Николай ЗаболоцкийКогда на склоне лет иссякнет жизнь моя (Завещание)

Николай Заболоцкий [zabolotsky]

Когда на склоне лет иссякнет жизнь моя
И, погасив свечу, опять отправлюсь я
В необозримый мир туманных превращений,
4 Когда мильоны новых поколений
Наполнят этот мир сверканием чудес
И довершат строение природы, —
Пускай мой бедный прах покроют эти воды,
8 Пусть приютит меня зеленый этот лес.
Я не умру, мой друг. Дыханием цветов
Себя я в этом мире обнаружу.
Многовековый дуб мою живую душу
12 Корнями обовьет, печален и суров.
В его больших листах я дам приют уму,
Я с помощью ветвей свои взлелею мысли,
Чтоб над тобой они из тьмы лесов повисли
16 И ты причастен был к сознанью моему.
Над головой твоей, далекий правнук мой,
Я в небо пролечу, как медленная птица,
Я вспыхну над тобой, как бледная зарница,
20 Как летний дождь прольюсь, сверкая над травой.
Нет в мире ничего прекрасней бытия.
Безмолвный мрак могил — томление пустое.
Я жизнь мою прожил, я не видал покоя:
24 Покоя в мире нет. Повсюду жизнь и я.
Не я родился в мир, когда из колыбели
Глаза мои впервые в мир глядели, —
Я на земле моей впервые мыслить стал,
28 Когда почуял жизнь безжизненный кристалл,
Когда впервые капля дождевая
Упала на него, в лучах изнемогая.
О, я недаром в этом мире жил!
32 И сладко мне стремиться из потемок,
Чтоб, взяв меня в ладонь, ты, дальний мой потомок,
Доделал то, что я не довершил.

Другие анализы стихотворений Николая Заболоцкого

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

мыть оно чтоб над иза мир миро впервые довершить покоить

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 261

Количество символов без пробелов

1 043

Количество слов

215

Количество уникальных слов

138

Количество значимых слов

63

Количество стоп-слов

86

Количество строк

34

Количество строф

1

Водность

70,7 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

7,7 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

мир

4

1,86 %

миро

4

1,86 %

мыть

4

1,86 %

над

4

1,86 %

впервые

3

1,40 %

иза

3

1,40 %

довершить

2

0,93 %

оно

2

0,93 %

покоить

2

0,93 %

чтоб

2

0,93 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Kogda na sklone let issyaknet zhizn moya

Nikolay Zabolotsky

Zaveshchaniye

Kogda na sklone let issyaknet zhizn moya
I, pogasiv svechu, opyat otpravlyus ya
V neobozrimy mir tumannykh prevrashcheny,
Kogda milony novykh pokoleny
Napolnyat etot mir sverkaniyem chudes
I dovershat stroyeniye prirody, —
Puskay moy bedny prakh pokroyut eti vody,
Pust priyutit menya zeleny etot les.
Ya ne umru, moy drug. Dykhaniyem tsvetov
Sebya ya v etom mire obnaruzhu.
Mnogovekovy dub moyu zhivuyu dushu
Kornyami obovyet, pechalen i surov.
V yego bolshikh listakh ya dam priyut umu,
Ya s pomoshchyu vetvey svoi vzleleyu mysli,
Chtob nad toboy oni iz tmy lesov povisli
I ty prichasten byl k soznanyu moyemu.
Nad golovoy tvoyey, daleky pravnuk moy,
Ya v nebo prolechu, kak medlennaya ptitsa,
Ya vspykhnu nad toboy, kak blednaya zarnitsa,
Kak letny dozhd prolyus, sverkaya nad travoy.
Net v mire nichego prekrasney bytia.
Bezmolvny mrak mogil — tomleniye pustoye.
Ya zhizn moyu prozhil, ya ne vidal pokoya:
Pokoya v mire net. Povsyudu zhizn i ya.
Ne ya rodilsya v mir, kogda iz kolybeli
Glaza moi vpervye v mir glyadeli, —
Ya na zemle moyey vpervye myslit stal,
Kogda pochuyal zhizn bezzhiznenny kristall,
Kogda vpervye kaplya dozhdevaya
Upala na nego, v luchakh iznemogaya.
O, ya nedarom v etom mire zhil!
I sladko mne stremitsya iz potemok,
Chtob, vzyav menya v ladon, ty, dalny moy potomok,
Dodelal to, chto ya ne dovershil.

Rjulf yf crkjyt ktn bcczrytn ;bpym vjz

Ybrjkfq Pf,jkjwrbq

Pfdtofybt

Rjulf yf crkjyt ktn bcczrytn ;bpym vjz
B, gjufcbd cdtxe, jgznm jnghfdk/cm z
D ytj,jphbvsq vbh nevfyys[ ghtdhfotybq,
Rjulf vbkmjys yjds[ gjrjktybq
Yfgjkyzn 'njn vbh cdthrfybtv xeltc
B ljdthifn cnhjtybt ghbhjls, —
Gecrfq vjq ,tlysq ghf[ gjrhj/n 'nb djls,
Gecnm ghb/nbn vtyz ptktysq 'njn ktc/
Z yt evhe, vjq lheu/ Ls[fybtv wdtnjd
Ct,z z d 'njv vbht j,yfhe;e/
Vyjujdtrjdsq le, vj/ ;bde/ leie
Rjhyzvb j,jdmtn, gtxfkty b cehjd/
D tuj ,jkmib[ kbcnf[ z lfv ghb/n eve,
Z c gjvjom/ dtndtq cdjb dpktkt/ vsckb,
Xnj, yfl nj,jq jyb bp nmvs ktcjd gjdbckb
B ns ghbxfcnty ,sk r cjpyfym/ vjtve/
Yfl ujkjdjq ndjtq, lfktrbq ghfdyer vjq,
Z d yt,j ghjktxe, rfr vtlktyyfz gnbwf,
Z dcgs[ye yfl nj,jq, rfr ,ktlyfz pfhybwf,
Rfr ktnybq lj;lm ghjkm/cm, cdthrfz yfl nhfdjq/
Ytn d vbht ybxtuj ghtrhfcytq ,snbz/
,tpvjkdysq vhfr vjubk — njvktybt gecnjt/
Z ;bpym vj/ ghj;bk, z yt dblfk gjrjz:
Gjrjz d vbht ytn/ Gjdc/le ;bpym b z/
Yt z hjlbkcz d vbh, rjulf bp rjks,tkb
Ukfpf vjb dgthdst d vbh ukzltkb, —
Z yf ptvkt vjtq dgthdst vsckbnm cnfk,
Rjulf gjxezk ;bpym ,tp;bpytyysq rhbcnfkk,
Rjulf dgthdst rfgkz lj;ltdfz
Egfkf yf ytuj, d kexf[ bpytvjufz/
J, z ytlfhjv d 'njv vbht ;bk!
B ckflrj vyt cnhtvbnmcz bp gjntvjr,
Xnj,, dpzd vtyz d kfljym, ns, lfkmybq vjq gjnjvjr,
Ljltkfk nj, xnj z yt ljdthibk/