Василий ЖуковскийКто ты, призрак, гость прекрасный (Таинственный посетитель)

Василий Жуковский [zhukovsky]

Кто ты, призрак, гость прекрасный?
К нам откуда прилетал?
Безответно и безгласно,
4 Для чего от нас пропал?
Где ты? Где твое селенье?
Что с тобой? Куда исчез?
И зачем твое явленье
8 В поднебесную с небес?

Не надежда ль ты младая,
Приходящая порой
Из неведомого края
12 Под волшебной пеленой?
Как она, неумолимо
Радость милую на час
Показал ты с нею мимо
16 Пролетел и бросил нас.

Не Любовь ли нам собою
Тайно ты изобразил?..
Дни любви, когда одною
20 Мир для нас прекрасен был,
Ах! тогда сквозь покрывало
Неземным казался он...
Снят покров; любви не стало;
24 Жизнь пуста, и счастье — сон.

Не волшебница ли Дума
Здесь тебе явилась нам?
Удаленная от шума,
28 И мечтательно к устам
Приложила перст, приходит
К нам, как ты, она порой,
И в минувшее уводит
32 Нас безмолвно за собой.

Иль тебе сама святая
Здесь Поэзия была?..
К нам, как ты, она из рая
36 Два покрова принесла:
Для небес лазурно-ясный,
Чистый, белый для земли:
С ней все близкое прекрасно;
40 Все знакомо, что вдали,

Иль Предчувствие сходило
К нам во образе твоем
И понятно говорило
44 О небесном, о святом?
Часто в жизни так бывало:
Кто-то светлый к нам летит,
Подымает покрывало
48 И в далекое манит.

Другие анализы стихотворений Василия Жуковского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все твой длить любовь иза небо иль прекрасный покров покрывало

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 135

Количество символов без пробелов

935

Количество слов

194

Количество уникальных слов

124

Количество значимых слов

53

Количество стоп-слов

91

Количество строк

48

Количество строф

6

Водность

72,7 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

7,7 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

любовь

3

1,55 %

прекрасный

3

1,55 %

твой

3

1,55 %

все

2

1,03 %

длить

2

1,03 %

иза

2

1,03 %

иль

2

1,03 %

небо

2

1,03 %

покров

2

1,03 %

покрывало

2

1,03 %

порыть

2

1,03 %

приходить

2

1,03 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Kto ty, prizrak, gost prekrasny

Vasily Zhukovsky

Tainstvenny posetitel

Kto ty, prizrak, gost prekrasny?
K nam otkuda priletal?
Bezotvetno i bezglasno,
Dlya chego ot nas propal?
Gde ty? Gde tvoye selenye?
Chto s toboy? Kuda ischez?
I zachem tvoye yavlenye
V podnebesnuyu s nebes?

Ne nadezhda l ty mladaya,
Prikhodyashchaya poroy
Iz nevedomogo kraya
Pod volshebnoy pelenoy?
Kak ona, neumolimo
Radost miluyu na chas
Pokazal ty s neyu mimo
Proletel i brosil nas.

Ne Lyubov li nam soboyu
Tayno ty izobrazil?..
Dni lyubvi, kogda odnoyu
Mir dlya nas prekrasen byl,
Akh! togda skvoz pokryvalo
Nezemnym kazalsya on...
Snyat pokrov; lyubvi ne stalo;
Zhizn pusta, i schastye — son.

Ne volshebnitsa li Duma
Zdes tebe yavilas nam?
Udalennaya ot shuma,
I mechtatelno k ustam
Prilozhila perst, prikhodit
K nam, kak ty, ona poroy,
I v minuvsheye uvodit
Nas bezmolvno za soboy.

Il tebe sama svyataya
Zdes Poezia byla?..
K nam, kak ty, ona iz raya
Dva pokrova prinesla:
Dlya nebes lazurno-yasny,
Chisty, bely dlya zemli:
S ney vse blizkoye prekrasno;
Vse znakomo, chto vdali,

Il Predchuvstviye skhodilo
K nam vo obraze tvoyem
I ponyatno govorilo
O nebesnom, o svyatom?
Chasto v zhizni tak byvalo:
Kto-to svetly k nam letit,
Podymayet pokryvalo
I v dalekoye manit.

Rnj ns, ghbphfr, ujcnm ghtrhfcysq

Dfcbkbq ;erjdcrbq

Nfbycndtyysq gjctnbntkm

Rnj ns, ghbphfr, ujcnm ghtrhfcysq?
R yfv jnrelf ghbktnfk?
,tpjndtnyj b ,tpukfcyj,
Lkz xtuj jn yfc ghjgfk?
Ult ns? Ult ndjt ctktymt?
Xnj c nj,jq? Relf bcxtp?
B pfxtv ndjt zdktymt
D gjlyt,tcye/ c yt,tc?

Yt yflt;lf km ns vkflfz,
Ghb[jlzofz gjhjq
Bp ytdtljvjuj rhfz
Gjl djkit,yjq gtktyjq?
Rfr jyf, ytevjkbvj
Hfljcnm vbke/ yf xfc
Gjrfpfk ns c yt/ vbvj
Ghjktntk b ,hjcbk yfc/

Yt K/,jdm kb yfv cj,j/
Nfqyj ns bpj,hfpbk?//
Lyb k/,db, rjulf jlyj/
Vbh lkz yfc ghtrhfcty ,sk,
F[! njulf crdjpm gjrhsdfkj
Ytptvysv rfpfkcz jy///
Cyzn gjrhjd; k/,db yt cnfkj;
;bpym gecnf, b cxfcnmt — cjy/

Yt djkit,ybwf kb Levf
Pltcm nt,t zdbkfcm yfv?
Elfktyyfz jn ievf,
B vtxnfntkmyj r ecnfv
Ghbkj;bkf gthcn, ghb[jlbn
R yfv, rfr ns, jyf gjhjq,
B d vbyeditt edjlbn
Yfc ,tpvjkdyj pf cj,jq/

Bkm nt,t cfvf cdznfz
Pltcm Gj'pbz ,skf?//
R yfv, rfr ns, jyf bp hfz
Ldf gjrhjdf ghbytckf:
Lkz yt,tc kfpehyj-zcysq,
Xbcnsq, ,tksq lkz ptvkb:
C ytq dct ,kbprjt ghtrhfcyj;
Dct pyfrjvj, xnj dlfkb,

Bkm Ghtlxedcndbt c[jlbkj
R yfv dj j,hfpt ndjtv
B gjyznyj ujdjhbkj
J yt,tcyjv, j cdznjv?
Xfcnj d ;bpyb nfr ,sdfkj:
Rnj-nj cdtnksq r yfv ktnbn,
Gjlsvftn gjrhsdfkj
B d lfktrjt vfybn/