Михаил ЛомоносовЛице свое скрывает день (Вечернее размышление о божием величестве)

Михаил Ломоносов [lomonosov]

Лице свое скрывает день!
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы черна тень;
4 Лучи от нас склонились прочь;
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.

Песчинка как в морских волнах,
8 Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном вихре тонкий прах,
В свирепом как перо огне,
Так я, в сей бездне углублен,
12 Теряюсь, мысльми утомлен!

Уста премудрых нам гласят:
Там разных множество светов;
Несчетны солнца там горят,
16 Народы там и круг веков:
Для общей славы божества
Там равна сила естества.

Но где ж, натура, твой закон?
20 С полночных стран встает заря!
Не солнце ль ставит там свой трон?
Не льдисты ль мещут огнь моря?
Се хладный пламень нас покрыл!
24 Се в ночь на землю день вступил!

О вы, которых быстрый зрак
Пронзает в книгу вечных прав,
Которым малый вещи знак
28 Являет естества устав,
Вам путь известен всех планет, —
Скажите, что нас так мятет?

Что зыблет ясный ночью луч?
32 Что тонкий пламень в твердь разит?
Как молния без грозных туч
Стремится от земли в зенит?
Как может быть, чтоб мерзлый пар
36 Среди зимы рождал пожар?

Там спорит жирна мгла с водой;
Иль солнечны лучи блестят,
Склонясь сквозь воздух к нам густой;
40 Иль тучных гор верьхи горят;
Иль в море дуть престал зефир,
И гладки волны бьют в эфир.

Сомнений полон ваш ответ
44 О том, что окрест ближних мест.
Скажите ж, коль пространен свет?
И что малейших дале звезд?
Несведом тварей вам конец?
48 Скажите ж, коль велик творец?

Другие анализы стихотворений Михаила Ломоносова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

луч звезда гор ночь деть вечный гореть иль бездна волна

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 400

Количество символов без пробелов

1 153

Количество слов

239

Количество уникальных слов

167

Количество значимых слов

76

Количество стоп-слов

76

Количество строк

48

Количество строф

8

Водность

68,2 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

6,4 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

бездна

3

1,26 %

звезда

3

1,26 %

иль

3

1,26 %

луч

3

1,26 %

ночь

3

1,26 %

вечный

2

0,84 %

волна

2

0,84 %

гор

2

0,84 %

гореть

2

0,84 %

деть

2

0,84 %

естество

2

0,84 %

земля

2

0,84 %

коль

2

0,84 %

малый

2

0,84 %

море

2

0,84 %

огонь

2

0,84 %

пламень

2

0,84 %

покрыть

2

0,84 %

склониться

2

0,84 %

солнце

2

0,84 %

тонкий

2

0,84 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Litse svoye skryvayet den

Mikhail Lomonosov

Vecherneye razmyshleniye o bozhiyem velichestve

Litse svoye skryvayet den!
Polya pokryla mrachna noch;
Vzoshla na gory cherna ten;
Luchi ot nas sklonilis proch;
Otkrylas bezdna, zvezd polna;
Zvezdam chisla net, bezdne dna.

Peschinka kak v morskikh volnakh,
Kak mala iskra v vechnom lde,
Kak v silnom vikhre tonky prakh,
V svirepom kak pero ogne,
Tak ya, v sey bezdne uglublen,
Teryayus, myslmi utomlen!

Usta premudrykh nam glasyat:
Tam raznykh mnozhestvo svetov;
Neschetny solntsa tam goryat,
Narody tam i krug vekov:
Dlya obshchey slavy bozhestva
Tam ravna sila yestestva.

No gde zh, natura, tvoy zakon?
S polnochnykh stran vstayet zarya!
Ne solntse l stavit tam svoy tron?
Ne ldisty l meshchut ogn morya?
Se khladny plamen nas pokryl!
Se v noch na zemlyu den vstupil!

