Николай ЗаболоцкийКак открывается заржавевшая дверь (Встреча)

Николай Заболоцкий [zabolotsky]

Как открывается заржавевшая дверь,
С трудом, с усилием, — забыв о том, что было
Она, моя нежданная, теперь
4 Свое лицо навстречу мне открыла.
И хлынул свет — не свет, но целый сноп
Живых лучей, — не сноп, но целый ворох
Весны и радости, и, вечный мизантроп,
8 Смешался я... И в наших разговорах,
В улыбках, в восклицаньях, — впрочем, нет,
Не в них совсем, но где-то там, за ними,
Теперь горел неугасимый свет,
12 Овладевая мыслями моими.
Открыв окно, мы посмотрели в сад,
И мотыльки бесчисленные сдуру,
Как многоцветный легкий водопад,
16 К блестящему помчались абажуру.
Один из них уселся на плечо,
Он был прозрачен, трепетен и розов.
Моих вопросов не было еще,
20 Да и не нужно было их — вопросов.

Другие анализы стихотворений Николая Заболоцкого

❤ Аффтар жжот 1💔 КГ/АМ

света открыть целый вопрос сноп

  • ВКонтакте

  • Facebook

  • Мой мир@mail.ru

  • Twitter

  • Одноклассники

  • Google+

Анализ стихотворения

Количество символов

687

Количество символов без пробелов

569

Количество слов

113

Количество уникальных слов

80

Количество значимых слов

28

Количество стоп-слов

54

Количество строк

20

Количество строф

1

Водность

75,2 %

Классическая тошнота

1,73

Академическая тошнота

8,5 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Семантическое ядро

Слово

Количество

Частота

света

3

2,65 %

вопрос

2

1,77 %

открыть

2

1,77 %

сноп

2

1,77 %

целый

2

1,77 %

Заказать анализ стихотворения

Вам будут начислены 100 рублей. Ими можно оплатить 50% первого задания.

Комментарии

Kak otkryvayetsya zarzhavevshaya dver

Nikolay Zabolotsky

Vstrecha

Kak otkryvayetsya zarzhavevshaya dver,
S trudom, s usiliyem, — zabyv o tom, chto bylo
Ona, moya nezhdannaya, teper
Svoye litso navstrechu mne otkryla.
I khlynul svet — ne svet, no tsely snop
Zhivykh luchey, — ne snop, no tsely vorokh
Vesny i radosti, i, vechny mizantrop,
Smeshalsya ya... I v nashikh razgovorakh,
V ulybkakh, v vosklitsanyakh, — vprochem, net,
Ne v nikh sovsem, no gde-to tam, za nimi,
Teper gorel neugasimy svet,
Ovladevaya myslyami moimi.
Otkryv okno, my posmotreli v sad,
I motylki beschislennye sduru,
Kak mnogotsvetny legky vodopad,
K blestyashchemu pomchalis abazhuru.
Odin iz nikh uselsya na plecho,
On byl prozrachen, trepeten i rozov.
Moikh voprosov ne bylo yeshche,
Da i ne nuzhno bylo ikh — voprosov.

Rfr jnrhsdftncz pfh;fdtdifz ldthm

Ybrjkfq Pf,jkjwrbq

Dcnhtxf

Rfr jnrhsdftncz pfh;fdtdifz ldthm,
C nheljv, c ecbkbtv, — pf,sd j njv, xnj ,skj
Jyf, vjz yt;lfyyfz, ntgthm
Cdjt kbwj yfdcnhtxe vyt jnrhskf/
B [ksyek cdtn — yt cdtn, yj wtksq cyjg
;bds[ kextq, — yt cyjg, yj wtksq djhj[
Dtcys b hfljcnb, b, dtxysq vbpfynhjg,
Cvtifkcz z/// B d yfib[ hfpujdjhf[,
D eks,rf[, d djcrkbwfymz[, — dghjxtv, ytn,
Yt d yb[ cjdctv, yj ult-nj nfv, pf ybvb,
Ntgthm ujhtk yteufcbvsq cdtn,
Jdkfltdfz vsckzvb vjbvb/
Jnrhsd jryj, vs gjcvjnhtkb d cfl,
B vjnskmrb ,tcxbcktyyst clehe,
Rfr vyjujwdtnysq kturbq djljgfl,
R ,ktcnzotve gjvxfkbcm f,f;ehe/
Jlby bp yb[ ectkcz yf gktxj,
Jy ,sk ghjphfxty, nhtgtnty b hjpjd/
Vjb[ djghjcjd yt ,skj tot,
Lf b yt ye;yj ,skj b[ — djghjcjd/