Александр БлокКогда в листве сырой и ржавой (Осенняя любовь)

Александр Блок [blok]

Когда в листве сырой и ржавой
Рябины заалеет гроздь, —
Когда палач рукой костлявой
4 Вобьет в ладонь последний гвоздь, —

Когда над рябью рек свинцовой,
В сырой и серой высоте,
Пред ликом родины суровой
8 Я закачаюсь на кресте, —

Тогда — просторно и далеко
Смотрю сквозь кровь предсмертных слез,
И вижу: по реке широкой
12 Ко мне плывет в челне Христос.

В глазах — такие же надежды,
И то же рубище на нем.
И жалко смотрит из одежды
16 Ладонь, пробитая гвоздем.

Христос! Родной простор печален!
Изнемогаю на кресте!
И челн твой — будет ли причален
20 К моей распятой высоте?

И вот уже ветром разбиты, убиты
Кусты облетелой ракиты.

И прахом дорожным
24 Угрюмая старость легла на ланитах.
Но в темных орбитах
Взглянули, сверкнули глаза невозможным...

И радость, и слава —
28 Все в этом сияньи бездонном,
И дальном.

Но смятые травы
Печальны,
32 И листья крутятся в лесу обнаженном...

И снится, и снится, и снится:
Бывалое солнце!
Тебя мне все жальче и жальче...

36 О, глупое сердце,
Смеющийся мальчик,
Когда перестанешь ты биться?

Под ветром холодные плечи
40 Твои обнимать так отрадно:
Ты думаешь — нежная ласка,
Я знаю — восторг мятежа!

И теплятся очи, как свечи
44 Ночные, и слушаю жадно —
Шевелится страшная сказка,
И звездная дышит межа...

О, в этот сияющий вечер
48 Ты будешь все так же прекрасна,
И, верная темному раю,
Ты будешь мне светлой звездой!

Я знаю, что холоден ветер,
52 Я верю, что осень бесстрастна!
Но в темном плаще не узнают,
Что ты пировала со мной!..

И мчимся в осенние дали,
56 И слушаем дальние трубы,
И мерим ночные дороги,
Холодные выси мои...

Часы торжества миновали —
60 Мои опьяненные губы
Целуют в предсмертной тревоге
Холодные губы твои.

Другие анализы стихотворений Александра Блока

❤ Аффтар жжот 1💔 КГ/АМ

все твой ветер темный холодное губа высота сниться гвоздь жальче

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 639

Количество символов без пробелов

1 349

Количество слов

263

Количество уникальных слов

170

Количество значимых слов

79

Количество стоп-слов

99

Количество строк

62

Количество строф

17

Водность

70,0 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

6,5 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

ветер

3

1,14 %

все

3

1,14 %

сниться

3

1,14 %

твой

3

1,14 %

темный

3

1,14 %

холодное

3

1,14 %

высота

2

0,76 %

гвоздь

2

0,76 %

губа

2

0,76 %

жальче

2

0,76 %

знать

2

0,76 %

крест

2

0,76 %

ладонь

2

0,76 %

ночное

2

0,76 %

печальный

2

0,76 %

предсмертный

2

0,76 %

река

2

0,76 %

слушать

2

0,76 %

сырой

2

0,76 %

христос

2

0,76 %

челн

2

0,76 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Kogda v listve syroy i rzhavoy

Aleksandr Blok

Osennyaya lyubov

Kogda v listve syroy i rzhavoy
Ryabiny zaaleyet grozd, —
Kogda palach rukoy kostlyavoy
Vobyet v ladon posledny gvozd, —

Kogda nad ryabyu rek svintsovoy,
V syroy i seroy vysote,
Pred likom rodiny surovoy
Ya zakachayus na kreste, —

Togda — prostorno i daleko
Smotryu skvoz krov predsmertnykh slez,
I vizhu: po reke shirokoy
Ko mne plyvet v chelne Khristos.

V glazakh — takiye zhe nadezhdy,
I to zhe rubishche na nem.
I zhalko smotrit iz odezhdy
Ladon, probitaya gvozdem.

Khristos! Rodnoy prostor pechalen!
Iznemogayu na kreste!
I cheln tvoy — budet li prichalen
K moyey raspyatoy vysote?

I vot uzhe vetrom razbity, ubity
Kusty obleteloy rakity.

I prakhom dorozhnym
Ugryumaya starost legla na lanitakh.
No v temnykh orbitakh
Vzglyanuli, sverknuli glaza nevozmozhnym...

I radost, i slava —
Vse v etom sianyi bezdonnom,
I dalnom.

No smyatye travy
Pechalny,
I listya krutyatsya v lesu obnazhennom...

