Николай ГумилевКолдовством и ворожбою (Леопард)

Николай Гумилев [gumilev]

Колдовством и ворожбою
В тишине глухих ночей
Леопард, убитый мною,
4 Занят в комнате моей.

Люди входят и уходят,
Позже всех уходит та,
Для которой в жилах бродит
8 Золотая темнота.

Поздно. Мыши засвистели,
Глухо крякнул домовой,
И мурлычет у постели
12 Леопард, убитый мной.

— По ущельям Добробрана
Сизый плавает туман,
Солнце, красное, как рана,
16 Озарило Добробран.

— Запах меда и вервены
Ветер гонит на восток,
И ревут, ревут гиены,
20 Зарывая нос в песок.

— Брат мой, брат мой, ревы слышишь,
Запах чуешь, видишь дым?
Для чего ж тогда ты дышишь
24 Этим воздухом сырым?

— Нет, ты должен, мой убийца,
Умереть в стране моей,
Чтоб я снова мог родиться
28 В леопардовой семье. —

Неужели до рассвета
Мне ловить лукавый зов?
Ах, не слушал я совета,
32 Не спалил ему усов!

Только поздно! Вражья сила
Одолела и близка:
Вот затылок мне сдавила,
36 Точно медная, рука...

Пальмы... с неба страшный пламень
Жжет песчаный водоем...
Данакиль припал за камень
40 С пламенеющим копьем.

Он не знает и не спросит,
Чем душа моя горда,
Только душу эту бросит,
44 Сам не ведая куда.

И не в силах я бороться,
Я спокоен, я встаю,
У жирафьего колодца
48 Я окончу жизнь мою.

Другие анализы стихотворений Николая Гумилёва

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ 1

мыть длить душа запах сила брат поздно глухой леопард реветь

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 130

Количество символов без пробелов

928

Количество слов

186

Количество уникальных слов

138

Количество значимых слов

52

Количество стоп-слов

69

Количество строк

48

Количество строф

12

Водность

72,0 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

6,2 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

мыть

3

1,61 %

брат

2

1,08 %

глухой

2

1,08 %

длить

2

1,08 %

душа

2

1,08 %

запах

2

1,08 %

леопард

2

1,08 %

поздно

2

1,08 %

реветь

2

1,08 %

сила

2

1,08 %

убитый

2

1,08 %

уходить

2

1,08 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Koldovstvom i vorozhboyu

Nikolay Gumilev

Leopard

Koldovstvom i vorozhboyu
V tishine glukhikh nochey
Leopard, ubity mnoyu,
Zanyat v komnate moyey.

Lyudi vkhodyat i ukhodyat,
Pozzhe vsekh ukhodit ta,
Dlya kotoroy v zhilakh brodit
Zolotaya temnota.

Pozdno. Myshi zasvisteli,
Glukho kryaknul domovoy,
I murlychet u posteli
Leopard, ubity mnoy.

— Po ushchelyam Dobrobrana
Sizy plavayet tuman,
Solntse, krasnoye, kak rana,
Ozarilo Dobrobran.

— Zapakh meda i verveny
Veter gonit na vostok,
I revut, revut giyeny,
Zaryvaya nos v pesok.

— Brat moy, brat moy, revy slyshish,
Zapakh chuyesh, vidish dym?
Dlya chego zh togda ty dyshish
Etim vozdukhom syrym?

— Net, ty dolzhen, moy ubytsa,
Umeret v strane moyey,
Chtob ya snova mog roditsya
V leopardovoy semye. —

Neuzheli do rassveta
Mne lovit lukavy zov?
Akh, ne slushal ya soveta,
Ne spalil yemu usov!

Tolko pozdno! Vrazhya sila
Odolela i blizka:
Vot zatylok mne sdavila,
Tochno mednaya, ruka...

Palmy... s neba strashny plamen
Zhzhet peschany vodoyem...
Danakil pripal za kamen
S plameneyushchim kopyem.

On ne znayet i ne sprosit,
Chem dusha moya gorda,
Tolko dushu etu brosit,
Sam ne vedaya kuda.

I ne v silakh ya borotsya,
Ya spokoyen, ya vstayu,
U zhirafyego kolodtsa
Ya okonchu zhizn moyu.

Rjkljdcndjv b djhj;,j/

Ybrjkfq Uevbktd

Ktjgfhl

Rjkljdcndjv b djhj;,j/
D nbibyt uke[b[ yjxtq
Ktjgfhl, e,bnsq vyj/,
Pfyzn d rjvyfnt vjtq/

K/lb d[jlzn b e[jlzn,
Gjp;t dct[ e[jlbn nf,
Lkz rjnjhjq d ;bkf[ ,hjlbn
Pjkjnfz ntvyjnf/

Gjplyj/ Vsib pfcdbcntkb,
Uke[j rhzryek ljvjdjq,
B vehksxtn e gjcntkb
Ktjgfhl, e,bnsq vyjq/

— Gj eotkmzv Lj,hj,hfyf
Cbpsq gkfdftn nevfy,
Cjkywt, rhfcyjt, rfr hfyf,
Jpfhbkj Lj,hj,hfy/

— Pfgf[ vtlf b dthdtys
Dtnth ujybn yf djcnjr,
B htden, htden ubtys,
Pfhsdfz yjc d gtcjr/

— ,hfn vjq, ,hfn vjq, htds cksibim,
Pfgf[ xetim, dblbim lsv?
Lkz xtuj ; njulf ns lsibim
'nbv djple[jv cshsv?

— Ytn, ns ljk;ty, vjq e,bqwf,
Evthtnm d cnhfyt vjtq,
Xnj, z cyjdf vju hjlbnmcz
D ktjgfhljdjq ctvmt/ —

Yte;tkb lj hfccdtnf
Vyt kjdbnm kerfdsq pjd?
F[, yt ckeifk z cjdtnf,
Yt cgfkbk tve ecjd!

Njkmrj gjplyj! Dhf;mz cbkf
Jljktkf b ,kbprf:
Djn pfnskjr vyt clfdbkf,
Njxyj vtlyfz, herf///

Gfkmvs/// c yt,f cnhfiysq gkfvtym
;;tn gtcxfysq djljtv///
Lfyfrbkm ghbgfk pf rfvtym
C gkfvtyt/obv rjgmtv/

Jy yt pyftn b yt cghjcbn,
Xtv leif vjz ujhlf,
Njkmrj leie 'ne ,hjcbn,
Cfv yt dtlfz relf/

B yt d cbkf[ z ,jhjnmcz,
Z cgjrjty, z dcnf/,
E ;bhfamtuj rjkjlwf
Z jrjyxe ;bpym vj//