Валерий БрюсовХочу я быть ребенком вольным

Валерий Брюсов [bryusov]

Хочу я быть ребенком вольным
И снова жить в родных горах,
Скитаться по лесам раздольным,
4 Качаться на морских волнах.
Не сжиться мне душой свободной
С саксонской пышной суетой!
Милее мне над зыбью водной
8 Утес, в который бьет прибой!

Судьба! возьми назад щедроты
И титул, что в веках звучит!
Жить меж рабов — мне нет охоты,
12 Их руки пожимать — мне стыд!
Верни мне край мой одичалый,
Где знал я грезы ранних лет,
Где реву Океана скалы
16 Шлют свой бестрепетный ответ!

О! Я не стар! Но мир, бесспорно,
Был сотворен не для меня!
Зачем же скрыты тенью черной
20 Приметы рокового дня?
Мне прежде снился сон прекрасный,
Виденье дивной красоты...
Действительность! ты речью властной
24 Разогнала мои мечты.

Кто был мой друг — в краю далеком,
Кого любил — тех нет со мной.
Уныло в сердце одиноком,
28 Когда надежд исчезнет рой!
Порой над чашами веселья
Забудусь я на краткий срок...
Но что мгновенный бред похмелья!
32 Я сердцем, сердцем — одинок!

Как глупо слушать рассужденья —
О, не друзей и не врагов! —
Тех, кто по прихоти рожденья
36 Стал сотоварищем пиров.
Верните мне друзей заветных,
Деливших трепет юных дум,
И брошу оргий дорассветных
40 Я блеск пустой и праздный шум.

А женщины? Тебя считал я
Надеждой, утешеньем, всем!
Каким же мертвым камнем стал я,
44 Когда твой лик для сердца нем!
Дары судьбы, ее пристрастья,
Весь этот праздник без конца
Я отдал бы за каплю счастья,
48 Что знают чистые сердца!

Я изнемог от мук веселья,
Мне ненавистен род людской,
И жаждет грудь моя ущелья,
52 Где мгла нависнет, над душой!
Когда б я мог, расправив крылья,
Как голубь к радостям гнезда,
Умчаться в небо без усилья
56 Прочь, прочь от жизни — навсегда!

Другие анализы стихотворений Валерия Брюсова

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

мыть знать над сердце душа друзь надежда край вернуть веселье

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 616

Количество символов без пробелов

1 335

Количество слов

267

Количество уникальных слов

191

Количество значимых слов

81

Количество стоп-слов

103

Количество строк

56

Количество строф

7

Водность

69,7 %

Классическая тошнота

2,24

Академическая тошнота

5,4 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

сердце

5

1,87 %

над

3

1,12 %

вернуть

2

0,75 %

веселье

2

0,75 %

друзь

2

0,75 %

душа

2

0,75 %

знать

2

0,75 %

край

2

0,75 %

мыть

2

0,75 %

надежда

2

0,75 %

одинокий

2

0,75 %

прочить

2

0,75 %

судьба

2

0,75 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Khochu ya byt rebenkom volnym

Valery Bryusov

* * *

Khochu ya byt rebenkom volnym
I snova zhit v rodnykh gorakh,
Skitatsya po lesam razdolnym,
Kachatsya na morskikh volnakh.
Ne szhitsya mne dushoy svobodnoy
S saksonskoy pyshnoy suyetoy!
Mileye mne nad zybyu vodnoy
Utes, v kotory byet priboy!

Sudba! vozmi nazad shchedroty
I titul, chto v vekakh zvuchit!
Zhit mezh rabov — mne net okhoty,
Ikh ruki pozhimat — mne styd!
Verni mne kray moy odichaly,
Gde znal ya grezy rannikh let,
Gde revu Okeana skaly
Shlyut svoy bestrepetny otvet!

O! Ya ne star! No mir, bessporno,
Byl sotvoren ne dlya menya!
Zachem zhe skryty tenyu chernoy
Primety rokovogo dnya?
Mne prezhde snilsya son prekrasny,
Videnye divnoy krasoty...
Deystvitelnost! ty rechyu vlastnoy
Razognala moi mechty.

Kto byl moy drug — v krayu dalekom,
Kogo lyubil — tekh net so mnoy.
Unylo v serdtse odinokom,
Kogda nadezhd ischeznet roy!
Poroy nad chashami veselya
Zabudus ya na kratky srok...
No chto mgnovenny bred pokhmelya!
Ya serdtsem, serdtsem — odinok!

