Владимир МаяковскийКрошка сын к отцу пришел (Что такое хорошо и что такое плохо?)

Владимир Маяковский [mayakovsky]

Крошка сын к отцу пришел,
и спросила кроха:
— Что такое хорошо
4 и что такое плохо? —
У меня секретов нет, —
слушайте, детишки, —
папы этого ответ
8 помещаю в книжке.

— Если ветер крыши рвет,
если град загрохал, —
каждый знает — это вот
12 для прогулок плохо.
Дождь покапал и прошел.
Солнце в целом свете.
Это — очень хорошо
16 и большим и детям.

Если сын чернее ночи,
грязь лежит на рожице, —
ясно, это плохо очень
20 для ребячьей кожицы.
Если мальчик любит мыло
и зубной порошок,
этот мальчик очень милый,
24 поступает хорошо.

Если бьет дрянной драчун
слабого мальчишку,
я такого не хочу
28 даже вставить в книжку.

Этот вот кричит: — Не трожь
тех, кто меньше ростом! —
Этот мальчик так хорош,
32 загляденье просто!

Если ты порвал подряд
книжицу и мячик,
октябрята говорят:
36 плоховатый мальчик.

Если мальчик любит труд,
тычет в книжку пальчик,
про такого пишут тут:
40 он хороший мальчик.

От вороны карапуз
убежал, заохав.
Мальчик этот просто трус.
44 Это очень плохо.

Этот, хоть и сам с вершок,
спорит с грозной птицей.
Храбрый мальчик, хорошо,
48 в жизни пригодится.
Этот в грязь полез
и рад, что грязна рубаха.
Про такого говорят:
52 он плохой, неряха.

Этот чистит валенки,
моет сам галоши.
Он хотя и маленький,
56 но вполне хороший.
Помни это каждый сын.
Знай любой ребенок:
вырастет из сына свин,
60 если сын — свиненок.

Мальчик радостный пошел,
и решила кроха:
«Буду делать хорошо,
64 и не буду — плохо».

Другие анализы стихотворений Владимира Маяковского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

знать любить мальчик про говорят сын книжка плохой грязь кроха

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 378

Количество символов без пробелов

1 133

Количество слов

222

Количество уникальных слов

133

Количество значимых слов

47

Количество стоп-слов

97

Количество строк

64

Количество строф

11

Водность

78,8 %

Классическая тошнота

3,00

Академическая тошнота

10,7 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

мальчик

9

4,05 %

плохой

6

2,70 %

сын

5

2,25 %

книжка

3

1,35 %

говорят

2

0,90 %

грязь

2

0,90 %

знать

2

0,90 %

кроха

2

0,90 %

любить

2

0,90 %

про

2

0,90 %

ребенок

2

0,90 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Kroshka syn k ottsu prishel

Vladimir Mayakovsky

Chto takoye khorosho i chto takoye plokho?

Kroshka syn k ottsu prishel,
i sprosila krokha:
— Chto takoye khorosho
i chto takoye plokho? —
U menya sekretov net, —
slushayte, detishki, —
papy etogo otvet
pomeshchayu v knizhke.

— Yesli veter kryshi rvet,
yesli grad zagrokhal, —
kazhdy znayet — eto vot
dlya progulok plokho.
Dozhd pokapal i proshel.
Solntse v tselom svete.
Eto — ochen khorosho
i bolshim i detyam.

Yesli syn cherneye nochi,
gryaz lezhit na rozhitse, —
yasno, eto plokho ochen
dlya rebyachyey kozhitsy.
Yesli malchik lyubit mylo
i zubnoy poroshok,
etot malchik ochen mily,
postupayet khorosho.

Yesli byet dryannoy drachun
slabogo malchishku,
ya takogo ne khochu
dazhe vstavit v knizhku.

Etot vot krichit: — Ne trozh
tekh, kto menshe rostom! —
Etot malchik tak khorosh,
zaglyadenye prosto!

