Сергей ЕсенинКто я? Что я? Только лишь мечтатель

Сергей Есенин [yesenin]

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,
Синь очей утративший во мгле,
Эту жизнь прожил я словно кстати,
4 Заодно с другими на земле.

И с тобой целуюсь по привычке,
Потому что многих целовал,
И, как будто зажигая спички,
8 Говорю любовные слова.

«Дорогая», «милая», «навеки»,
А в душе всегда одно и тож,
Если тронуть страсти в человеке,
12 То, конечно, правды не найдешь.

Оттого душе моей не жестко
Не желать, не требовать огня,
Ты, моя ходячая березка,
16 Создана для многих и меня.

Но, всегда ища себе родную
И томясь в неласковом плену,
Я тебя нисколько не ревную,
20 Я тебя нисколько не кляну.

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,
Синь очей утративший во мгле,
И тебя любил я только кстати,
24 Заодно с другими на земле.

Другие анализы стихотворений Сергея Есенина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ 1

всегда много душ земля лишь мгла заодно кстати мечтатель нисколько

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

710

Количество символов без пробелов

582

Количество слов

123

Количество уникальных слов

75

Количество значимых слов

31

Количество стоп-слов

61

Количество строк

24

Количество строф

6

Водность

74,8 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

11,6 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

всегда

2

1,63 %

душ

2

1,63 %

заодно

2

1,63 %

земля

2

1,63 %

кстати

2

1,63 %

лишь

2

1,63 %

мгла

2

1,63 %

мечтатель

2

1,63 %

много

2

1,63 %

нисколько

2

1,63 %

око

2

1,63 %

синий

2

1,63 %

утратить

2

1,63 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Kto ya? Chto ya? Tolko lish mechtatel

Sergey Yesenin

* * *

Kto ya? Chto ya? Tolko lish mechtatel,
Sin ochey utrativshy vo mgle,
Etu zhizn prozhil ya slovno kstati,
Zaodno s drugimi na zemle.

I s toboy tseluyus po privychke,
Potomu chto mnogikh tseloval,
I, kak budto zazhigaya spichki,
Govoryu lyubovnye slova.

«Dorogaya», «milaya», «naveki»,
A v dushe vsegda odno i tozh,
Yesli tronut strasti v cheloveke,
To, konechno, pravdy ne naydesh.

Ottogo dushe moyey ne zhestko
Ne zhelat, ne trebovat ognya,
Ty, moya khodyachaya berezka,
Sozdana dlya mnogikh i menya.

No, vsegda ishcha sebe rodnuyu
I tomyas v nelaskovom plenu,
Ya tebya niskolko ne revnuyu,
Ya tebya niskolko ne klyanu.

Kto ya? Chto ya? Tolko lish mechtatel,
Sin ochey utrativshy vo mgle,
I tebya lyubil ya tolko kstati,
Zaodno s drugimi na zemle.

Rnj z? Xnj z? Njkmrj kbim vtxnfntkm

Cthutq Tctyby

* * *

Rnj z? Xnj z? Njkmrj kbim vtxnfntkm,
Cbym jxtq enhfnbdibq dj vukt,
'ne ;bpym ghj;bk z ckjdyj rcnfnb,
Pfjlyj c lheubvb yf ptvkt/

B c nj,jq wtke/cm gj ghbdsxrt,
Gjnjve xnj vyjub[ wtkjdfk,
B, rfr ,elnj pf;bufz cgbxrb,
Ujdjh/ k/,jdyst ckjdf/

«Ljhjufz», «vbkfz», «yfdtrb»,
F d leit dctulf jlyj b nj;,
Tckb nhjyenm cnhfcnb d xtkjdtrt,
Nj, rjytxyj, ghfdls yt yfqltim/

Jnnjuj leit vjtq yt ;tcnrj
Yt ;tkfnm, yt nht,jdfnm juyz,
Ns, vjz [jlzxfz ,thtprf,
Cjplfyf lkz vyjub[ b vtyz/

Yj, dctulf bof ct,t hjlye/
B njvzcm d ytkfcrjdjv gktye,
Z nt,z ybcrjkmrj yt htdye/,
Z nt,z ybcrjkmrj yt rkzye/

Rnj z? Xnj z? Njkmrj kbim vtxnfntkm,
Cbym jxtq enhfnbdibq dj vukt,
B nt,z k/,bk z njkmrj rcnfnb,
Pfjlyj c lheubvb yf ptvkt/