Николай ЗаболоцкийКогда минует день и освещение (Осень)

Николай Заболоцкий [zabolotsky]

Когда минует день и освещение
Природа выбирает не сама,
Осенних рощ большие помещения
4 Стоят на воздухе, как чистые дома.
В них ястребы живут, вороны в них ночуют,
И облака вверху, как призраки, кочуют.
Осенних листьев ссохлось вещество
8 И землю всю устлало. В отдалении
На четырех ногах большое существо
Идет, мыча, в туманное селение.
Бык, бык! Ужели больше ты не царь?
12 Кленовый лист напоминает нам янтарь.
Дух Осени, дай силу мне владеть пером!
В строенье воздуха — присутствие алмаза.
Бык скрылся за углом,
16 И солнечная масса
Туманным шаром над землей висит,
И край земли, мерцая, кровенит.
Вращая круглым глазом из-под век,
20 Летит внизу большая птица.
В ее движенье чувствуется человек.
По крайней мере, он таится
В своем зародыше меж двух широких крыл.
24 Жук домик между листьев приоткрыл.
Архитектура Осени. Расположенье в ней
Воздушного пространства, рощи, речки,
Расположение животных и людей,
28 Когда летят по воздуху колечки
И завитушки листьев, и особый свет, —
Вот то, что выберем среди других примет.
Жук домик между листьев приоткрыл
32 И рожки выставив, выглядывает,
Жук разных корешков себе нарыл
И в кучку складывает,
Потом трубит в свой маленький рожок
36 И вновь скрывается, как маленький божок.
Но вот приходит вечер. Все, что было чистым,
Пространственным, светящимся, сухим, —
Все стало серым, неприятным, мглистым,
40 Неразличимым. Ветер гонит дым,
Вращает воздух, листья валит ворохом
И верх земли взрывает порохом.
И вся природа начинает леденеть.
44 Лист клена, словно медь,
Звенит, ударившись о маленький сучок.
И мы должны понять, что это есть значок,
Который посылает нам природа,
48 Вступившая в другое время года.

Другие анализы стихотворений Николая Заболоцкого

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все воздух земля природа маленький домик лист жук бык вращать

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 623

Количество символов без пробелов

1 373

Количество слов

247

Количество уникальных слов

172

Количество значимых слов

72

Количество стоп-слов

82

Количество строк

48

Количество строф

1

Водность

70,9 %

Классическая тошнота

2,65

Академическая тошнота

7,9 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

лист

7

2,83 %

воздух

4

1,62 %

земля

4

1,62 %

бык

3

1,21 %

жук

3

1,21 %

маленький

3

1,21 %

природа

3

1,21 %

вращать

2

0,81 %

все

2

0,81 %

домик

2

0,81 %

лететь

2

0,81 %

между

2

0,81 %

осенний

2

0,81 %

осень

2

0,81 %

приоткрыть

2

0,81 %

расположение

2

0,81 %

рожок

2

0,81 %

роща

2

0,81 %

туманный

2

0,81 %

чистый

2

0,81 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Kogda minuyet den i osveshcheniye

Nikolay Zabolotsky

Osen

Kogda minuyet den i osveshcheniye
Priroda vybirayet ne sama,
Osennikh roshch bolshiye pomeshchenia
Stoyat na vozdukhe, kak chistye doma.
V nikh yastreby zhivut, vorony v nikh nochuyut,
I oblaka vverkhu, kak prizraki, kochuyut.
Osennikh listyev ssokhlos veshchestvo
I zemlyu vsyu ustlalo. V otdalenii
Na chetyrekh nogakh bolshoye sushchestvo
Idet, mycha, v tumannoye seleniye.
Byk, byk! Uzheli bolshe ty ne tsar?
Klenovy list napominayet nam yantar.
Dukh Oseni, day silu mne vladet perom!
V stroyenye vozdukha — prisutstviye almaza.
Byk skrylsya za uglom,
I solnechnaya massa
Tumannym sharom nad zemley visit,
I kray zemli, mertsaya, krovenit.
Vrashchaya kruglym glazom iz-pod vek,
Letit vnizu bolshaya ptitsa.
V yee dvizhenye chuvstvuyetsya chelovek.
Po krayney mere, on taitsya
V svoyem zarodyshe mezh dvukh shirokikh kryl.
Zhuk domik mezhdu listyev priotkryl.
Arkhitektura Oseni. Raspolozhenye v ney
Vozdushnogo prostranstva, roshchi, rechki,
Raspolozheniye zhivotnykh i lyudey,
Kogda letyat po vozdukhu kolechki
I zavitushki listyev, i osoby svet, —
Vot to, chto vyberem sredi drugikh primet.
Zhuk domik mezhdu listyev priotkryl
I rozhki vystaviv, vyglyadyvayet,
Zhuk raznykh koreshkov sebe naryl
I v kuchku skladyvayet,
Potom trubit v svoy malenky rozhok
I vnov skryvayetsya, kak malenky bozhok.
No vot prikhodit vecher. Vse, chto bylo chistym,
Prostranstvennym, svetyashchimsya, sukhim, —
Vse stalo serym, nepriatnym, mglistym,
Nerazlichimym. Veter gonit dym,
Vrashchayet vozdukh, listya valit vorokhom
I verkh zemli vzryvayet porokhom.
I vsya priroda nachinayet ledenet.
List klena, slovno med,
Zvenit, udarivshis o malenky suchok.
I my dolzhny ponyat, chto eto yest znachok,
Kotory posylayet nam priroda,
Vstupivshaya v drugoye vremya goda.

