Николай НекрасовХолодно, голодно в нашем селении (Молебен)

Николай Некрасов [nekrasov]

Холодно, голодно в нашем селении.
Утро печальное — сырость, туман,
Колокол глухо гудит в отдалении,
4 В церковь зовет прихожан.
Что-то суровое, строгое, властное
Слышится в звоне глухом,
В церкви провел я то утро ненастное —
8 И не забуду о нем.
Все население, старо и молодо,
С плачем поклоны кладет,
О прекращении лютого голода
12 Молится жарко народ.
Редко я в нем настроение строже
И сокрушенней видал!
«Милуй народ и друзей его, боже! —
16 Сам я невольно шептал. —
Внемли моление наше сердечное
О послуживших ему,
Об осужденных в изгнание вечное,
20 О заточенных в тюрьму,
О претерпевших борьбу многолетнюю
И устоявших в борьбе,
Слышавших рабскую песню последнюю,
24 Молимся, боже, тебе».

Другие анализы стихотворений Николая Некрасова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

бог оно борьба утро народ молиться церковь глухой строгий

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

678

Количество символов без пробелов

570

Количество слов

104

Количество уникальных слов

74

Количество значимых слов

34

Количество стоп-слов

30

Количество строк

24

Количество строф

1

Водность

67,3 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

9,4 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

оно

4

3,85 %

бог

2

1,92 %

борьба

2

1,92 %

глухой

2

1,92 %

молиться

2

1,92 %

народ

2

1,92 %

строгий

2

1,92 %

утро

2

1,92 %

церковь

2

1,92 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Kholodno, golodno v nashem selenii

Nikolay Nekrasov

Moleben

Kholodno, golodno v nashem selenii.
Utro pechalnoye — syrost, tuman,
Kolokol glukho gudit v otdalenii,
V tserkov zovet prikhozhan.
Chto-to surovoye, strogoye, vlastnoye
Slyshitsya v zvone glukhom,
V tserkvi provel ya to utro nenastnoye —
I ne zabudu o nem.
Vse naseleniye, staro i molodo,
S plachem poklony kladet,
O prekrashchenii lyutogo goloda
Molitsya zharko narod.
Redko ya v nem nastroyeniye strozhe
I sokrushenney vidal!
«Miluy narod i druzey yego, bozhe! —
Sam ya nevolno sheptal. —
Vnemli moleniye nashe serdechnoye
O posluzhivshikh yemu,
Ob osuzhdennykh v izgnaniye vechnoye,
O zatochennykh v tyurmu,
O preterpevshikh borbu mnogoletnyuyu
I ustoyavshikh v borbe,
Slyshavshikh rabskuyu pesnyu poslednyuyu,
Molimsya, bozhe, tebe».

[jkjlyj, ujkjlyj d yfitv ctktybb

Ybrjkfq Ytrhfcjd

Vjkt,ty

[jkjlyj, ujkjlyj d yfitv ctktybb/
Enhj gtxfkmyjt — cshjcnm, nevfy,
Rjkjrjk uke[j uelbn d jnlfktybb,
D wthrjdm pjdtn ghb[j;fy/
Xnj-nj cehjdjt, cnhjujt, dkfcnyjt
Cksibncz d pdjyt uke[jv,
D wthrdb ghjdtk z nj enhj ytyfcnyjt —
B yt pf,ele j ytv/
Dct yfctktybt, cnfhj b vjkjlj,
C gkfxtv gjrkjys rkfltn,
J ghtrhfotybb k/njuj ujkjlf
Vjkbncz ;fhrj yfhjl/
Htlrj z d ytv yfcnhjtybt cnhj;t
B cjrheityytq dblfk!
«Vbkeq yfhjl b lheptq tuj, ,j;t! —
Cfv z ytdjkmyj itgnfk/ —
Dytvkb vjktybt yfit cthltxyjt
J gjcke;bdib[ tve,
J, jce;ltyys[ d bpuyfybt dtxyjt,
J pfnjxtyys[ d n/hmve,
J ghtnthgtdib[ ,jhm,e vyjujktny//
B ecnjzdib[ d ,jhm,t,
Cksifdib[ hf,cre/ gtcy/ gjcktly//,
Vjkbvcz, ,j;t, nt,t»/