Kak glupo slushat rassuzhdenya —
O, ne druzey i ne vragov! —
Tekh, kto po prikhoti rozhdenya
Stal sotovarishchem pirov.
Vernite mne druzey zavetnykh,
Delivshikh trepet yunykh dum,
I broshu orgy dorassvetnykh
Ya blesk pustoy i prazdny shum.

A zhenshchiny? Tebya schital ya
Nadezhdoy, uteshenyem, vsem!
Kakim zhe mertvym kamnem stal ya,
Kogda tvoy lik dlya serdtsa nem!
Dary sudby, yee pristrastya,
Ves etot prazdnik bez kontsa
Ya otdal by za kaplyu schastya,
Chto znayut chistye serdtsa!

Ya iznemog ot muk veselya,
Mne nenavisten rod lyudskoy,
I zhazhdet grud moya ushchelya,
Gde mgla navisnet, nad dushoy!
Kogda b ya mog, raspraviv krylya,
Kak golub k radostyam gnezda,
Umchatsya v nebo bez usilya
Proch, proch ot zhizni — navsegda!

[jxe z ,snm ht,tyrjv djkmysv

Dfkthbq ,h/cjd

* * *

[jxe z ,snm ht,tyrjv djkmysv
B cyjdf ;bnm d hjlys[ ujhf[,
Crbnfnmcz gj ktcfv hfpljkmysv,
Rfxfnmcz yf vjhcrb[ djkyf[/
Yt c;bnmcz vyt leijq cdj,jlyjq
C cfrcjycrjq gsiyjq cetnjq!
Vbktt vyt yfl ps,m/ djlyjq
Entc, d rjnjhsq ,mtn ghb,jq!

Celm,f! djpmvb yfpfl otlhjns
B nbnek, xnj d dtrf[ pdexbn!
;bnm vt; hf,jd — vyt ytn j[jns,
B[ herb gj;bvfnm — vyt cnsl!
Dthyb vyt rhfq vjq jlbxfksq,
Ult pyfk z uhtps hfyyb[ ktn,
Ult htde Jrtfyf crfks
Ik/n cdjq ,tcnhtgtnysq jndtn!

J! Z yt cnfh! Yj vbh, ,tccgjhyj,
,sk cjndjhty yt lkz vtyz!
Pfxtv ;t crhsns ntym/ xthyjq
Ghbvtns hjrjdjuj lyz?
Vyt ght;lt cybkcz cjy ghtrhfcysq,
Dbltymt lbdyjq rhfcjns///
Ltqcndbntkmyjcnm! ns htxm/ dkfcnyjq
Hfpjuyfkf vjb vtxns/

Rnj ,sk vjq lheu — d rhf/ lfktrjv,
Rjuj k/,bk — nt[ ytn cj vyjq/
Eyskj d cthlwt jlbyjrjv,
Rjulf yflt;l bcxtpytn hjq!
Gjhjq yfl xfifvb dtctkmz
Pf,elecm z yf rhfnrbq chjr///
Yj xnj vuyjdtyysq ,htl gj[vtkmz!
Z cthlwtv, cthlwtv — jlbyjr!

Rfr ukegj ckeifnm hfcce;ltymz —
J, yt lheptq b yt dhfujd! —
Nt[, rnj gj ghb[jnb hj;ltymz
Cnfk cjnjdfhbotv gbhjd/
Dthybnt vyt lheptq pfdtnys[,
Ltkbdib[ nhtgtn /ys[ lev,
B ,hjie jhubq ljhfccdtnys[
Z ,ktcr gecnjq b ghfplysq iev/

F ;tyobys? Nt,z cxbnfk z
Yflt;ljq, entitymtv, dctv!
Rfrbv ;t vthndsv rfvytv cnfk z,
Rjulf ndjq kbr lkz cthlwf ytv!
Lfhs celm,s, tt ghbcnhfcnmz,
Dtcm 'njn ghfplybr ,tp rjywf
Z jnlfk ,s pf rfgk/ cxfcnmz,
Xnj pyf/n xbcnst cthlwf!

Z bpytvju jn ver dtctkmz,
Vyt ytyfdbcnty hjl k/lcrjq,
B ;f;ltn uhelm vjz eotkmz,
Ult vukf yfdbcytn, yfl leijq!
Rjulf , z vju, hfcghfdbd rhskmz,
Rfr ujke,m r hfljcnzv uytplf,
Evxfnmcz d yt,j ,tp ecbkmz
Ghjxm, ghjxm jn ;bpyb — yfdctulf!