Иван КрыловКогда Смоленский Князь (Ворона и курица)

Иван Крылов [krylov]

Когда Смоленский Князь,
Противу дерзости искусством воружась,
Вандалам новым сеть поставил
4 И на погибель им Москву оставил,
Тогда все жители, и малый и большой,
Часа не тратя, собралися
И вон из стен московских поднялися,
8 Как из улья пчелиный рой.
Ворона с кровли тут на эту всю тревогу
Спокойно, чистя нос, глядит.
«А ты что ж, кумушка, в дорогу? —
12 Ей с возу Курица кричит. —
Ведь говорят, что у порогу
Наш супостат».
«Мне что до этого за дело? —
16 Вещунья ей в ответ. — Я здесь останусь смело.
Вот ваши сестры — как хотят;
А ведь Ворон ни жарят, ни варят:
Так мне с гостьми не мудрено ужиться,
20 А может быть, еще удастся поживиться
Сырком иль косточкой, иль чем-нибудь.
Прощай, хохлаточка, счастливый путь!»
Ворона подлинно осталась;
24 Но вместо всех поживок ей,
Как голодом морить Смоленский стал гостей —
Она сама к ним в суп попалась.

Так часто человек в расчетах слеп и глуп.
28 За счастьем, кажется, ты по пятам несешься:
А как на деле с ним сочтешься —
Попался, как ворона в суп!

Другие анализы стихотворений Ивана Крылова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

иза иль остаться смоленский ворона попасться суп

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

981

Количество символов без пробелов

807

Количество слов

166

Количество уникальных слов

123

Количество значимых слов

50

Количество стоп-слов

73

Количество строк

30

Количество строф

2

Водность

69,9 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

6,2 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

ворона

3

1,81 %

иза

2

1,20 %

иль

2

1,20 %

остаться

2

1,20 %

попасться

2

1,20 %

смоленский

2

1,20 %

суп

2

1,20 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Kogda Smolensky Knyaz

Ivan Krylov

Vorona i kuritsa

Kogda Smolensky Knyaz,
Protivu derzosti iskusstvom voruzhas,
Vandalam novym set postavil
I na pogibel im Moskvu ostavil,
Togda vse zhiteli, i maly i bolshoy,
Chasa ne tratya, sobralisya
I von iz sten moskovskikh podnyalisya,
Kak iz ulya pcheliny roy.
Vorona s krovli tut na etu vsyu trevogu
Spokoyno, chistya nos, glyadit.
«A ty chto zh, kumushka, v dorogu? —
Yey s vozu Kuritsa krichit. —
Ved govoryat, chto u porogu
Nash supostat».
«Mne chto do etogo za delo? —
Veshchunya yey v otvet. — Ya zdes ostanus smelo.
Vot vashi sestry — kak khotyat;
A ved Voron ni zharyat, ni varyat:
Tak mne s gostmi ne mudreno uzhitsya,
A mozhet byt, yeshche udastsya pozhivitsya
Syrkom il kostochkoy, il chem-nibud.
Proshchay, khokhlatochka, schastlivy put!»
Vorona podlinno ostalas;
No vmesto vsekh pozhivok yey,
Kak golodom morit Smolensky stal gostey —
Ona sama k nim v sup popalas.

Tak chasto chelovek v raschetakh slep i glup.
Za schastyem, kazhetsya, ty po pyatam neseshsya:
A kak na dele s nim sochteshsya —
Popalsya, kak vorona v sup!

Rjulf Cvjktycrbq Ryzpm

Bdfy Rhskjd

Djhjyf b rehbwf

Rjulf Cvjktycrbq Ryzpm,
Ghjnbde lthpjcnb bcreccndjv djhe;fcm,
Dfylfkfv yjdsv ctnm gjcnfdbk
B yf gjub,tkm bv Vjcrde jcnfdbk,
Njulf dct ;bntkb, b vfksq b ,jkmijq,
Xfcf yt nhfnz, cj,hfkbcz
B djy bp cnty vjcrjdcrb[ gjlyzkbcz,
Rfr bp ekmz gxtkbysq hjq/
Djhjyf c rhjdkb nen yf 'ne dc/ nhtdjue
Cgjrjqyj, xbcnz yjc, ukzlbn/
«F ns xnj ;, reveirf, d ljhjue? —
Tq c djpe Rehbwf rhbxbn/ —
Dtlm ujdjhzn, xnj e gjhjue
Yfi cegjcnfn»/
«Vyt xnj lj 'njuj pf ltkj? —
Dtoeymz tq d jndtn/ — Z pltcm jcnfyecm cvtkj/
Djn dfib ctcnhs — rfr [jnzn;
F dtlm Djhjy yb ;fhzn, yb dfhzn:
Nfr vyt c ujcnmvb yt velhtyj e;bnmcz,
F vj;tn ,snm, tot elfcncz gj;bdbnmcz
Cshrjv bkm rjcnjxrjq, bkm xtv-yb,elm/
Ghjofq, [j[kfnjxrf, cxfcnkbdsq genm!»
Djhjyf gjlkbyyj jcnfkfcm;
Yj dvtcnj dct[ gj;bdjr tq,
Rfr ujkjljv vjhbnm Cvjktycrbq cnfk ujcntq —
Jyf cfvf r ybv d ceg gjgfkfcm/

Nfr xfcnj xtkjdtr d hfcxtnf[ cktg b ukeg/
Pf cxfcnmtv, rf;tncz, ns gj gznfv ytctimcz:
F rfr yf ltkt c ybv cjxntimcz —
Gjgfkcz, rfr djhjyf d ceg!