Александр ПушкинЛюбви, надежды, тихой славы (К Чаадаеву)

Александр Пушкин [pushkin]

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
4 Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
8 Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
12 Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
16 Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
20 И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Другие анализы стихотворений Александра Пушкина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

душа сон ждать гореть минута пока отчизна

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

538

Количество символов без пробелов

459

Количество слов

79

Количество уникальных слов

68

Количество значимых слов

27

Количество стоп-слов

17

Количество строк

21

Количество строф

1

Водность

65,8 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

8,5 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

гореть

2

2,53 %

душа

2

2,53 %

ждать

2

2,53 %

минута

2

2,53 %

отчизна

2

2,53 %

пока

2

2,53 %

сон

2

2,53 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Lyubvi, nadezhdy, tikhoy slavy

Aleksandr Pushkin

K Chaadayevu

Lyubvi, nadezhdy, tikhoy slavy
Nedolgo nezhil nas obman,
Ischezli yunye zabavy,
Kak son, kak utrenny tuman;
No v nas gorit yeshche zhelanye,
Pod gnetom vlasti rokovoy
Neterpelivoyu dushoy
Otchizny vnemlem prizyvanye.
My zhdem s tomlenyem upovanya
Minuty volnosti svyatoy,
Kak zhdet lyubovnik molodoy
Minuty vernogo svidanya.
Poka svobodoyu gorim,
Poka serdtsa dlya chesti zhivy,
Moy drug, otchizne posvyatim
Dushi prekrasnye poryvy!
Tovarishch, ver: vzoydet ona,
Zvezda plenitelnogo schastya,
Rossia vspryanet oto sna,
I na oblomkakh samovlastya
Napishut nashi imena!

K/,db, yflt;ls, nb[jq ckfds

Fktrcfylh Geirby

R Xfflftde

K/,db, yflt;ls, nb[jq ckfds
Ytljkuj yt;bk yfc j,vfy,
Bcxtpkb /yst pf,fds,
Rfr cjy, rfr enhtyybq nevfy;
Yj d yfc ujhbn tot ;tkfymt,
Gjl uytnjv dkfcnb hjrjdjq
Ytnthgtkbdj/ leijq
Jnxbpys dytvktv ghbpsdfymt/
Vs ;ltv c njvktymtv egjdfymz
Vbyens djkmyjcnb cdznjq,
Rfr ;ltn k/,jdybr vjkjljq
Vbyens dthyjuj cdblfymz/
Gjrf cdj,jlj/ ujhbv,
Gjrf cthlwf lkz xtcnb ;bds,
Vjq lheu, jnxbpyt gjcdznbv
Leib ghtrhfcyst gjhsds!
Njdfhbo, dthm: dpjqltn jyf,
Pdtplf gktybntkmyjuj cxfcnmz,
Hjccbz dcghzytn jnj cyf,
B yf j,kjvrf[ cfvjdkfcnmz
Yfgbien yfib bvtyf!