

0,84 %

минута

2

0,84 %

мир

2

0,84 %

мнить

2

0,84 %

небесный

2

0,84 %

небо

2

0,84 %

порыть

2

0,84 %

прекрасный

2

0,84 %

сон

2

0,84 %

черта

2

0,84 %

чистый

2

0,84 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Mily son, dushi plenitel

Vasily Zhukovsky

Lalla ruk

Mily son, dushi plenitel,
Gost prekrasny s vyshiny,
Blagodarny posetitel
Podnebesnoy storony,
Ya toboyu nasladilsya
Na minutu, no vpolne:
Dobrym vestnikom yavilsya
Zdes nebesnogo ty mne.

Mnil ya byt v obetovannoy
Toy zemle, gde vechny mir;
Mnil ya zret blagoukhanny
Bezmyatezhny Kashemir;
Videl ya: torzhestvovali
Prazdnik rozy i vesny
I prishelitsu vstrechali
Iz dalekoy storony.

I blistaya, i plenyaya —
Slovno angel nezemnoy —
Neporochnost molodaya
Poyavilas predo mnoy;
Svetly zaves pokryvala
Ottenyal yee cherty,
I zastenchevo sklonyala
Vzor umilny s vysoty.

Vse — i robkaya stydlivost
Pod sianiyem ventsa,
I mladencheskaya zhivost,
I velichiye litsa,
I v chertakh glubokost chuvstva
S bezmyatezhnoy tishinoy —
Vse v ney bylo bez iskusstva
Neopisannoy krasoy.

Ya smotrel — a prizrak mimo
(Uvlekaya dushu v sled)
Proletal nevozvratimo;
Ya za nim — yego uzh net!
Posetil, kak upovanye;
Zhizn minutu ozaril;
I ostavil lish predanye,
Chto kogda-to v zhizni byl.

Akh! ne s vami obitayet
Geny chisty krasoty;
Lish poroy on naveshchayet
Nas s nebesnoy vysoty;
On pospeshen, kak mechtanye,
Kak vozdushny utra son;
No v svyatom vospominanye
Nerazluchen s serdtsem on.

On lish v chistye mgnovenya
Bytia byvayet k nam,
I prinosit otkrovenya,
Blagotvornye serdtsam;
Chtob o nebe serdtse znalo
V temnoy oblasti zemnoy,
Nam tuda skvoz pokryvalo
On dayet vzglyanut poroy;

I vo vsem, chto zdes prekrasno,
Chto nash mir zhivotvorit,
Ubeditelno i yasno
On s dushoyu govorit;
A kogda nas pokidayet,
V dar lyubvi u nas v vidu
V nashem nebe zazhigayet
On proshchalnuyu zvezdu.

Vbksq cjy, leib gktybntkm

Dfcbkbq ;erjdcrbq

Kfkkf her

Vbksq cjy, leib gktybntkm,
Ujcnm ghtrhfcysq c dsibys,
,kfujlfhysq gjctnbntkm
Gjlyt,tcyjq cnjhjys,
Z nj,j/ yfckflbkcz
Yf vbyene, yj dgjkyt:
Lj,hsv dtcnybrjv zdbkcz
Pltcm yt,tcyjuj ns vyt/

Vybk z ,snm d j,tnjdfyyjq
Njq ptvkt, ult dtxysq vbh;
Vybk z phtnm ,kfuje[fyysq
,tpvznt;ysq Rfitvbh;
Dbltk z: njh;tcndjdfkb
Ghfplybr hjps b dtcys
B ghbitkbwe dcnhtxfkb
Bp lfktrjq cnjhjys/

B ,kbcnfz, b gktyzz —
Ckjdyj fyutk ytptvyjq —
Ytgjhjxyjcnm vjkjlfz
Gjzdbkfcm ghtlj vyjq;
Cdtnksq pfdtc gjrhsdfkf
Jnntyzk tt xthns,
B pfcntyxtdj crkjyzkf
Dpjh evbkmysq c dscjns/

Dct — b hj,rfz cnslkbdjcnm
Gjl cbzybtv dtywf,
B vkfltyxtcrfz ;bdjcnm,
B dtkbxbt kbwf,
B d xthnf[ uke,jrjcnm xedcndf
C ,tpvznt;yjq nbibyjq —
Dct d ytq ,skj ,tp bcreccndf
Ytjgbcfyyjq rhfcjq/

Z cvjnhtk — f ghbphfr vbvj
(Edktrfz leie d cktl)
Ghjktnfk ytdjpdhfnbvj;
Z pf ybv — tuj e; ytn!
Gjctnbk, rfr egjdfymt;
;bpym vbyene jpfhbk;
B jcnfdbk kbim ghtlfymt,
Xnj rjulf-nj d ;bpyb ,sk/

F[! yt c dfvb j,bnftn
Utybq xbcnsq rhfcjns;
Kbim gjhjq jy yfdtoftn
Yfc c yt,tcyjq dscjns;
Jy gjcgtity, rfr vtxnfymt,
Rfr djpleiysq enhf cjy;
Yj d cdznjv djcgjvbyfymt
Ythfpkexty c cthlwtv jy/

Jy kbim d xbcnst vuyjdtymz
,snbz ,sdftn r yfv,
B ghbyjcbn jnrhjdtymz,
,kfujndjhyst cthlwfv;
Xnj, j yt,t cthlwt pyfkj
D ntvyjq j,kfcnb ptvyjq,
Yfv nelf crdjpm gjrhsdfkj
Jy lftn dpukzyenm gjhjq;

B dj dctv, xnj pltcm ghtrhfcyj,
Xnj yfi vbh ;bdjndjhbn,
E,tlbntkmyj b zcyj
Jy c leij/ ujdjhbn;
F rjulf yfc gjrblftn,
D lfh k/,db e yfc d dble
D yfitv yt,t pf;buftn
Jy ghjofkmye/ pdtple/