Rjulf vbyetn ltym b jcdtotybt

Ybrjkfq Pf,jkjwrbq

Jctym

Rjulf vbyetn ltym b jcdtotybt
Ghbhjlf ds,bhftn yt cfvf,
Jctyyb[ hjo ,jkmibt gjvtotybz
Cnjzn yf djple[t, rfr xbcnst ljvf/
D yb[ zcnht,s ;bden, djhjys d yb[ yjxe/n,
B j,kfrf ddth[e, rfr ghbphfrb, rjxe/n/
Jctyyb[ kbcnmtd ccj[kjcm dtotcndj
B ptvk/ dc/ ecnkfkj/ D jnlfktybb
Yf xtnsht[ yjuf[ ,jkmijt ceotcndj
Bltn, vsxf, d nevfyyjt ctktybt/
,sr, ,sr! E;tkb ,jkmit ns yt wfhm?
Rktyjdsq kbcn yfgjvbyftn yfv zynfhm/
Le[ Jctyb, lfq cbke vyt dkfltnm gthjv!
D cnhjtymt djple[f — ghbcencndbt fkvfpf/
,sr crhskcz pf eukjv,
B cjkytxyfz vfccf
Nevfyysv ifhjv yfl ptvktq dbcbn,
B rhfq ptvkb, vthwfz, rhjdtybn/
Dhfofz rheuksv ukfpjv bp-gjl dtr,
Ktnbn dybpe ,jkmifz gnbwf/
D tt ldb;tymt xedcndetncz xtkjdtr/
Gj rhfqytq vtht, jy nfbncz
D cdjtv pfhjlsit vt; lde[ ibhjrb[ rhsk/
;er ljvbr vt;le kbcnmtd ghbjnrhsk/
Fh[bntrnehf Jctyb/ Hfcgjkj;tymt d ytq
Djpleiyjuj ghjcnhfycndf, hjob, htxrb,
Hfcgjkj;tybt ;bdjnys[ b k/ltq,
Rjulf ktnzn gj djple[e rjktxrb
B pfdbneirb kbcnmtd, b jcj,sq cdtn, —
Djn nj, xnj ds,thtv chtlb lheub[ ghbvtn/
;er ljvbr vt;le kbcnmtd ghbjnrhsk
B hj;rb dscnfdbd, dsukzlsdftn,
;er hfpys[ rjhtirjd ct,t yfhsk
B d rexre crkflsdftn,
Gjnjv nhe,bn d cdjq vfktymrbq hj;jr
B dyjdm crhsdftncz, rfr vfktymrbq ,j;jr/
Yj djn ghb[jlbn dtxth/ Dct, xnj ,skj xbcnsv,
Ghjcnhfycndtyysv, cdtnzobvcz, ce[bv, —
Dct cnfkj cthsv, ytghbznysv, vukbcnsv,
Ythfpkbxbvsv/ Dtnth ujybn lsv,
Dhfoftn djple[, kbcnmz dfkbn djhj[jv
B dth[ ptvkb dphsdftn gjhj[jv/
B dcz ghbhjlf yfxbyftn ktltytnm/
Kbcn rktyf, ckjdyj vtlm,
Pdtybn, elfhbdibcm j vfktymrbq cexjr/
B vs ljk;ys gjyznm, xnj 'nj tcnm pyfxjr,
Rjnjhsq gjcskftn yfv ghbhjlf,
Dcnegbdifz d lheujt dhtvz ujlf/