Александр ПушкинКогда, любовию и негой упоенный (Желание славы)

Александр Пушкин [pushkin]

Когда, любовию и негой упоенный,
Безмолвно пред тобой коленопреклоненный,
Я на тебя глядел и думал: ты моя, —
4 Ты знаешь, милая, желал ли славы я;
Ты знаешь: удален от ветреного света,
Скучая суетным прозванием поэта,
Устав от долгих бурь, я вовсе не внимал
8 Жужжанью дальному упреков и похвал.
Могли ль меня молвы тревожить приговоры,
Когда, склонив ко мне томительные взоры
И руку на главу мне тихо наложив,
12 Шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастлив?
Другую, как меня, скажи, любить не будешь?
Ты никогда, мой друг, меня не позабудешь?
А я стесненное молчание хранил,
16 Я наслаждением весь полон был, я мнил,
Что нет грядущего, что грозный день разлуки
Не придет никогда... И что же? Слезы, муки,
Измены, клевета, все на главу мою
20 Обрушилося вдруг... Что я, где я? Стою,
Как путник, молнией постигнутый в пустыне,
И все передо мной затмилося! И ныне
Я новым для меня желанием томим:
24 Желаю славы я, чтоб именем моим
Твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною
Окружена была, чтоб громкою молвою
Все, все вокруг тебя звучало обо мне,
28 Чтоб, гласу верному внимая в тишине,
Ты помнила мои последние моленья
В саду, во тьме ночной, в минуту разлученья.

Другие анализы стихотворений Александра Пушкина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все знать любить чтоб никогда слава внимать глава желать молва

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 146

Количество символов без пробелов

954

Количество слов

191

Количество уникальных слов

121

Количество значимых слов

58

Количество стоп-слов

84

Количество строк

30

Количество строф

1

Водность

69,6 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

7,5 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

все

4

2,09 %

чтоб

4

2,09 %

внимать

2

1,05 %

глава

2

1,05 %

желать

2

1,05 %

знать

2

1,05 %

любить

2

1,05 %

молва

2

1,05 %

никогда

2

1,05 %

слава

2

1,05 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Kogda, lyuboviyu i negoy upoyenny

Aleksandr Pushkin

Zhelaniye slavy

Kogda, lyuboviyu i negoy upoyenny,
Bezmolvno pred toboy kolenopreklonenny,
Ya na tebya glyadel i dumal: ty moya, —
Ty znayesh, milaya, zhelal li slavy ya;
Ty znayesh: udalen ot vetrenogo sveta,
Skuchaya suyetnym prozvaniyem poeta,
Ustav ot dolgikh bur, ya vovse ne vnimal
Zhuzhzhanyu dalnomu uprekov i pokhval.
Mogli l menya molvy trevozhit prigovory,
Kogda, skloniv ko mne tomitelnye vzory
I ruku na glavu mne tikho nalozhiv,
Sheptala ty: skazhi, ty lyubish, ty schastliv?
Druguyu, kak menya, skazhi, lyubit ne budesh?
Ty nikogda, moy drug, menya ne pozabudesh?
A ya stesnennoye molchaniye khranil,
Ya naslazhdeniyem ves polon byl, ya mnil,
Chto net gryadushchego, chto grozny den razluki
Ne pridet nikogda... I chto zhe? Slezy, muki,
Izmeny, kleveta, vse na glavu moyu
Obrushilosya vdrug... Chto ya, gde ya? Stoyu,
Kak putnik, molniyey postignuty v pustyne,
I vse peredo mnoy zatmilosya! I nyne
Ya novym dlya menya zhelaniyem tomim:
Zhelayu slavy ya, chtob imenem moim
Tvoy slukh byl porazhen vsechasno, chtob ty mnoyu
Okruzhena byla, chtob gromkoyu molvoyu
Vse, vse vokrug tebya zvuchalo obo mne,
Chtob, glasu vernomu vnimaya v tishine,
Ty pomnila moi posledniye molenya
V sadu, vo tme nochnoy, v minutu razluchenya.

Rjulf, k/,jdb/ b ytujq egjtyysq

Fktrcfylh Geirby

;tkfybt ckfds

Rjulf, k/,jdb/ b ytujq egjtyysq,
,tpvjkdyj ghtl nj,jq rjktyjghtrkjytyysq,
Z yf nt,z ukzltk b levfk: ns vjz, —
Ns pyftim, vbkfz, ;tkfk kb ckfds z;
Ns pyftim: elfkty jn dtnhtyjuj cdtnf,
Crexfz cetnysv ghjpdfybtv gj'nf,
Ecnfd jn ljkub[ ,ehm, z djdct yt dybvfk
;e;;fym/ lfkmyjve eghtrjd b gj[dfk/
Vjukb km vtyz vjkds nhtdj;bnm ghbujdjhs,
Rjulf, crkjybd rj vyt njvbntkmyst dpjhs
B here yf ukfde vyt nb[j yfkj;bd,
Itgnfkf ns: crf;b, ns k/,bim, ns cxfcnkbd?
Lheue/, rfr vtyz, crf;b, k/,bnm yt ,eltim?
Ns ybrjulf, vjq lheu, vtyz yt gjpf,eltim?
F z cntcytyyjt vjkxfybt [hfybk,
Z yfckf;ltybtv dtcm gjkjy ,sk, z vybk,
Xnj ytn uhzleotuj, xnj uhjpysq ltym hfpkerb
Yt ghbltn ybrjulf/// B xnj ;t? Cktps, verb,
Bpvtys, rktdtnf, dct yf ukfde vj/
J,heibkjcz dlheu/// Xnj z, ult z? Cnj/,
Rfr genybr, vjkybtq gjcnbuyensq d gecnsyt,
B dct gthtlj vyjq pfnvbkjcz! B ysyt
Z yjdsv lkz vtyz ;tkfybtv njvbv:
;tkf/ ckfds z, xnj, bvtytv vjbv
Ndjq cke[ ,sk gjhf;ty dctxfcyj, xnj, ns vyj/
Jrhe;tyf ,skf, xnj, uhjvrj/ vjkdj/
Dct, dct djrheu nt,z pdexfkj j,j vyt,
Xnj,, ukfce dthyjve dybvfz d nbibyt,
Ns gjvybkf vjb gjcktlybt vjktymz
D cfle, dj nmvt yjxyjq, d vbyene hfpkextymz/