Сергей ЕсенинКапли жемчужные, капли прекрасные (Капли)

Сергей Есенин [yesenin]

Капли жемчужные, капли прекрасные,
Как хороши вы в лучах золотых,
И как печальны вы, капли ненастные,
4 Осенью черной на окнах сырых.

Люди, веселые в жизни забвения,
Как велики вы в глазах у других
И как вы жалки во мраке падения,
8 Нет утешенья вам в мире живых.

Капли осенние, сколько наводите
На душу грусти вы чувства тяжелого.
Тихо скользите по стеклам и бродите,
12 Точно как ищете что-то веселого.

Люди несчастные, жизнью убитые,
С болью в душе вы свой век доживаете.
Милое прошлое, вам не забытое,
16 Часто назад вы его призываете.

Другие анализы стихотворений Сергея Есенина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

веселый капля

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

533

Количество символов без пробелов

441

Количество слов

89

Количество уникальных слов

64

Количество значимых слов

17

Количество стоп-слов

39

Количество строк

16

Количество строф

4

Водность

80,9 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

8,9 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

капля

4

4,49 %

веселый

2

2,25 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Kapli zhemchuzhnye, kapli prekrasnye

Sergey Yesenin

Kapli

Kapli zhemchuzhnye, kapli prekrasnye,
Kak khoroshi vy v luchakh zolotykh,
I kak pechalny vy, kapli nenastnye,
Osenyu chernoy na oknakh syrykh.

Lyudi, veselye v zhizni zabvenia,
Kak veliki vy v glazakh u drugikh
I kak vy zhalki vo mrake padenia,
Net uteshenya vam v mire zhivykh.

Kapli osenniye, skolko navodite
Na dushu grusti vy chuvstva tyazhelogo.
Tikho skolzite po steklam i brodite,
Tochno kak ishchete chto-to veselogo.

Lyudi neschastnye, zhiznyu ubitye,
S bolyu v dushe vy svoy vek dozhivayete.
Miloye proshloye, vam ne zabytoye,
Chasto nazad vy yego prizyvayete.

Rfgkb ;tvxe;yst, rfgkb ghtrhfcyst

Cthutq Tctyby

Rfgkb

Rfgkb ;tvxe;yst, rfgkb ghtrhfcyst,
Rfr [jhjib ds d kexf[ pjkjns[,
B rfr gtxfkmys ds, rfgkb ytyfcnyst,
Jctym/ xthyjq yf jryf[ cshs[/

K/lb, dtctkst d ;bpyb pf,dtybz,
Rfr dtkbrb ds d ukfpf[ e lheub[
B rfr ds ;fkrb dj vhfrt gfltybz,
Ytn entitymz dfv d vbht ;bds[/

Rfgkb jctyybt, crjkmrj yfdjlbnt
Yf leie uhecnb ds xedcndf nz;tkjuj/
Nb[j crjkmpbnt gj cntrkfv b ,hjlbnt,
Njxyj rfr botnt xnj-nj dtctkjuj/

K/lb ytcxfcnyst, ;bpym/ e,bnst,
C ,jkm/ d leit ds cdjq dtr lj;bdftnt/
Vbkjt ghjikjt, dfv yt pf,snjt,
Xfcnj yfpfl ds tuj ghbpsdftnt/