Николай ГумилевМилый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка (Волшебная скрипка)

Николай Гумилев [gumilev]

Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка,
Не проси об этом счастье, отравляющем миры,
Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка,
4 Что такое темный ужас начинателя игры!

Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки,
У того исчез навеки безмятежный свет очей,
Духи ада любят слушать эти царственные звуки,
8 Бродят бешеные волки по дороге скрипачей.

Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам,
Вечно должен биться, виться обезумевший смычок,
И под солнцем, и под вьюгой, под белеющим буруном,
12 И когда пылает запад и когда горит восток.

Ты устанешь и замедлишь, и на миг прервется пенье,
И уж ты не сможешь крикнуть, шевельнуться и вздохнуть, —
Тотчас бешеные волки в кровожадном исступленьи
16 В горло вцепятся зубами, встанут лапами на грудь.

Ты поймешь тогда, как злобно насмеялось все, что пело,
В очи глянет запоздалый, но властительный испуг.
И тоскливый смертный холод обовьет, как тканью, тело,
20 И невеста зарыдает, и задумается друг.

Мальчик, дальше! Здесь не встретишь ни веселья, ни сокровищ!
Но я вижу — ты смеешься, эти взоры — два луча.
На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ
24 И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!

Другие анализы стихотворений Николая Гумилёва

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

знать мальчик смерть око бешеный вечный волк петь скрипач скрипка

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 189

Количество символов без пробелов

994

Количество слов

187

Количество уникальных слов

134

Количество значимых слов

48

Количество стоп-слов

76

Количество строк

24

Количество строф

6

Водность

74,3 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

6,0 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

бешеный

2

1,07 %

вечный

2

1,07 %

волк

2

1,07 %

знать

2

1,07 %

мальчик

2

1,07 %

око

2

1,07 %

петь

2

1,07 %

скрипач

2

1,07 %

скрипка

2

1,07 %

смерть

2

1,07 %

струна

2

1,07 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Mily malchik, ty tak vesel, tak svetla tvoya ulybka

Nikolay Gumilev

Volshebnaya skripka

Mily malchik, ty tak vesel, tak svetla tvoya ulybka,
Ne prosi ob etom schastye, otravlyayushchem miry,
Ty ne znayesh, ty ne znayesh, chto takoye eta skripka,
Chto takoye temny uzhas nachinatelya igry!

Tot, kto vzyal yee odnazhdy v povelitelnye ruki,
U togo ischez naveki bezmyatezhny svet ochey,
Dukhi ada lyubyat slushat eti tsarstvennye zvuki,
Brodyat beshenye volki po doroge skripachey.

Nado vechno pet i plakat etim strunam, zvonkim strunam,
Vechno dolzhen bitsya, vitsya obezumevshy smychok,
I pod solntsem, i pod vyugoy, pod beleyushchim burunom,
I kogda pylayet zapad i kogda gorit vostok.

Ty ustanesh i zamedlish, i na mig prervetsya penye,
I uzh ty ne smozhesh kriknut, shevelnutsya i vzdokhnut, —
Totchas beshenye volki v krovozhadnom isstuplenyi
V gorlo vtsepyatsya zubami, vstanut lapami na grud.

Ty poymesh togda, kak zlobno nasmeyalos vse, chto pelo,
V ochi glyanet zapozdaly, no vlastitelny ispug.
I tosklivy smertny kholod obovyet, kak tkanyu, telo,
I nevesta zarydayet, i zadumayetsya drug.

Malchik, dalshe! Zdes ne vstretish ni veselya, ni sokrovishch!
No ya vizhu — ty smeyeshsya, eti vzory — dva lucha.
Na, vladey volshebnoy skripkoy, posmotri v glaza chudovishch
I pogibni slavnoy smertyu, strashnoy smertyu skripacha!

Vbksq vfkmxbr, ns nfr dtctk, nfr cdtnkf ndjz eks,rf

Ybrjkfq Uevbktd

Djkit,yfz crhbgrf

Vbksq vfkmxbr, ns nfr dtctk, nfr cdtnkf ndjz eks,rf,
Yt ghjcb j, 'njv cxfcnmt, jnhfdkz/otv vbhs,
Ns yt pyftim, ns yt pyftim, xnj nfrjt 'nf crhbgrf,
Xnj nfrjt ntvysq e;fc yfxbyfntkz buhs!

Njn, rnj dpzk tt jlyf;ls d gjdtkbntkmyst herb,
E njuj bcxtp yfdtrb ,tpvznt;ysq cdtn jxtq,
Le[b flf k/,zn ckeifnm 'nb wfhcndtyyst pderb,
,hjlzn ,tityst djkrb gj ljhjut crhbgfxtq/

Yflj dtxyj gtnm b gkfrfnm 'nbv cnheyfv, pdjyrbv cnheyfv,
Dtxyj ljk;ty ,bnmcz, dbnmcz j,tpevtdibq cvsxjr,
B gjl cjkywtv, b gjl dm/ujq, gjl ,tkt/obv ,eheyjv,
B rjulf gskftn pfgfl b rjulf ujhbn djcnjr/

Ns ecnfytim b pfvtlkbim, b yf vbu ghthdtncz gtymt,
B e; ns yt cvj;tim rhbryenm, itdtkmyenmcz b dplj[yenm, —
Njnxfc ,tityst djkrb d rhjdj;flyjv bccnegktymb
D ujhkj dwtgzncz pe,fvb, dcnfyen kfgfvb yf uhelm/

Ns gjqvtim njulf, rfr pkj,yj yfcvtzkjcm dct, xnj gtkj,
D jxb ukzytn pfgjplfksq, yj dkfcnbntkmysq bcgeu/
B njcrkbdsq cvthnysq [jkjl j,jdmtn, rfr nrfym/, ntkj,
B ytdtcnf pfhslftn, b pflevftncz lheu/

Vfkmxbr, lfkmit! Pltcm yt dcnhtnbim yb dtctkmz, yb cjrhjdbo!
Yj z db;e — ns cvttimcz, 'nb dpjhs — ldf kexf/
Yf, dkfltq djkit,yjq crhbgrjq, gjcvjnhb d ukfpf xeljdbo
B gjub,yb ckfdyjq cvthnm/, cnhfiyjq cvthnm/ crhbgfxf!