Иван БунинКак печально, как скоро померкла

Иван Бунин [bunin]

Как печально, как скоро померкла
На закате заря! Погляди:
Уж за ближней межою по жнивью
4 Ничего не видать впереди.
Далеко по широкой равнине
Сумрак ночи осенней разлит;
Лишь на западе сумрачно-алом
8 Силуэты чуть видны ракит.
И ни звука! И сердце томится,
Непонятною грустью полно...
Оттого ль, что ночлег мой далеко,
12 Оттого ли, что в поле темно?
Оттого ли, что близкая осень
Веет чем-то знакомым, родным —
Молчаливою грустью деревни
16 И безлюдьем степным?

Другие анализы стихотворений Ивана Бунина

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

оттого далеко грусть

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

452

Количество символов без пробелов

380

Количество слов

71

Количество уникальных слов

59

Количество значимых слов

29

Количество стоп-слов

21

Количество строк

16

Количество строф

1

Водность

59,2 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

8,2 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

оттого

3

4,23 %

грусть

2

2,82 %

далеко

2

2,82 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Kak pechalno, kak skoro pomerkla

Ivan Bunin

* * *

Kak pechalno, kak skoro pomerkla
Na zakate zarya! Poglyadi:
Uzh za blizhney mezhoyu po zhnivyu
Nichego ne vidat vperedi.
Daleko po shirokoy ravnine
Sumrak nochi osenney razlit;
Lish na zapade sumrachno-alom
Siluety chut vidny rakit.
I ni zvuka! I serdtse tomitsya,
Neponyatnoyu grustyu polno...
Ottogo l, chto nochleg moy daleko,
Ottogo li, chto v pole temno?
Ottogo li, chto blizkaya osen
Veyet chem-to znakomym, rodnym —
Molchalivoyu grustyu derevni
I bezlyudyem stepnym?

Rfr gtxfkmyj, rfr crjhj gjvthrkf

Bdfy ,eyby

* * *

Rfr gtxfkmyj, rfr crjhj gjvthrkf
Yf pfrfnt pfhz! Gjukzlb:
E; pf ,kb;ytq vt;j/ gj ;ybdm/
Ybxtuj yt dblfnm dgthtlb/
Lfktrj gj ibhjrjq hfdybyt
Cevhfr yjxb jctyytq hfpkbn;
Kbim yf pfgflt cevhfxyj-fkjv
Cbke'ns xenm dblys hfrbn/
B yb pderf! B cthlwt njvbncz,
Ytgjyznyj/ uhecnm/ gjkyj///
Jnnjuj km, xnj yjxktu vjq lfktrj,
Jnnjuj kb, xnj d gjkt ntvyj?
Jnnjuj kb, xnj ,kbprfz jctym
Dttn xtv-nj pyfrjvsv, hjlysv —
Vjkxfkbdj/ uhecnm/ lthtdyb
B ,tpk/lmtv cntgysv?