I snitsya, i snitsya, i snitsya:
Byvaloye solntse!
Tebya mne vse zhalche i zhalche...

O, glupoye serdtse,
Smeyushchysya malchik,
Kogda perestanesh ty bitsya?

Pod vetrom kholodnye plechi
Tvoi obnimat tak otradno:
Ty dumayesh — nezhnaya laska,
Ya znayu — vostorg myatezha!

I teplyatsya ochi, kak svechi
Nochnye, i slushayu zhadno —
Shevelitsya strashnaya skazka,
I zvezdnaya dyshit mezha...

O, v etot siayushchy vecher
Ty budesh vse tak zhe prekrasna,
I, vernaya temnomu rayu,
Ty budesh mne svetloy zvezdoy!

Ya znayu, chto kholoden veter,
Ya veryu, chto osen besstrastna!
No v temnom plashche ne uznayut,
Chto ty pirovala so mnoy!..

I mchimsya v osenniye dali,
I slushayem dalniye truby,
I merim nochnye dorogi,
Kholodnye vysi moi...

Chasy torzhestva minovali —
Moi opyanennye guby
Tseluyut v predsmertnoy trevoge
Kholodnye guby tvoi.

Rjulf d kbcndt cshjq b h;fdjq

Fktrcfylh ,kjr

Jctyyzz k/,jdm

Rjulf d kbcndt cshjq b h;fdjq
Hz,bys pffkttn uhjplm, —
Rjulf gfkfx herjq rjcnkzdjq
Dj,mtn d kfljym gjcktlybq udjplm, —

Rjulf yfl hz,m/ htr cdbywjdjq,
D cshjq b cthjq dscjnt,
Ghtl kbrjv hjlbys cehjdjq
Z pfrfxf/cm yf rhtcnt, —

Njulf — ghjcnjhyj b lfktrj
Cvjnh/ crdjpm rhjdm ghtlcvthnys[ cktp,
B db;e: gj htrt ibhjrjq
Rj vyt gksdtn d xtkyt [hbcnjc/

D ukfpf[ — nfrbt ;t yflt;ls,
B nj ;t he,bot yf ytv/
B ;fkrj cvjnhbn bp jlt;ls
Kfljym, ghj,bnfz udjpltv/

[hbcnjc! Hjlyjq ghjcnjh gtxfkty!
Bpytvjuf/ yf rhtcnt!
B xtky ndjq — ,eltn kb ghbxfkty
R vjtq hfcgznjq dscjnt?

B djn e;t dtnhjv hfp,bns, e,bns
Recns j,ktntkjq hfrbns/

B ghf[jv ljhj;ysv
Euh/vfz cnfhjcnm ktukf yf kfybnf[/
Yj d ntvys[ jh,bnf[
Dpukzyekb, cdthryekb ukfpf ytdjpvj;ysv///

B hfljcnm, b ckfdf —
Dct d 'njv cbzymb ,tpljyyjv,
B lfkmyjv/

Yj cvznst nhfds
Gtxfkmys,
B kbcnmz rhenzncz d ktce j,yf;tyyjv///

B cybncz, b cybncz, b cybncz:
,sdfkjt cjkywt!
Nt,z vyt dct ;fkmxt b ;fkmxt///

J, ukegjt cthlwt,
Cvt/obqcz vfkmxbr,
Rjulf gthtcnfytim ns ,bnmcz?

Gjl dtnhjv [jkjlyst gktxb
Ndjb j,ybvfnm nfr jnhflyj:
Ns levftim — yt;yfz kfcrf,
Z pyf/ — djcnjhu vznt;f!

B ntgkzncz jxb, rfr cdtxb
Yjxyst, b ckeif/ ;flyj —
Itdtkbncz cnhfiyfz crfprf,
B pdtplyfz lsibn vt;f///

J, d 'njn cbz/obq dtxth
Ns ,eltim dct nfr ;t ghtrhfcyf,
B, dthyfz ntvyjve hf/,
Ns ,eltim vyt cdtnkjq pdtpljq!

Z pyf/, xnj [jkjlty dtnth,
Z dth/, xnj jctym ,tccnhfcnyf!
Yj d ntvyjv gkfot yt epyf/n,
Xnj ns gbhjdfkf cj vyjq!//

B vxbvcz d jctyybt lfkb,
B ckeiftv lfkmybt nhe,s,
B vthbv yjxyst ljhjub,
[jkjlyst dscb vjb///

Xfcs njh;tcndf vbyjdfkb —
Vjb jgmzytyyst ue,s
Wtke/n d ghtlcvthnyjq nhtdjut
[jkjlyst ue,s ndjb/