Михаил ЛермонтовЛюблю отчизну я, но странною любовью (Родина)

Михаил Лермонтов [lermontov]

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
4 Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Но я люблю — за что, не знаю сам —
8 Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать в телеге
12 И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень;
Люблю дымок спаленной жнивы,
16 В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
20 Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
24 Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.

Другие анализы стихотворений Михаила Лермонтова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

любить полный степь

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

802

Количество символов без пробелов

674

Количество слов

125

Количество уникальных слов

101

Количество значимых слов

45

Количество стоп-слов

39

Количество строк

26

Количество строф

2

Водность

64,0 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

5,7 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

любить

4

3,20 %

полный

2

1,60 %

степь

2

1,60 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Lyublyu otchiznu ya, no strannoyu lyubovyu

Mikhail Lermontov

Rodina

Lyublyu otchiznu ya, no strannoyu lyubovyu!
Ne pobedit yee rassudok moy.
Ni slava, kuplennaya krovyu,
Ni polny gordogo doveria pokoy,
Ni temnoy stariny zavetnye predanya
Ne shevelyat vo mne otradnogo mechtanya.

No ya lyublyu — za chto, ne znayu sam —
Yee stepey kholodnoye molchanye,
Yee lesov bezbrezhnykh kolykhanye,
Razlivy rek yee, podobnye moryam;
Proselochnym putem lyublyu skakat v telege
I, vzorom medlennym pronzaya nochi ten,
Vstrechat po storonam, vzdykhaya o nochlege,
Drozhashchiye ogni pechalnykh dereven;
Lyublyu dymok spalennoy zhnivy,
V stepi nochuyushchy oboz
I na kholme sred zheltoy nivy
Chetu beleyushchikh berez.
S otradoy, mnogim neznakomoy,
Ya vizhu polnoye gumno,
Izbu, pokrytuyu solomoy,
S reznymi stavnyami okno;
I v prazdnik, vecherom rosistym,
Smotret do polnochi gotov
Na plyasku s topanyem i svistom
Pod govor pyanykh muzhichkov.

K/,k/ jnxbpye z, yj cnhfyyj/ k/,jdm/

Vb[fbk Kthvjynjd

Hjlbyf

K/,k/ jnxbpye z, yj cnhfyyj/ k/,jdm/!
Yt gj,tlbn tt hfcceljr vjq/
Yb ckfdf, regktyyfz rhjdm/,
Yb gjkysq ujhljuj ljdthbz gjrjq,
Yb ntvyjq cnfhbys pfdtnyst ghtlfymz
Yt itdtkzn dj vyt jnhflyjuj vtxnfymz/

Yj z k/,k/ — pf xnj, yt pyf/ cfv —
Tt cntgtq [jkjlyjt vjkxfymt,
Tt ktcjd ,tp,ht;ys[ rjks[fymt,
Hfpkbds htr tt, gjlj,yst vjhzv;
Ghjctkjxysv gentv k/,k/ crfrfnm d ntktut
B, dpjhjv vtlktyysv ghjypfz yjxb ntym,
Dcnhtxfnm gj cnjhjyfv, dpls[fz j yjxktut,
Lhj;fobt juyb gtxfkmys[ lthtdtym;
K/,k/ lsvjr cgfktyyjq ;ybds,
D cntgb yjxe/obq j,jp
B yf [jkvt chtlm ;tknjq ybds
Xtne ,tkt/ob[ ,thtp/
C jnhfljq, vyjubv ytpyfrjvjq,
Z db;e gjkyjt uevyj,
Bp,e, gjrhsne/ cjkjvjq,
C htpysvb cnfdyzvb jryj;
B d ghfplybr, dtxthjv hjcbcnsv,
Cvjnhtnm lj gjkyjxb ujnjd
Yf gkzcre c njgfymtv b cdbcnjv
Gjl ujdjh gmzys[ ve;bxrjd/