Николай ЗаболоцкийЛюбопытно, забавно и тонко (Читая стихи)

Николай Заболоцкий [zabolotsky]

Любопытно, забавно и тонко:
Стих, почти непохожий на стих.
Бормотанье сверчка и ребенка
4 В совершенстве писатель постиг.
И в бессмыслице скомканной речи
Изощренность известная есть.
Но возможно ль мечты человечьи
8 В жертву этим забавам принесть?
И возможно ли русское слово
Превратить в щебетанье щегла,
Чтобы смысла живая основа
12 Сквозь него прозвучать не могла?
Нет! Поэзия ставит преграды
Нашим выдумкам, ибо она
Не для тех, кто, играя в шарады,
16 Надевает колпак колдуна.
Тот, кто жизнью живет настоящей,
Кто к поэзии с детства привык,
Вечно верует в животворящий,
20 Полный разума русский язык.

Другие анализы стихотворений Николая Заболоцкого

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

стих возможно поэзия русский

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

592

Количество символов без пробелов

502

Количество слов

90

Количество уникальных слов

74

Количество значимых слов

30

Количество стоп-слов

34

Количество строк

20

Количество строф

1

Водность

66,7 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

7,1 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

возможно

2

2,22 %

поэзия

2

2,22 %

русский

2

2,22 %

стих

2

2,22 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Lyubopytno, zabavno i tonko

Nikolay Zabolotsky

Chitaya stikhi

Lyubopytno, zabavno i tonko:
Stikh, pochti nepokhozhy na stikh.
Bormotanye sverchka i rebenka
V sovershenstve pisatel postig.
I v bessmyslitse skomkannoy rechi
Izoshchrennost izvestnaya yest.
No vozmozhno l mechty chelovechyi
V zhertvu etim zabavam prinest?
I vozmozhno li russkoye slovo
Prevratit v shchebetanye shchegla,
Chtoby smysla zhivaya osnova
Skvoz nego prozvuchat ne mogla?
Net! Poezia stavit pregrady
Nashim vydumkam, ibo ona
Ne dlya tekh, kto, igraya v sharady,
Nadevayet kolpak kolduna.
Tot, kto zhiznyu zhivet nastoyashchey,
Kto k poezii s detstva privyk,
Vechno veruyet v zhivotvoryashchy,
Polny razuma russky yazyk.

K/,jgsnyj, pf,fdyj b njyrj

Ybrjkfq Pf,jkjwrbq

Xbnfz cnb[b

K/,jgsnyj, pf,fdyj b njyrj:
Cnb[, gjxnb ytgj[j;bq yf cnb[/
,jhvjnfymt cdthxrf b ht,tyrf
D cjdthitycndt gbcfntkm gjcnbu/
B d ,tccvsckbwt crjvrfyyjq htxb
Bpjohtyyjcnm bpdtcnyfz tcnm/
Yj djpvj;yj km vtxns xtkjdtxmb
D ;thnde 'nbv pf,fdfv ghbytcnm?
B djpvj;yj kb heccrjt ckjdj
Ghtdhfnbnm d ot,tnfymt otukf,
Xnj,s cvsckf ;bdfz jcyjdf
Crdjpm ytuj ghjpdexfnm yt vjukf?
Ytn! Gj'pbz cnfdbn ghtuhfls
Yfibv dslevrfv, b,j jyf
Yt lkz nt[, rnj, buhfz d ifhfls,
Yfltdftn rjkgfr rjkleyf/
Njn, rnj ;bpym/ ;bdtn yfcnjzotq,
Rnj r gj'pbb c ltncndf ghbdsr,
Dtxyj dthetn d ;bdjndjhzobq,
Gjkysq hfpevf heccrbq zpsr/