Yesli ty porval podryad
knizhitsu i myachik,
oktyabryata govoryat:
plokhovaty malchik.

Yesli malchik lyubit trud,
tychet v knizhku palchik,
pro takogo pishut tut:
on khoroshy malchik.

Ot vorony karapuz
ubezhal, zaokhav.
Malchik etot prosto trus.
Eto ochen plokho.

Etot, khot i sam s vershok,
sporit s groznoy ptitsey.
Khrabry malchik, khorosho,
v zhizni prigoditsya.
Etot v gryaz polez
i rad, chto gryazna rubakha.
Pro takogo govoryat:
on plokhoy, neryakha.

Etot chistit valenki,
moyet sam galoshi.
On khotya i malenky,
no vpolne khoroshy.
Pomni eto kazhdy syn.
Znay lyuboy rebenok:
vyrastet iz syna svin,
yesli syn — svinenok.

Malchik radostny poshel,
i reshila krokha:
«Budu delat khorosho,
i ne budu — plokho».

Rhjirf csy r jnwe ghbitk

Dkflbvbh Vfzrjdcrbq

Xnj nfrjt [jhjij b xnj nfrjt gkj[j?

Rhjirf csy r jnwe ghbitk,
b cghjcbkf rhj[f:
— Xnj nfrjt [jhjij
b xnj nfrjt gkj[j? —
E vtyz ctrhtnjd ytn, —
ckeifqnt, ltnbirb, —
gfgs 'njuj jndtn
gjvtof/ d ryb;rt/

— Tckb dtnth rhsib hdtn,
tckb uhfl pfuhj[fk, —
rf;lsq pyftn — 'nj djn
lkz ghjuekjr gkj[j/
Lj;lm gjrfgfk b ghjitk/
Cjkywt d wtkjv cdtnt/
'nj — jxtym [jhjij
b ,jkmibv b ltnzv/

Tckb csy xthytt yjxb,
uhzpm kt;bn yf hj;bwt, —
zcyj, 'nj gkj[j jxtym
lkz ht,zxmtq rj;bws/
Tckb vfkmxbr k/,bn vskj
b pe,yjq gjhjijr,
'njn vfkmxbr jxtym vbksq,
gjcnegftn [jhjij/

Tckb ,mtn lhzyyjq lhfxey
ckf,juj vfkmxbire,
z nfrjuj yt [jxe
lf;t dcnfdbnm d ryb;re/

'njn djn rhbxbn: — Yt nhj;m
nt[, rnj vtymit hjcnjv! —
'njn vfkmxbr nfr [jhji,
pfukzltymt ghjcnj!

Tckb ns gjhdfk gjlhzl
ryb;bwe b vzxbr,
jrnz,hznf ujdjhzn:
gkj[jdfnsq vfkmxbr/

Tckb vfkmxbr k/,bn nhel,
nsxtn d ryb;re gfkmxbr,
ghj nfrjuj gbien nen:
jy [jhjibq vfkmxbr/

Jn djhjys rfhfgep
e,t;fk, pfj[fd/
Vfkmxbr 'njn ghjcnj nhec/
'nj jxtym gkj[j/

'njn, [jnm b cfv c dthijr,
cgjhbn c uhjpyjq gnbwtq/
[hf,hsq vfkmxbr, [jhjij,
d ;bpyb ghbujlbncz/
'njn d uhzpm gjktp
b hfl, xnj uhzpyf he,f[f/
Ghj nfrjuj ujdjhzn:
jy gkj[jq, ythz[f/

'njn xbcnbn dfktyrb,
vjtn cfv ufkjib/
Jy [jnz b vfktymrbq,
yj dgjkyt [jhjibq/
Gjvyb 'nj rf;lsq csy/
Pyfq k/,jq ht,tyjr:
dshfcntn bp csyf cdby,
tckb csy — cdbytyjr/

Vfkmxbr hfljcnysq gjitk,
b htibkf rhj[f:
«,ele ltkfnm [jhjij,
b yt ,ele — gkj[j»/