Иннокентий АнненскийКакой тяжелый, темный бред (Смычок и струны)

Иннокентий Анненский [annensky]

Какой тяжелый, темный бред!
Как эти выси мутно-лунны!
Каксаться скрипки столько лет
4 И не узнать при свете стуны!

Кому ж нас надо? Кто зажег
Два желтых лика, два унылых...
И вдруг почувствовал смычок,
8 Что кто-то взял и кто-то слил их.

«О, как давно! Сквозь эту тьму
Скажи одно, ты та ли, та ли?»
И струны ластились к нему,
12 Звеня, но, ластясь, трепетали.

«Не правда ль, больше никогда
Мы не расстанемся? довольно...»
И скрипка отвечала да,
16 Но сердцу скрипки было больно.

Смычок все понял, он затих,
А в скрипке эхо все держалось...
И быбло мукою для них,
20 Что людям музыкой казалось.

Но человек не погасил
До утра свеч... И струны пели...
Лишь солнце их нашло без сил
24 На черном бархате постели.

Другие анализы стихотворений Иннокентия Анненского

❤ Аффтар жжот💔 КГ/АМ

все скрипка ластиться смычок струна

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

697

Количество символов без пробелов

572

Количество слов

120

Количество уникальных слов

92

Количество значимых слов

30

Количество стоп-слов

56

Количество строк

24

Количество строф

6

Водность

75,0 %

Классическая тошнота

2,00

Академическая тошнота

8,8 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

скрипка

4

3,33 %

все

2

1,67 %

ластиться

2

1,67 %

смычок

2

1,67 %

струна

2

1,67 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Kakoy tyazhely, temny bred

Innokenty Annensky

Smychok i struny

Kakoy tyazhely, temny bred!
Kak eti vysi mutno-lunny!
Kaksatsya skripki stolko let
I ne uznat pri svete stuny!

Komu zh nas nado? Kto zazheg
Dva zheltykh lika, dva unylykh...
I vdrug pochuvstvoval smychok,
Chto kto-to vzyal i kto-to slil ikh.

«O, kak davno! Skvoz etu tmu
Skazhi odno, ty ta li, ta li?»
I struny lastilis k nemu,
Zvenya, no, lastyas, trepetali.

«Ne pravda l, bolshe nikogda
My ne rasstanemsya? dovolno...»
I skripka otvechala da,
No serdtsu skripki bylo bolno.

Smychok vse ponyal, on zatikh,
A v skripke ekho vse derzhalos...
I byblo mukoyu dlya nikh,
Chto lyudyam muzykoy kazalos.

No chelovek ne pogasil
Do utra svech... I struny peli...
Lish solntse ikh nashlo bez sil
Na chernom barkhate posteli.

Rfrjq nz;tksq, ntvysq ,htl

Byyjrtynbq Fyytycrbq

Cvsxjr b cnheys

Rfrjq nz;tksq, ntvysq ,htl!
Rfr 'nb dscb venyj-keyys!
Rfrcfnmcz crhbgrb cnjkmrj ktn
B yt epyfnm ghb cdtnt cneys!

Rjve ; yfc yflj? Rnj pf;tu
Ldf ;tkns[ kbrf, ldf eysks[///
B dlheu gjxedcndjdfk cvsxjr,
Xnj rnj-nj dpzk b rnj-nj ckbk b[/

«J, rfr lfdyj! Crdjpm 'ne nmve
Crf;b jlyj, ns nf kb, nf kb?»
B cnheys kfcnbkbcm r ytve,
Pdtyz, yj, kfcnzcm, nhtgtnfkb/

«Yt ghfdlf km, ,jkmit ybrjulf
Vs yt hfccnfytvcz? ljdjkmyj///»
B crhbgrf jndtxfkf lf,
Yj cthlwe crhbgrb ,skj ,jkmyj/

Cvsxjr dct gjyzk, jy pfnb[,
F d crhbgrt '[j dct lth;fkjcm///
B ,s,kj verj/ lkz yb[,
Xnj k/lzv vepsrjq rfpfkjcm/

Yj xtkjdtr yt gjufcbk
Lj enhf cdtx/// B cnheys gtkb///
Kbim cjkywt b[ yfikj ,tp cbk
Yf xthyjv ,fh[fnt gjcntkb/