Николай ГумилевК таким нежданным и певучим бредням (Памяти Анненского)

Николай Гумилев [gumilev]

К таким нежданным и певучим бредням
Зовя с собой умы людей,
Был Иннокентий Анненский последним
4 Из царскосельских лебедей.

Я помню дни: я, робкий, торопливый,
Входил в высокий кабинет,
Где ждал меня спокойный и учтивый,
8 Слегка седеющий поэт.

Десяток фраз, пленительных и странных,
Как бы случайно уроня,
Он вбрасывал в пространства безымянных
12 Мечтаний — слабого меня.

О, в сумрак отступающие вещи
И еле слышные духи,
И этот голос, нежный и зловещий,
16 Уже читающий стихи!

В них плакала какая-то обида,
Звенела медь и шла гроза,
А там, над шкафом, профиль Эврипида
20 Слепил горящие глаза.

Скамью я знаю в парке; мне сказали,
Что он любил сидеть на ней,
Задумчиво смотря, как сини дали
24 В червонном золоте аллей.

Там вечером и страшно и красиво,
В тумане светит мрамор плит,
И женщина, как серна боязлива,
28 Во тьме к прохожему спешит.

Она глядит, она поет и плачет,
И снова плачет и поет,
Не понимая, что все это значит,
32 Но только чувствуя — не тот.

Журчит вода, протачивая шлюзы,
Сырой травою пахнет мгла,
И жалок голос одинокой музы,
36 Последней — Царского Села.

Другие анализы стихотворений Николая Гумилёва

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

последний голос петь плакать

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 062

Количество символов без пробелов

879

Количество слов

172

Количество уникальных слов

134

Количество значимых слов

50

Количество стоп-слов

67

Количество строк

36

Количество строф

9

Водность

70,9 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

4,4 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

плакать

3

1,74 %

голос

2

1,16 %

петь

2

1,16 %

последний

2

1,16 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

K takim nezhdannym i pevuchim brednyam

Nikolay Gumilev

Pamyati Annenskogo

K takim nezhdannym i pevuchim brednyam
Zovya s soboy umy lyudey,
Byl Innokenty Annensky poslednim
Iz tsarskoselskikh lebedey.

Ya pomnyu dni: ya, robky, toroplivy,
Vkhodil v vysoky kabinet,
Gde zhdal menya spokoyny i uchtivy,
Slegka sedeyushchy poet.

Desyatok fraz, plenitelnykh i strannykh,
Kak by sluchayno uronya,
On vbrasyval v prostranstva bezymyannykh
Mechtany — slabogo menya.

O, v sumrak otstupayushchiye veshchi
I yele slyshnye dukhi,
I etot golos, nezhny i zloveshchy,
Uzhe chitayushchy stikhi!

V nikh plakala kakaya-to obida,
Zvenela med i shla groza,
A tam, nad shkafom, profil Evripida
Slepil goryashchiye glaza.

Skamyu ya znayu v parke; mne skazali,
Chto on lyubil sidet na ney,
Zadumchivo smotrya, kak sini dali
V chervonnom zolote alley.

Tam vecherom i strashno i krasivo,
V tumane svetit mramor plit,
I zhenshchina, kak serna boyazliva,
Vo tme k prokhozhemu speshit.

Ona glyadit, ona poyet i plachet,
I snova plachet i poyet,
Ne ponimaya, chto vse eto znachit,
No tolko chuvstvuya — ne tot.

Zhurchit voda, protachivaya shlyuzy,
Syroy travoyu pakhnet mgla,
I zhalok golos odinokoy muzy,
Posledney — Tsarskogo Sela.

R nfrbv yt;lfyysv b gtdexbv ,htlyzv

Ybrjkfq Uevbktd

Gfvznb Fyytycrjuj

R nfrbv yt;lfyysv b gtdexbv ,htlyzv
Pjdz c cj,jq evs k/ltq,
,sk Byyjrtynbq Fyytycrbq gjcktlybv
Bp wfhcrjctkmcrb[ kt,tltq/

Z gjvy/ lyb: z, hj,rbq, njhjgkbdsq,
D[jlbk d dscjrbq rf,bytn,
Ult ;lfk vtyz cgjrjqysq b exnbdsq,
Ckturf ctlt/obq gj'n/

Ltcznjr ahfp, gktybntkmys[ b cnhfyys[,
Rfr ,s ckexfqyj ehjyz,
Jy d,hfcsdfk d ghjcnhfycndf ,tpsvzyys[
Vtxnfybq — ckf,juj vtyz/

J, d cevhfr jncnegf/obt dtob
B tkt cksiyst le[b,
B 'njn ujkjc, yt;ysq b pkjdtobq,
E;t xbnf/obq cnb[b!

D yb[ gkfrfkf rfrfz-nj j,blf,
Pdtytkf vtlm b ikf uhjpf,
F nfv, yfl irfajv, ghjabkm 'dhbgblf
Cktgbk ujhzobt ukfpf/

Crfvm/ z pyf/ d gfhrt; vyt crfpfkb,
Xnj jy k/,bk cbltnm yf ytq,
Pflevxbdj cvjnhz, rfr cbyb lfkb
D xthdjyyjv pjkjnt fkktq/

Nfv dtxthjv b cnhfiyj b rhfcbdj,
D nevfyt cdtnbn vhfvjh gkbn,
B ;tyobyf, rfr cthyf ,jzpkbdf,
Dj nmvt r ghj[j;tve cgtibn/

Jyf ukzlbn, jyf gjtn b gkfxtn,
B cyjdf gkfxtn b gjtn,
Yt gjybvfz, xnj dct 'nj pyfxbn,
Yj njkmrj xedcndez — yt njn/

;ehxbn djlf, ghjnfxbdfz ik/ps,
Cshjq nhfdj/ gf[ytn vukf,
B ;fkjr ujkjc jlbyjrjq veps,
Gjcktlytq — Wfhcrjuj Ctkf/