Александр БлокЛюблю Тебя, Ангел-Хранитель во мгле (Ангел-хранитель)

Александр Блок [blok]

Люблю Тебя, Ангел-Хранитель во мгле.
Во мгле, что со мною всегда на земле.

За то, что ты светлой невестой была,
4 За то, что ты тайну мою отняла.

За то, что связала нас тайна и ночь,
Что ты мне сестра, и невеста, и дочь.

За то, что нам долгая жизнь суждена,
8 О, даже за то, что мы — муж и жена!

За цепи мои и заклятья твои.
За то, что над нами проклятье семьи.

За то, что не любишь того, что люблю.
12 За то, что о нищих и бедных скорблю.

За то, что не можем согласно мы жить.
За то, что хочу и не смею убить —

Отмстить малодушным, кто жил без огня,
16 Кто так унижал мой народ и меня!

Кто запер свободных и сильных в тюрьму,
Кто долго не верил огню моему.

Кто хочет за деньги лишить меня дня,
20 Собачью покорность купить у меня...
За то, что я слаб и смириться готов,
Что предки мои — поколенье рабов,

И нежности ядом убита душа,
24 И эта рука не поднимет ножа...

Но люблю я тебя и за слабость мою,
За горькую долю и силу твою.

Что огнем сожжено и свинцом залито —
28 Того разорвать не посмеет никто!

С тобою смотрел я на эту зарю —
С тобой в эту черную бездну смотрю.

И двойственно нам приказанье судьбы:
32 Мы вольные души! Мы злые рабы!

Покорствуй! Дерзай! Не покинь! Отойди!
Огонь или тьма — впереди?

Кто кличет? Кто плачет? Куда мы идем?
36 Вдвоем — неразрывно — навеки вдвоем!

Воскреснем? Погибнем? Умрем?

Другие анализы стихотворений Александра Блока

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

твой любить душа тайна мгла огонь раб долгий невеста вдвоем

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 307

Количество символов без пробелов

1 043

Количество слов

239

Количество уникальных слов

124

Количество значимых слов

42

Количество стоп-слов

135

Количество строк

37

Количество строф

18

Водность

82,4 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

7,7 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

любить

4

1,67 %

огонь

4

1,67 %

вдвоем

2

0,84 %

долгий

2

0,84 %

душа

2

0,84 %

мгла

2

0,84 %

невеста

2

0,84 %

раб

2

0,84 %

тайна

2

0,84 %

твой

2

0,84 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Lyublyu Tebya, Angel-Khranitel vo mgle

Aleksandr Blok

Angel-khranitel

Lyublyu Tebya, Angel-Khranitel vo mgle.
Vo mgle, chto so mnoyu vsegda na zemle.

Za to, chto ty svetloy nevestoy byla,
Za to, chto ty taynu moyu otnyala.

Za to, chto svyazala nas tayna i noch,
Chto ty mne sestra, i nevesta, i doch.

Za to, chto nam dolgaya zhizn suzhdena,
O, dazhe za to, chto my — muzh i zhena!

Za tsepi moi i zaklyatya tvoi.
Za to, chto nad nami proklyatye semyi.

Za to, chto ne lyubish togo, chto lyublyu.
Za to, chto o nishchikh i bednykh skorblyu.

Za to, chto ne mozhem soglasno my zhit.
Za to, chto khochu i ne smeyu ubit —

Otmstit malodushnym, kto zhil bez ognya,
Kto tak unizhal moy narod i menya!

Kto zaper svobodnykh i silnykh v tyurmu,
Kto dolgo ne veril ognyu moyemu.

Kto khochet za dengi lishit menya dnya,
Sobachyu pokornost kupit u menya...
Za to, chto ya slab i smiritsya gotov,
Chto predki moi — pokolenye rabov,

I nezhnosti yadom ubita dusha,
I eta ruka ne podnimet nozha...

No lyublyu ya tebya i za slabost moyu,
Za gorkuyu dolyu i silu tvoyu.

Chto ognem sozhzheno i svintsom zalito —
Togo razorvat ne posmeyet nikto!

S toboyu smotrel ya na etu zaryu —
S toboy v etu chernuyu bezdnu smotryu.

I dvoystvenno nam prikazanye sudby:
My volnye dushi! My zlye raby!

Pokorstvuy! Derzay! Ne pokin! Otoydi!
Ogon ili tma — vperedi?

Kto klichet? Kto plachet? Kuda my idem?
Vdvoyem — nerazryvno — naveki vdvoyem!

Voskresnem? Pogibnem? Umrem?

K/,k/ Nt,z, Fyutk-[hfybntkm dj vukt

Fktrcfylh ,kjr

Fyutk-[hfybntkm

K/,k/ Nt,z, Fyutk-[hfybntkm dj vukt/
Dj vukt, xnj cj vyj/ dctulf yf ptvkt/

Pf nj, xnj ns cdtnkjq ytdtcnjq ,skf,
Pf nj, xnj ns nfqye vj/ jnyzkf/

Pf nj, xnj cdzpfkf yfc nfqyf b yjxm,
Xnj ns vyt ctcnhf, b ytdtcnf, b ljxm/

Pf nj, xnj yfv ljkufz ;bpym ce;ltyf,
J, lf;t pf nj, xnj vs — ve; b ;tyf!

Pf wtgb vjb b pfrkznmz ndjb/
Pf nj, xnj yfl yfvb ghjrkznmt ctvmb/

Pf nj, xnj yt k/,bim njuj, xnj k/,k//
Pf nj, xnj j ybob[ b ,tlys[ crjh,k//

Pf nj, xnj yt vj;tv cjukfcyj vs ;bnm/
Pf nj, xnj [jxe b yt cvt/ e,bnm —

Jnvcnbnm vfkjleiysv, rnj ;bk ,tp juyz,
Rnj nfr eyb;fk vjq yfhjl b vtyz!

Rnj pfgth cdj,jlys[ b cbkmys[ d n/hmve,
Rnj ljkuj yt dthbk juy/ vjtve/

Rnj [jxtn pf ltymub kbibnm vtyz lyz,
Cj,fxm/ gjrjhyjcnm regbnm e vtyz///
Pf nj, xnj z ckf, b cvbhbnmcz ujnjd,
Xnj ghtlrb vjb — gjrjktymt hf,jd,

B yt;yjcnb zljv e,bnf leif,
B 'nf herf yt gjlybvtn yj;f///

Yj k/,k/ z nt,z b pf ckf,jcnm vj/,
Pf ujhmre/ ljk/ b cbke ndj//

Xnj juytv cj;;tyj b cdbywjv pfkbnj —
Njuj hfpjhdfnm yt gjcvttn ybrnj!

C nj,j/ cvjnhtk z yf 'ne pfh/ —
C nj,jq d 'ne xthye/ ,tplye cvjnh//

B ldjqcndtyyj yfv ghbrfpfymt celm,s:
Vs djkmyst leib! Vs pkst hf,s!

Gjrjhcndeq! Lthpfq! Yt gjrbym! Jnjqlb!
Jujym bkb nmvf — dgthtlb?

Rnj rkbxtn? Rnj gkfxtn? Relf vs bltv?
Dldjtv — ythfphsdyj — yfdtrb dldjtv!

Djcrhtcytv? Gjub,ytv? Evhtv?