Николай ЯзыковКраса полуночной природы (Родина)

Николай Языков [yazykov]

Краса полуночной природы,
Любовь очей, моя страна!
Твоя живая тишина
4 Твои лихие непогоды,
Твои леса, твои луга,
И Волги пышные брега,
И Волги радостные воды: —
8 Все мило мне, как жар стихов,
Как жажда пламенная славы,
Как шум прибережной дубравы
И разыгравшихся валов!

12 Всегда люблю я, вечно живы
На крепкой памяти моей
Предметы юношеских дней
И сердца первые порывы;
16 Когда волшебница-мечта
Красноречивые места
Мне оживляет и рисует:
Она свежа, она чиста,
20 Она блестит, она ликует.

Но там, где русская природа,
Как наших дедов времена,
И величава и грозна
24 И благодатна, как свобода, —
Там вяло дни мои лились,
Там не внимают вдохновенью,
И люди мирно обреклись
28 Непринужденному забвенью.

Целуй меня, моя Лилета,
Целуй, целуй! Опять с тобой
Восторги вольного поэта
32 И сила страсти молодой,
И голос лиры вдохновенной!
Покинув край непросвещенной
Душой высокое любя,
36 Опять тобой воспламененный,
Я стану петь и шум военный,
И меченосцев, и тебя!

Другие анализы стихотворений Николая Языкова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

твой любить целовать опять природа живой шум волга

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

940

Количество символов без пробелов

790

Количество слов

145

Количество уникальных слов

102

Количество значимых слов

47

Количество стоп-слов

50

Количество строк

38

Количество строф

4

Водность

67,6 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

7,4 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

твой

4

2,76 %

целовать

3

2,07 %

волга

2

1,38 %

живой

2

1,38 %

любить

2

1,38 %

опять

2

1,38 %

природа

2

1,38 %

шум

2

1,38 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Krasa polunochnoy prirody

Nikolay Yazykov

Rodina

Krasa polunochnoy prirody,
Lyubov ochey, moya strana!
Tvoya zhivaya tishina
Tvoi likhiye nepogody,
Tvoi lesa, tvoi luga,
I Volgi pyshnye brega,
I Volgi radostnye vody: —
Vse milo mne, kak zhar stikhov,
Kak zhazhda plamennaya slavy,
Kak shum priberezhnoy dubravy
I razygravshikhsya valov!

Vsegda lyublyu ya, vechno zhivy
Na krepkoy pamyati moyey
Predmety yunosheskikh dney
I serdtsa pervye poryvy;
Kogda volshebnitsa-mechta
Krasnorechivye mesta
Mne ozhivlyayet i risuyet:
Ona svezha, ona chista,
Ona blestit, ona likuyet.

No tam, gde russkaya priroda,
Kak nashikh dedov vremena,
I velichava i grozna
I blagodatna, kak svoboda, —
Tam vyalo dni moi lilis,
Tam ne vnimayut vdokhnovenyu,
I lyudi mirno obreklis
Neprinuzhdennomu zabvenyu.

Tseluy menya, moya Lileta,
Tseluy, tseluy! Opyat s toboy
Vostorgi volnogo poeta
I sila strasti molodoy,
I golos liry vdokhnovennoy!
Pokinuv kray neprosveshchennoy
Dushoy vysokoye lyubya,
Opyat toboy vosplamenenny,
Ya stanu pet i shum voyenny,
I mechenostsev, i tebya!

Rhfcf gjkeyjxyjq ghbhjls

Ybrjkfq Zpsrjd

Hjlbyf

Rhfcf gjkeyjxyjq ghbhjls,
K/,jdm jxtq, vjz cnhfyf!
Ndjz ;bdfz nbibyf
Ndjb kb[bt ytgjujls,
Ndjb ktcf, ndjb keuf,
B Djkub gsiyst ,htuf,
B Djkub hfljcnyst djls: —
Dct vbkj vyt, rfr ;fh cnb[jd,
Rfr ;f;lf gkfvtyyfz ckfds,
Rfr iev ghb,tht;yjq le,hfds
B hfpsuhfdib[cz dfkjd!

Dctulf k/,k/ z, dtxyj ;bds
Yf rhtgrjq gfvznb vjtq
Ghtlvtns /yjitcrb[ lytq
B cthlwf gthdst gjhsds;
Rjulf djkit,ybwf-vtxnf
Rhfcyjhtxbdst vtcnf
Vyt j;bdkztn b hbcetn:
Jyf cdt;f, jyf xbcnf,
Jyf ,ktcnbn, jyf kbretn/

Yj nfv, ult heccrfz ghbhjlf,
Rfr yfib[ ltljd dhtvtyf,
B dtkbxfdf b uhjpyf
B ,kfujlfnyf, rfr cdj,jlf, —
Nfv dzkj lyb vjb kbkbcm,
Nfv yt dybvf/n dlj[yjdtym/,
B k/lb vbhyj j,htrkbcm
Ytghbye;ltyyjve pf,dtym//

Wtkeq vtyz, vjz Kbktnf,
Wtkeq, wtkeq! Jgznm c nj,jq
Djcnjhub djkmyjuj gj'nf
B cbkf cnhfcnb vjkjljq,
B ujkjc kbhs dlj[yjdtyyjq!
Gjrbyed rhfq ytghjcdtotyyjq
Leijq dscjrjt k/,z,
Jgznm nj,jq djcgkfvtytyysq,
Z cnfye gtnm b iev djtyysq,
B vtxtyjcwtd, b nt,z!