Константин БальмонтКак стих сказителя народного (Incubus)

Константин Бальмонт [balmont]

Как стих сказителя народного,
Из поседевшей старины,
Из отдаления холодного,
4 Несет к нам стынущие сны, —

Так темной полночью рожденные
Воззванья башенных часов,
Моей душою повторенные,
8 Встают как говор голосов.

И льнут ко мне с мольбой и с ропотом:
«Мы жить хотим в уме твоем».
И возвещают тайным шепотом:
12 «Внимай, внимай, как мы поем.

Мы замираем, как проклятия,
Мы возрастаем, как прибой.
Раскрой безгрешные объятия,
16 Мы все обнимемся с тобой».

И я взглянул, и вдруг, нежданные,
Лучи Луны, целуя мглу,
Легли, как саваны туманные,
20 Передо мною на полу.

И в каждом саване — видение,
Как нерожденная гроза,
И просят губы наслаждения,
24 И смотрят мертвые глаза.

Я жду, лежу, как труп, но слышащий.
И встала тень, волнуя тьму.
И этот призрак еле дышащий
28 Приникнул к сердцу моему.

Какая боль, какая страстная,
Как сладко мне ее продлить!
Как будто тянется неясная
32 Непрерываемая нить!

И тень все ближе наклоняется,
Горит огонь зеленых глаз,
И каждый миг она меняется,
36 И мне желанней каждый раз.

Но снова башня дышит звуками,
И чей-то слышен тихий стон,
И я не знаю, чьими муками
40 И чьею грудью он рожден.

Я только знаю, только чувствую,
Не открывая сжатых глаз,
Что я как жертва соприсутствую,
44 И что окончен сладкий час.

И вот сейчас она развеется,
Моя отторгнутая тень,
И на губах ее виднеется
48 Воздушно-алый, алый день.

Другие анализы стихотворений Константина Бальмонта

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все знать дышать иза сладкий тень губа внимать родить саван

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

1 322

Количество символов без пробелов

1 095

Количество слов

214

Количество уникальных слов

141

Количество значимых слов

61

Количество стоп-слов

89

Количество строк

48

Количество строф

12

Водность

71,5 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

5,8 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

тень

3

1,40 %

внимать

2

0,93 %

все

2

0,93 %

губа

2

0,93 %

дышать

2

0,93 %

знать

2

0,93 %

иза

2

0,93 %

родить

2

0,93 %

саван

2

0,93 %

сладкий

2

0,93 %

час

2

0,93 %

чей

2

0,93 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Kak stikh skazitelya narodnogo

Konstantin Balmont

Incubus

Kak stikh skazitelya narodnogo,
Iz posedevshey stariny,
Iz otdalenia kholodnogo,
Neset k nam stynushchiye sny, —

Tak temnoy polnochyu rozhdennye
Vozzvanya bashennykh chasov,
Moyey dushoyu povtorennye,
Vstayut kak govor golosov.

I lnut ko mne s molboy i s ropotom:
«My zhit khotim v ume tvoyem».
I vozveshchayut taynym shepotom:
«Vnimay, vnimay, kak my poyem.

My zamirayem, kak proklyatia,
My vozrastayem, kak priboy.
Raskroy bezgreshnye obyatia,
My vse obnimemsya s toboy».

I ya vzglyanul, i vdrug, nezhdannye,
Luchi Luny, tseluya mglu,
Legli, kak savany tumannye,
Peredo mnoyu na polu.

I v kazhdom savane — videniye,
Kak nerozhdennaya groza,
I prosyat guby naslazhdenia,
I smotryat mertvye glaza.

Ya zhdu, lezhu, kak trup, no slyshashchy.
I vstala ten, volnuya tmu.
I etot prizrak yele dyshashchy
Priniknul k serdtsu moyemu.

Kakaya bol, kakaya strastnaya,
Kak sladko mne yee prodlit!
Kak budto tyanetsya neyasnaya
Nepreryvayemaya nit!

I ten vse blizhe naklonyayetsya,
Gorit ogon zelenykh glaz,
I kazhdy mig ona menyayetsya,
I mne zhelanney kazhdy raz.

No snova bashnya dyshit zvukami,
I chey-to slyshen tikhy ston,
I ya ne znayu, chyimi mukami
I chyeyu grudyu on rozhden.

Ya tolko znayu, tolko chuvstvuyu,
Ne otkryvaya szhatykh glaz,
Chto ya kak zhertva soprisutstvuyu,
I chto okonchen sladky chas.

I vot seychas ona razveyetsya,
Moya ottorgnutaya ten,
I na gubakh yee vidneyetsya
Vozdushno-aly, aly den.

Rfr cnb[ crfpbntkz yfhjlyjuj

Rjycnfynby ,fkmvjyn

Incubus

Rfr cnb[ crfpbntkz yfhjlyjuj,
Bp gjctltditq cnfhbys,
Bp jnlfktybz [jkjlyjuj,
Ytctn r yfv cnsyeobt cys, —

Nfr ntvyjq gjkyjxm/ hj;ltyyst
Djppdfymz ,fityys[ xfcjd,
Vjtq leij/ gjdnjhtyyst,
Dcnf/n rfr ujdjh ujkjcjd/

B kmyen rj vyt c vjkm,jq b c hjgjnjv:
«Vs ;bnm [jnbv d evt ndjtv»/
B djpdtof/n nfqysv itgjnjv:
«Dybvfq, dybvfq, rfr vs gjtv/

Vs pfvbhftv, rfr ghjrkznbz,
Vs djphfcnftv, rfr ghb,jq/
Hfcrhjq ,tpuhtiyst j,]znbz,
Vs dct j,ybvtvcz c nj,jq»/

B z dpukzyek, b dlheu, yt;lfyyst,
Kexb Keys, wtkez vuke,
Ktukb, rfr cfdfys nevfyyst,
Gthtlj vyj/ yf gjke/

B d rf;ljv cfdfyt — dbltybt,
Rfr ythj;ltyyfz uhjpf,
B ghjczn ue,s yfckf;ltybz,
B cvjnhzn vthndst ukfpf/

Z ;le, kt;e, rfr nheg, yj cksifobq/
B dcnfkf ntym, djkyez nmve/
B 'njn ghbphfr tkt lsifobq
Ghbybryek r cthlwe vjtve/

Rfrfz ,jkm, rfrfz cnhfcnyfz,
Rfr ckflrj vyt tt ghjlkbnm!
Rfr ,elnj nzytncz ytzcyfz
Ytghthsdftvfz ybnm!

B ntym dct ,kb;t yfrkjyztncz,
Ujhbn jujym ptktys[ ukfp,
B rf;lsq vbu jyf vtyztncz,
B vyt ;tkfyytq rf;lsq hfp/

Yj cyjdf ,fiyz lsibn pderfvb,
B xtq-nj cksity nb[bq cnjy,
B z yt pyf/, xmbvb verfvb
B xmt/ uhelm/ jy hj;lty/

Z njkmrj pyf/, njkmrj xedcnde/,
Yt jnrhsdfz c;fns[ ukfp,
Xnj z rfr ;thndf cjghbcencnde/,
B xnj jrjyxty ckflrbq xfc/

B djn ctqxfc jyf hfpdttncz,
Vjz jnnjhuyenfz ntym,
B yf ue,f[ tt dblyttncz
Djpleiyj-fksq, fksq ltym/