O vy, kotorykh bystry zrak
Pronzayet v knigu vechnykh prav,
Kotorym maly veshchi znak
Yavlyayet yestestva ustav,
Vam put izvesten vsekh planet, —
Skazhite, chto nas tak myatet?

Chto zyblet yasny nochyu luch?
Chto tonky plamen v tverd razit?
Kak molnia bez groznykh tuch
Stremitsya ot zemli v zenit?
Kak mozhet byt, chtob merzly par
Sredi zimy rozhdal pozhar?

Tam sporit zhirna mgla s vodoy;
Il solnechny luchi blestyat,
Sklonyas skvoz vozdukh k nam gustoy;
Il tuchnykh gor verkhi goryat;
Il v more dut prestal zefir,
I gladki volny byut v efir.

Somneny polon vash otvet
O tom, chto okrest blizhnikh mest.
Skazhite zh, kol prostranen svet?
I chto maleyshikh dale zvezd?
Nesvedom tvarey vam konets?
Skazhite zh, kol velik tvorets?

Kbwt cdjt crhsdftn ltym

Vb[fbk Kjvjyjcjd

Dtxthytt hfpvsiktybt j ,j;btv dtkbxtcndt

Kbwt cdjt crhsdftn ltym!
Gjkz gjrhskf vhfxyf yjxm;
Dpjikf yf ujhs xthyf ntym;
Kexb jn yfc crkjybkbcm ghjxm;
Jnrhskfcm ,tplyf, pdtpl gjkyf;
Pdtplfv xbckf ytn, ,tplyt lyf/

Gtcxbyrf rfr d vjhcrb[ djkyf[,
Rfr vfkf bcrhf d dtxyjv kmlt,
Rfr d cbkmyjv db[ht njyrbq ghf[,
D cdbhtgjv rfr gthj juyt,
Nfr z, d ctq ,tplyt euke,kty,
Nthz/cm, vsckmvb enjvkty!

Ecnf ghtvelhs[ yfv ukfczn:
Nfv hfpys[ vyj;tcndj cdtnjd;
Ytcxtnys cjkywf nfv ujhzn,
Yfhjls nfv b rheu dtrjd:
Lkz j,otq ckfds ,j;tcndf
Nfv hfdyf cbkf tcntcndf/

Yj ult ;, yfnehf, ndjq pfrjy?
C gjkyjxys[ cnhfy dcnftn pfhz!
Yt cjkywt km cnfdbn nfv cdjq nhjy?
Yt kmlbcns km vtoen juym vjhz?
Ct [kflysq gkfvtym yfc gjrhsk!
Ct d yjxm yf ptvk/ ltym dcnegbk!

J ds, rjnjhs[ ,scnhsq phfr
Ghjypftn d rybue dtxys[ ghfd,
Rjnjhsv vfksq dtob pyfr
Zdkztn tcntcndf ecnfd,
Dfv genm bpdtcnty dct[ gkfytn, —
Crf;bnt, xnj yfc nfr vzntn?

Xnj ps,ktn zcysq yjxm/ kex?
Xnj njyrbq gkfvtym d ndthlm hfpbn?
Rfr vjkybz ,tp uhjpys[ nex
Cnhtvbncz jn ptvkb d ptybn?
Rfr vj;tn ,snm, xnj, vthpksq gfh
Chtlb pbvs hj;lfk gj;fh?

Nfv cgjhbn ;bhyf vukf c djljq;
Bkm cjkytxys kexb ,ktcnzn,
Crkjyzcm crdjpm djple[ r yfv uecnjq;
Bkm nexys[ ujh dthm[b ujhzn;
Bkm d vjht lenm ghtcnfk ptabh,
B ukflrb djkys ,m/n d 'abh/

Cjvytybq gjkjy dfi jndtn
J njv, xnj jrhtcn ,kb;yb[ vtcn/
Crf;bnt ;, rjkm ghjcnhfyty cdtn?
B xnj vfktqib[ lfkt pdtpl?
Ytcdtljv ndfhtq dfv rjytw?
Crf;bnt ;, rjkm dtkbr ndjhtw?