Александр ПушкинК чему холодные сомненья (Чаадаеву)

Александр Пушкин [pushkin]

К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждущим богам
4 Дымились жертвоприношенья;
Здесь успокоена была
Вражда свирепой Эвмениды:
Здесь провозвестница Тавриды
8 На брата руку занесла;
На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество,
И душ великих божество
12 Своим созданьем возгордилось.
Чадаев, помнишь ли былое?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
16 Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина,
И, в умиленье вдохновенном,
20 На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.

Другие анализы стихотворений Александра Пушкина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

имя дружба развалина

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

549

Количество символов без пробелов

468

Количество слов

81

Количество уникальных слов

67

Количество значимых слов

28

Количество стоп-слов

28

Количество строк

21

Количество строф

1

Водность

65,4 %

Классическая тошнота

1,41

Академическая тошнота

6,5 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

дружба

2

2,47 %

имя

2

2,47 %

развалина

2

2,47 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

K chemu kholodnye somnenya

Aleksandr Pushkin

Chaadayevu

K chemu kholodnye somnenya?
Ya veryu: zdes byl grozny khram,
Gde krovi zhazhdushchim bogam
Dymilis zhertvoprinoshenya;
Zdes uspokoyena byla
Vrazhda svirepoy Evmenidy:
Zdes provozvestnitsa Tavridy
Na brata ruku zanesla;
Na sikh razvalinakh svershilos
Svyatoye druzhby torzhestvo,
I dush velikikh bozhestvo
Svoim sozdanyem vozgordilos.
Chadayev, pomnish li byloye?
Davno l s vostorgom molodym
Ya myslil imya rokovoye
Predat razvalinam inym?
No v serdtse, buryami smirennom,
Teper i len i tishina,
I, v umilenye vdokhnovennom,
Na kamne, druzhboy osvyashchennom,
Pishu ya nashi imena.

R xtve [jkjlyst cjvytymz

Fktrcfylh Geirby

Xfflftde

R xtve [jkjlyst cjvytymz?
Z dth/: pltcm ,sk uhjpysq [hfv,
Ult rhjdb ;f;leobv ,jufv
Lsvbkbcm ;thndjghbyjitymz;
Pltcm ecgjrjtyf ,skf
Dhf;lf cdbhtgjq 'dvtybls:
Pltcm ghjdjpdtcnybwf Nfdhbls
Yf ,hfnf here pfytckf;
Yf cb[ hfpdfkbyf[ cdthibkjcm
Cdznjt lhe;,s njh;tcndj,
B lei dtkbrb[ ,j;tcndj
Cdjbv cjplfymtv djpujhlbkjcm/
Xflftd, gjvybim kb ,skjt?
Lfdyj km c djcnjhujv vjkjlsv
Z vsckbk bvz hjrjdjt
Ghtlfnm hfpdfkbyfv bysv?
Yj d cthlwt, ,ehzvb cvbhtyyjv,
Ntgthm b ktym b nbibyf,
B, d evbktymt dlj[yjdtyyjv,
Yf rfvyt, lhe;,jq jcdzotyyjv,
Gbie z yfib bvtyf/