Иван ТургеневЛюблю я вечером к деревне подъезжать (Деревня)

Иван Тургенев [turgenev]

Люблю я вечером к деревне подъезжать,
Над старой церковью глазами провожать
Ворон играющую стаю;
4 Среди больших полей, заповедных лугов,
На тихих берегах заливов и прудов,
Люблю прислушиваться лаю

Собак недремлющих, мычанью тяжких стад,
8 Люблю заброшенный и запустелый сад
И лип незыблемые тени;
Не дрогнет воздуха стеклянная волна;
Стоишь и слушаешь — и грудь упоена
12 Блаженством безмятежной лени...

Задумчиво глядишь на лица мужиков —
И понимаешь их; предаться сам готов
Их бедному, простому быту...
16 Идет к колодезю старуха за водой;
Высокий шест скрипит и гнется; чередой
Подходят лошади к корыту...

Вот песню затянул проезжий... Грустный звук!
20 Но лихо вскрикнул он — и только слышен стук
Колес его телеги тряской;
Выходит девушка на низкое крыльцо —
И на зарю глядит... и круглое лицо
24 Зарделось алой, яркой краской.

Качаясь медленно, с пригорка, за селом,
Огромные возы спускаются гуськом
С пахучей данью пышной нивы;
28 За конопляником, зеленым и густым,
Бегут, одетые туманом голубым,
Степей широкие разливы.

Та степь — конца ей нет... раскинулась, лежит...
32 Струистый ветерок бежит, не пробежит...
Земля томится, небо млеет...
И леса длинного- подернутся бока
Багрянцем золотым, и ропщет он слегка,
36 И утихает, и синеет...

Другие анализы стихотворений Ивана Тургенева

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

любить глядеть бежать степь

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 227

Количество символов без пробелов

1 038

Количество слов

179

Количество уникальных слов

148

Количество значимых слов

66

Количество стоп-слов

47

Количество строк

36

Количество строф

6

Водность

63,1 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

3,5 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

любить

3

1,68 %

бежать

2

1,12 %

глядеть

2

1,12 %

степь

2

1,12 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Lyublyu ya vecherom k derevne podyezzhat

Ivan Turgenev

Derevnya

Lyublyu ya vecherom k derevne podyezzhat,
Nad staroy tserkovyu glazami provozhat
Voron igrayushchuyu stayu;
Sredi bolshikh poley, zapovednykh lugov,
Na tikhikh beregakh zalivov i prudov,
Lyublyu prislushivatsya layu

Sobak nedremlyushchikh, mychanyu tyazhkikh stad,
Lyublyu zabroshenny i zapustely sad
I lip nezyblemye teni;
Ne drognet vozdukha steklyannaya volna;
Stoish i slushayesh — i grud upoyena
Blazhenstvom bezmyatezhnoy leni...

Zadumchivo glyadish na litsa muzhikov —
I ponimayesh ikh; predatsya sam gotov
Ikh bednomu, prostomu bytu...
Idet k kolodezyu starukha za vodoy;
Vysoky shest skripit i gnetsya; cheredoy
Podkhodyat loshadi k korytu...

Vot pesnyu zatyanul proyezzhy... Grustny zvuk!
No likho vskriknul on — i tolko slyshen stuk
Koles yego telegi tryaskoy;
Vykhodit devushka na nizkoye kryltso —
I na zaryu glyadit... i krugloye litso
Zardelos aloy, yarkoy kraskoy.

Kachayas medlenno, s prigorka, za selom,
Ogromnye vozy spuskayutsya guskom
S pakhuchey danyu pyshnoy nivy;
Za konoplyanikom, zelenym i gustym,
Begut, odetye tumanom golubym,
Stepey shirokiye razlivy.

Ta step — kontsa yey net... raskinulas, lezhit...
Struisty veterok bezhit, ne probezhit...
Zemlya tomitsya, nebo mleyet...
I lesa dlinnogo- podernutsya boka
Bagryantsem zolotym, i ropshchet on slegka,
I utikhayet, i sineyet...

K/,k/ z dtxthjv r lthtdyt gjl]tp;fnm

Bdfy Nehutytd

Lthtdyz

K/,k/ z dtxthjv r lthtdyt gjl]tp;fnm,
Yfl cnfhjq wthrjdm/ ukfpfvb ghjdj;fnm
Djhjy buhf/oe/ cnf/;
Chtlb ,jkmib[ gjktq, pfgjdtlys[ keujd,
Yf nb[b[ ,thtuf[ pfkbdjd b gheljd,
K/,k/ ghbckeibdfnmcz kf/

Cj,fr ytlhtvk/ob[, vsxfym/ nz;rb[ cnfl,
K/,k/ pf,hjityysq b pfgecntksq cfl
B kbg ytps,ktvst ntyb;
Yt lhjuytn djple[f cntrkzyyfz djkyf;
Cnjbim b ckeiftim — b uhelm egjtyf
,kf;tycndjv ,tpvznt;yjq ktyb///

Pflevxbdj ukzlbim yf kbwf ve;brjd —
B gjybvftim b[; ghtlfnmcz cfv ujnjd
B[ ,tlyjve, ghjcnjve ,sne///
Bltn r rjkjltp/ cnfhe[f pf djljq;
Dscjrbq itcn crhbgbn b uytncz; xthtljq
Gjl[jlzn kjiflb r rjhsne///

Djn gtcy/ pfnzyek ghjtp;bq/// Uhecnysq pder!
Yj kb[j dcrhbryek jy — b njkmrj cksity cner
Rjktc tuj ntktub nhzcrjq;
Ds[jlbn ltdeirf yf ybprjt rhskmwj —
B yf pfh/ ukzlbn/// b rheukjt kbwj
Pfhltkjcm fkjq, zhrjq rhfcrjq/

Rfxfzcm vtlktyyj, c ghbujhrf, pf ctkjv,
Juhjvyst djps cgecrf/ncz uecmrjv
C gf[extq lfym/ gsiyjq ybds;
Pf rjyjgkzybrjv, ptktysv b uecnsv,
,tuen, jltnst nevfyjv ujke,sv,
Cntgtq ibhjrbt hfpkbds/

Nf cntgm — rjywf tq ytn/// hfcrbyekfcm, kt;bn///
Cnhebcnsq dtnthjr ,t;bn, yt ghj,t;bn///
Ptvkz njvbncz, yt,j vkttn///
B ktcf lkbyyjuj- gjlthyencz ,jrf
,fuhzywtv pjkjnsv, b hjgotn jy ckturf,
B enb[ftn, b cbyttn///