Иван КрыловЛягушка, на лугу увидевши Вола (Лягушка и вол)

Иван Крылов [krylov]

Лягушка, на лугу увидевши Вола,
Затеяла сама в дородстве с ним сравняться:
Она завистлива была.
4 И ну топорщиться, пыхтеть и надуваться.
— «Смотри-ка, квакушка, что, буду ль я с него?» —
Подруге говорит. «Нет, кумушка, далеко!»
«Гляди же, как теперь раздуюсь я широко.
8 Ну, каково?
Пополнилась ли я?» — «Почти что ничего».
«Ну, как теперь?» — «Все то ж». Пыхтела да пыхтела
И кончила моя затейница на том,
12 Что, не сравнявшися с Волом,
С натуги лопнула и — околела.

Пример такой на свете не один:
И диво ли, когда жить хочет мещанин,
16 Как именитый гражданин,
А сошка мелкая — как знатный дворянин.

Другие анализы стихотворений Ивана Крылова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

вол пыхтеть

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

595

Количество символов без пробелов

492

Количество слов

96

Количество уникальных слов

71

Количество значимых слов

34

Количество стоп-слов

50

Количество строк

17

Количество строф

2

Водность

64,6 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

7,8 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

пыхтеть

3

3,12 %

вол

2

2,08 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Lyagushka, na lugu uvidevshi Vola

Ivan Krylov

Lyagushka i vol

Lyagushka, na lugu uvidevshi Vola,
Zateyala sama v dorodstve s nim sravnyatsya:
Ona zavistliva byla.
I nu toporshchitsya, pykhtet i naduvatsya.
— «Smotri-ka, kvakushka, chto, budu l ya s nego?» —
Podruge govorit. «Net, kumushka, daleko!»
«Glyadi zhe, kak teper razduyus ya shiroko.
Nu, kakovo?
Popolnilas li ya?» — «Pochti chto nichego».
«Nu, kak teper?» — «Vse to zh». Pykhtela da pykhtela
I konchila moya zateynitsa na tom,
Chto, ne sravnyavshisya s Volom,
S natugi lopnula i — okolela.

Primer takoy na svete ne odin:
I divo li, kogda zhit khochet meshchanin,
Kak imenity grazhdanin,
A soshka melkaya — kak znatny dvoryanin.

Kzueirf, yf keue edbltdib Djkf

Bdfy Rhskjd

Kzueirf b djk

Kzueirf, yf keue edbltdib Djkf,
Pfntzkf cfvf d ljhjlcndt c ybv chfdyznmcz:
Jyf pfdbcnkbdf ,skf/
B ye njgjhobnmcz, gs[ntnm b yfledfnmcz/
— «Cvjnhb-rf, rdfreirf, xnj, ,ele km z c ytuj?» —
Gjlheut ujdjhbn/ «Ytn, reveirf, lfktrj!»
«Ukzlb ;t, rfr ntgthm hfple/cm z ibhjrj/
Ye, rfrjdj?
Gjgjkybkfcm kb z?» — «Gjxnb xnj ybxtuj»/
«Ye, rfr ntgthm?» — «Dct nj ;»/ Gs[ntkf lf gs[ntkf
B rjyxbkf vjz pfntqybwf yf njv,
Xnj, yt chfdyzdibcz c Djkjv,
C yfneub kjgyekf b — jrjktkf/

Ghbvth nfrjq yf cdtnt yt jlby:
B lbdj kb, rjulf ;bnm [jxtn vtofyby,
Rfr bvtybnsq uhf;lfyby,
F cjirf vtkrfz — rfr pyfnysq ldjhzyby/